ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επίλεκτος: ζημίες 3,5 εκατ. ευρώ

epilektos-zimies-3-5-ekat-eyro-2010181

Zημίες μετά φόρους ύψους 3,540 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία το εξάμηνο Ιούλιος-Δεκέμβριος 2013 της οικονομικής χρήσης 2013-2014 έναντι ζημιών 2,954 εκατ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου, δηλαδή παρουσίασε αύξηση ζημιών της τάξεως του 19,84%. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της εταιρείας έχουν επιβαρυνθεί κατά 1,965 εκατ., από αναβαλλόμενους φόρους λόγω αλλαγής συντελεστή φορολόγησης από 20% σε 26%.

Σημαντική αύξηση τζίρου σημείωσε τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και μητρικής εταιρείας η εισηγμένη. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 21,514 εκατ. έναντι 16,635 εκατ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,879 εκατ. ευρώ ή 29,33%. Η μεταβολή αυτή οφείλεται: α) στην αύξηση των πωληθέντων ποσοτήτων προϊόντων της κλωστοϋφαντουργίας η οποία αντιστοιχεί σε αύξηση ύψους 3,170 εκατ. του κύκλου εργασιών, β) σε δραστηριοποίηση στην εμπορία βιοκαυσίμων που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 1,649 εκατ. και γ) σε μικρή αύξηση του κλάδου της ενέργειας κατά 60.000.