ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύντομα (02/12/14)

syntoma-02-12-14-2056909

«Ναι» υπό όρους στην εξαγορά ΜΕΒΓΑΛ από Vivartia

Εγκρίθηκε υπό όρους από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση της γαλακτοβιομηχνίας ΜΕΒΓΑΛ από τη Vivartia. Με βάση την απόφαση της Επιτροπής, η εξαγοράζουσα εταιρεία πρέπει:

1. Να εκποιήσει την επιχειρηματική δραστηριότητα που συνίσταται στο σοκολατούχο γάλα με το σήμα «Topino».

2. Να συνεχίσει να αγοράζει τις υφιστάμενες προσφερόμενες ποσότητες νωπού γάλακτος των παραγωγών των νομών Ημαθίας και Πέλλας με τους οποίους ήδη υπάρχει συνεργασία.

Επισημαίνεται, επίσης, πως με την απόφασή της η Επιτροπή απείλησε την εξαγοράζουσα επιχείρηση ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσής της με τους όρους, μπορεί να της επιβληθεί πρόστιμο ύψους μέχρι ποσοστού 10% του κύκλου εργασιών του τελευταίου οικονομικού έτους.

Tην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της αλευροβιομηχανίας «Μύλοι Λούλη» κατά 5,137 εκατ. ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αποφάσισε η χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας. Ειδικότερα, στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων όπου εκπροσωπήθηκε το 55,32% του μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίσθηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 5.137.518,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση: α) των σχηματισθέντων με βάση τον ν. 2238/1994 αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ποσού 4.678.218,10 ευρώ, και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού 459.300,50 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,30 ευρώ.

Alco: προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης

Το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Alco Hellas, ύστερα από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της η εισηγμένη εταιρεία υποστηρίζει τα εξής: «Το διοικητικό συμβούλιο της Alco Hellas ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι λόγω της πρόσφατης θέσης της εταιρείας σε επιτήρηση την 26η Νοεμβρίου 2014 δεν δύναται να ανταποκριθεί στην υποχρέωση δημοσίευσης επισκοπημένων από ορκωτό λογιστή οικονομικών καταστάσεων στην καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται, δηλαδή την 1η Δεκεμβρίου 2014».

Αύξηση πωλήσεων, μείωση ζημιών για τη «Σελόντα»

Αύξηση των πωλήσεων κατά 4% στον όμιλο και κατά 8% στην εταιρεία παρουσίασε η «Ιχθυοτροφεία Σελόντα» στο εννεάμηνο του 2014, η οποία οφείλεται στην αύξηση των ποσοτήτων αλλά και στην αύξηση των τιμών πώλησης όσον αφορά τις πωλήσεις ιχθύων, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν ποσοστό 87% επί των πωλήσεων.

Παράλληλα, το EBITDA του ομίλου, πριν από την επίδραση της μεταβολής των βιολογικών αποθεμάτων στην εύλογη αξία, στην τρέχουσα περίοδο, είναι θετικό 1,9 εκατ. ευρώ, ενώ αυτό της αντίστοιχης περυσινής περιόδου ήταν αρνητικό κατά -1,4 εκατ. ευρώ. Μετά την επίδραση της μεταβολής της εύλογης αξίας των βιολογικών αποθεμάτων κατά -2,8 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και την εταιρεία, το EBITDA διαμορφώνεται στα επίπεδα των -0,9 εκατ. ευρώ και -5,9 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα μετά φόρους και δικαιώματα του ομίλου, στην τρέχουσα περίοδο, είναι ζημίες 12,7 εκατ. ευρώ, ενώ για την εταιρεία οι ζημίες μετά φόρους είναι 13,8 εκατ. ευρώ, οι οποίες όμως είναι σημαντικά μειωμένες σε σχέση με τις ζημίες 53,5 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και 53,8 εκατ. ευρώ για την εταιρεία της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων στον ΔΑΑ

O πρώτος φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων τοποθετήθηκε στον χώρο στάθμευσης μικρής διάρκειας Ρ2 του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ). Ο φορτιστής εγκαταστάθηκε με τη συνεργασία της BMW Hellas, είναι ισχύος 3,7 kW και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε ηλεκτρικό ή υβριδικό όχημα που φέρει υποδοχή Type 2. Ενδεικτικά, όσον αφορά τον χρόνο φόρτισης, ένα όχημα BMW i3 θα μπορεί να φορτίζει σε περίπου 6 ώρες (φόρτιση έως το 80% της χωρητικότητας της μπαταρίας). Η υπηρεσία φόρτισης θα παρέχεται χωρίς χρέωση σε όσους χρησιμοποιούν την υπηρεσία Executive Valet Parking, καθώς και στους πελάτες του χώρου στάθμευσης Ρ2. Η ηλεκτρική ενέργεια που θα διατίθεται για τη φόρτιση θα αντιλογίζεται σε μηνιαία βάση με την παραγωγή των φωτοβολταϊκών panels που είναι εγκατεστημένα στην οροφή του τερματικού σιδηροδρομικού σταθμού του αεροδρομίου.