ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενέργειες της Ελβιεμέκ για άρση της επιτήρησης

Ενέργειες της Ελβιεμέκ για άρση της επιτήρησης

Τις ενέργειες στις οποίες έχει προχωρήσει με σκοπό την άρση της επιτήρησης, ανακοίνωσε η Ελβιεμέκ. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση: Από την 1/1/2006 η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε την παρακολούθηση των παγίων στοιχείων της και ειδικότερα του λογαριασμού Οικόπεδα, σε τρέχουσα αξία σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΠ 16 (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης). Για τον προσδιορισμό αυτής της αξίας η εταιρεία χρησιμοποίησε ανεξάρτητο, διεθνώς αναγνωρισμένο, οίκο εκτιμητών ακινήτων. Οι εκθέσεις των εκτιμήσεων προσδιόρισαν την αξία των οικοπέδων στα 46,7 εκατ. ευρώ έναντι 4,4 εκατ. ευρώ, που απεικονίζονταν στις οικονομικές καταστάσεις κατά τις 31/12/2005.

Η εταιρεία, έχοντας εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες για την υλοποίηση του Φωτοβολταϊκού Πάρκου στο ακίνητο ιδιοκτησίας της στο Τάχυ της Θήβας, ολοκλήρωσε στις 24/9/2010 την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε με την από 25/6/2010 τακτική γενική συνέλευση για την εξασφάλιση της ιδίας συμμετοχής για την υλοποίηση του πάρκου αυτού. Η μελέτη και κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2011 και κατόπιν ολοκληρώσεως των επιτυχών δοκιμών η οριστική σύνδεση πραγματοποιήθηκε με το δίκτυο της ΔΕΗ στις 10 Μαΐου 2011 και έκτοτε λειτουργεί κανονικά.

Αναμένοντας τις εγκρίσεις και των λοιπών επιχειρηματικών της σχεδίων, αλλά και τη βελτίωση του υφιστάμενου οικονομικού κλίματος, η εταιρεία θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α.