ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Bank: τι προβλέπει το σχέδιο αναδιάρθρωσης

Alpha Bank: τι προβλέπει  το σχέδιο αναδιάρθρωσης

Τη συνέχιση των ενεργειών αναδιάρθρωσης και εξορθολογισμού της τράπεζας, που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, περιλαμβάνει το σχέδιο της Alpha Bank, που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού).

Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

• Τη μείωση των συνολικών δαπανών της Τράπεζας στην Ελλάδα, με σκοπό την επιστροφή στην κερδοφορία στην ελληνική αγορά.

• Τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης μέσω του εξορθολογισμού του κόστους των καταθέσεων στην Ελλάδα.

• Την περαιτέρω ενδυνάμωση του ισολογισμού μέσω της τήρησης δείκτη (καθαρών) δανείων προς καταθέσεις για τις ελληνικές δραστηριότητες.

• Τον περιορισμό του μεγέθους του χαρτοφυλακίου στοιχείων ενεργητικού των διεθνών δραστηριοτήτων της τράπεζας.

• Την αποεπένδυση από χαρτοφυλάκιο αξιογράφων εισηγμένων και μη εισηγμένων εταιρειών (πλην ορισμένων περιπτώσεων), συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity) της τράπεζας.

• Τον περιορισμό στην αγορά κινητών αξιών με πιστοληπτική διαβάθμιση κατώτερη των επενδυτικών ορίων (non-investment grade securities) και την τήρηση ανώτατου ορίου στις αποδοχές των υπαλλήλων και στελεχών της τράπεζας.

• Την υιοθέτηση κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με την πιστωτική πολιτική του ομίλου, και το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και λοιπές δεσμεύσεις στις οποίες περιλαμβάνονται (i) περιορισμοί στη δυνατότητα της τράπεζας να προβεί σε ορισμένες εξαγορές, (ii) περιορισμοί στην καταβολή μερισμάτων επί τίτλων που προσμετρούνται στα ίδια κεφάλαια και τίτλων μειωμένης εξασφάλισης, εκτός εάν η σχετική καταβολή επιβάλλεται νομικά και (ii) περιορισμοί στην επαναγορά ή στην άσκηση δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης τίτλων που προσμετρώνται στα ίδια κεφάλαια και τίτλων μειωμένης εξασφάλισης.