Στήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική για το 2015

Στήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική για το 2015

5' 2" χρόνος ανάγνωσης

Από την Ευρωπαϊκή Ενωση έχει προκηρυχθεί μέτρο για επιδότηση δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) για το 2015. Τα μέτρα ενημέρωσης έχουν στόχο, ιδίως, την επεξήγηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη της ΚΓΠ, καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού για το περιεχόμενο και τους στόχους της πολιτικής αυτής.

Τα σημαντικότερα στοιχεία της προκήρυξης, όπως έχουν δημοσιευτεί, είναι τα ακόλουθα:

Θεματικό πεδίο προτεραιότητας: η κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2013

Ομάδα-στόχος

Η ομάδα-στόχος είναι το ευρύ κοινό (με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους των αστικών περιοχών) και, ειδικότερα, οι αγροτικοί φορείς. Ο αντίκτυπος του μέτρου θα αξιολογηθεί ανάλογα με το είδος της δράσης και το είδος του κοινού στο οποίο απευθύνεται.

Ειδικά θεματικά πεδία ανά κατηγορία κοινού:

– Για τους πολίτες, προτεραιότητα θα δίνεται σε γενικά θέματα σχετικά με την ΚΓΠ, τα οποία θα επικεντρώνονται σε τρεις βασικές συνιστώσες της: την ασφάλεια των τροφίμων, την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Στόχος των δράσεων αυτών είναι η ενημέρωση μεγάλης μερίδας της κοινωνίας σχετικά με τα βασικά θέματα της αναθεωρημένης ΚΓΠ.

– Για τους αγροτικούς φορείς, οι δράσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται στην εφαρμογή των μέτρων που εισήχθησαν στο πλαίσιο της πρόσφατης μεταρρύθμισης της ΚΓΠ και σε συγκεκριμένα θέματα που αφορούν πολιτικές πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν μετά τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, όπως η «βιολογική γεωργία»

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη συγχρηματοδότηση των δράσεων ανέρχεται σε 3.000.000 ευρώ. Προϋπόθεση για το ποσό αυτό αποτελεί, ωστόσο, η διαθεσιμότητα των πιστώσεων που προβλέπονται στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2015, μετά την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2015 από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ή όπως προβλέπεται στο σύστημα προσωρινών δωδεκατημορίων. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μη χορηγήσει όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Ο αιτών (και οι συνδεδεμένες οντότητές του, εάν υπάρχουν) πρέπει να είναι νομική οντότητα εγκατεστημένη σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Παραδείγματα επιλέξιμων οργανισμών:

– μη κερδοσκοπικές οργανώσεις (ιδιωτικές ή δημόσιες),

– δημόσιες αρχές (εθνικές, περιφερειακές, τοπικές),

– ευρωπαϊκές ενώσεις,

– πανεπιστήμια,

– εκπαιδευτικά ιδρύματα,

– ερευνητικά κέντρα,

– εταιρείες (για παράδειγμα, εταιρείες επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης).

Κάθε αιτών μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, δύο είδη ολοκληρωμένων δράσεων δημόσιας επικοινωνίας είναι επιλέξιμα:

1. Σε εθνικό επίπεδο (δράσεις με αντίκτυπο σε περιφερειακό μόνο επίπεδο δεν είναι επιλέξιμες).

2. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο (με αντίκτυπο σε διάφορα κράτη-μέλη).

Οι δράσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν αρκετές δραστηριότητες επικοινωνίας ή τα μέσα που αναφέρονται κατωτέρω (ο κατάλογος είναι ενδεικτικός):

– Παραγωγή και διανομή πολυμέσων ή οπτικοακουστικού υλικού.

– Παραγωγή και διανομή έντυπου υλικού (δημοσιεύσεις, αφίσες κ.λπ.).

– Δημιουργία διαδικτυακού μέσου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

– Εκδηλώσεις που προβάλλονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

– Συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες και μελέτες για ζητήματα που αφορούν την ΚΓΠ.

– Εκδηλώσεις του τύπου «αγρόκτημα στην πόλη» που βοηθούν να εξηγηθεί η σημασία της γεωργίας στον αστικό πληθυσμό.

– Εκδηλώσεις του τύπου «ημέρες γνωριμίας» με σκοπό να γίνει γνωστός στους πολίτες ο ρόλος της γεωργίας.

– Σταθερές ή κινητές εκθέσεις ή κέντρα πληροφόρησης.

Περίοδος εφαρμογής:

– οι δραστηριότητες δεν μπορούν να αρχίσουν πριν από την 1η Μαΐου 2015,

– οι δραστηριότητες θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Απριλίου 2016 το αργότερο.

Κριτήρια αξιολόγησης

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη προκήρυξη, οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

– τη συνάφεια της δράσης και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της σε σχέση με τα θέματα και την ομάδα-στόχο που αναφέρεται ανωτέρω (10 μονάδες),

– την αποτελεσματικότητα, την ορθολογικότητα και τη συνεκτικότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας και της οργάνωσης (συμπεριλαμβανομένων του χρονοδιαγράμματος, του προγράμματος, της συμμετοχής ενός εθνικού/ευρωπαϊκού δικτύου κ.λπ.) (20 μονάδες),

– την καταλληλότητα και την ποιότητα των μέσων υλοποίησης και των πόρων που διατίθενται σε σχέση με τους στόχους που προβλέπονται (ιδίως από την άποψη της σχέσης κόστους – αποτελέσματος) (10 μονάδες),

– τη γεωγραφική κάλυψη της δράσης (15 μονάδες),

– την καινοτομία της δράσης και τα εργαλεία επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται (10 μονάδες),

– τον αντίκτυπο και τη διάδοση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων (ομάδα-στόχος, αριθμός των άμεσων και έμμεσων δικαιούχων, αναμενόμενο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα) (15 μονάδες),

– τη δυνατότητα μεταβίβασης και τη βιωσιμότητα των αναμενόμενων αποτελεσμάτων (10 μονάδες),

– την εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγηση που προτείνεται και τις δραστηριότητες παρακολούθησης που προβλέπονται στην πρόταση (10 μονάδες).

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες άμεσες δαπάνες της δράσης είναι οι δαπάνες οι οποίες, τηρουμένων των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας που ορίζονται ανωτέρω, μπορούν να χαρακτηρισθούν ειδικές δαπάνες της δράσης, άμεσα συνδεόμενες με την υλοποίησή της και δυνάμενες να καταλογισθούν άμεσα σε αυτήν, όπως:

– δαπάνες προσωπικού που απασχολείται στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας με τον αιτούντα ή ισότιμης πράξης διορισμού και είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση της δράσης, στις οποίες περιλαμβάνονται οι πραγματικοί μισθοί πλέον εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και άλλων νομοθετικά προβλεπόμενων δαπανών που περιλαμβάνονται στις αποδοχές, υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες είναι σύμφωνες με τη συνήθη μισθολογική πολιτική του δικαιούχου,

– έξοδα ταξιδίου (για συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εναρκτήριων συναντήσεων κατά περίπτωση, συνέδρια κ.λπ.), υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές είναι σύμφωνες με τη συνήθη πρακτική του δικαιούχου για τα ταξίδια,

– δαπάνες που απορρέουν από άλλες συμβάσεις υλοποίησης που έχει συνάψει ο δικαιούχος για τις ανάγκες εκτέλεσης της δράσης, αρκεί να τηρούνται οι όροι που προβλέπονται στη συμφωνία επιχορήγησης,

– δαπάνες που προκύπτουν άμεσα από απαιτήσεις που συνδέονται με την υλοποίηση της δράσης (διάδοση πληροφοριών, ειδική αξιολόγηση της δράσης, μεταφράσεις, αναπαραγωγή).

Ποσόν επιχορήγησης

Η χρηματοδότηση λαμβάνει τη μορφή μεικτής χρηματοδότησης που αποτελείται από:

– επιστροφή του 50% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν,

– κατ’ αποκοπή συνεισφορά της τάξης του 7% των συνολικών επιλέξιμων άμεσων δαπανών της δράσης· η εν λόγω συνεισφορά είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο έμμεσων δαπανών που αντιπροσωπεύουν τις γενικές διοικητικές δαπάνες του δικαιούχου, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν καταλογιστέες στη δράση.

Η συγχρηματοδότηση της δράσης μπορεί να λάβει τη μορφή:

– ιδίων πόρων του δικαιούχου,

– εσόδων που προκύπτουν από τη δράση,

– οικονομικών συνεισφορών από τρίτους.

Το ποσό της επιχορήγησης (συμπεριλαμβανομένου του κατ’ αποκοπή ποσού για έμμεσες δαπάνες) θα κυμαίνεται μεταξύ 75.000 ευρώ και 300.000 ευρώ.

Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων: 5.1.2015.