ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα Ανάπτυξης, Βιομηχανικής Ερευνας και Τεχνολογίας

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα Ανάπτυξης, Βιομηχανικής Ερευνας και Τεχνολογίας

Στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, η Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων, στους τομείς Ερευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ), έχουν προχωρήσει στην προδημοσίευση έξι δράσεων με συνολική προβλεπόμενη δημόσια δαπάνη 123.000.000 ευρώ. Σε προηγούμενο άρθρο είχαμε αναφερθεί στη δράση τη σχετική με τον αγροδιατροφικό τομέα. Σήμερα θα παρουσιάσουμε τα βασικά στοιχεία από την προδημοσίευση της δράσης «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Ερευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)».

Βασικοί στόχοι

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΓΕΤ, βασικοί στόχοι της δράσης είναι:

• Η ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, η ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας.

• Η προώθηση της έρευνας και τεχνολογίας και της καινοτομίας και η ενσωμάτωσή τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας ως κύριων παραγόντων ανάπτυξης, αναβάθμισης και ανταγωνιστικότητας και ως βασικών στοιχείων στρατηγικού σχεδιασμού.

• Η ενίσχυση και αναβάθμιση του στελεχιακού/ερευνητικού δυναμικού των επιχειρήσεων με τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ, που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων και η μείωση του χάσματος ανάμεσα στην έρευνα που διενεργείται στις επιχειρήσεις και στους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς.

• Η ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην ανάληψη Ε&Τ δραστηριοτήτων και η αποτελεσματικότερη διασύνδεση του ερευνητικού συστήματος της χώρας με τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.

• Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και η διείσδυση σε νέες αγορές.

Η δράση θα εκτελεστεί σε δύο κύκλους αξιολόγησης. Στον πρώτο κύκλο θα δεσμευτεί έως το 50% της δημόσιας δαπάνης ανά θεματικό τομέα από τον προϋπολογισμό της κάθε περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν υψηλής ποιότητας προτάσεις με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, ενώ τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα θα μεταφερθούν στον επόμενο κύκλο.

Μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα ενισχυθούν δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν ενισχύσεις:

1. Εργων έρευνας και ανάπτυξης (κατηγορία έρευνας: βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη).

2. Επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (μόνο για ΜμΕ).

3. Προβολής/διάχυσης (των αποτελεσμάτων του έργου), συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια και δικτύωσης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Υποχρεωτικά σε κάθε έργο πρέπει να υπάρχουν δράσεις έρευνας και ανάπτυξης. Οι δράσεις της κατηγορίας (β) είναι προαιρετικές και συνδέονται με το αντικείμενο και τους στόχους των έργων, ενώ οι δράσεις της κατηγορίας (γ) σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό πρέπει να προβλέπονται σε όλα τα έργα.

Θεματικοί τομείς

Οι επιλέξιμοι θεματικοί τομείς έρευνας είναι οι παρακάτω:

1. Αγροδιατροφή

2. Υγεία και Φάρμακα

3. Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

4. Ενέργεια

Επισημαίνεται ότι το φυσικό αντικείμενο των προτάσεων θα πρέπει να εντάσσεται υποχρεωτικά σε μια συγκεκριμένη προτεραιότητα ενός εκ των θεματικών τομέων και να αποσκοπεί στην ανάπτυξη/βελτίωση προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών σε εργαστηριακό περιβάλλον ή σε περιβάλλον προσομοίωσης για την επικύρωση της τεχνολογίας ή σε αντιπροσωπευτικό περιβάλλον πραγματικών συνθηκών λειτουργίας.

Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν εγχώριες επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους, με παραγωγική δραστηριότητα, οι οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους έχουν κλείσει μία τουλάχιστον διαχειριστική χρήση 12μηνης διάρκειας και δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους θεματικούς τομείς.

Δίνεται η δυνατότητα τμήμα του έργου να εκτελείται, επί συμβάσει (υπεργολαβία), από φορείς εκτέλεσης Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ).

Ως φορείς ΕΤΑ (Νομικά Πρόσωπα) νοούνται οι παρακάτω:

1. ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ), Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα.

2. Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

3. Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και Κέντρα Τεχνολογικής Ερευνας των ΤΕΙ.

4. Φορείς του άρθρου 12 του Ν. 3297/23.12.2004.

5. Εξειδικευμένες επιχειρήσεις με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου.

Κριτήρια αξιολόγησης

Τα κριτήρια, βάσει των οποίων αξιολογούνται οι προτάσεις, είναι τα ακόλουθα:

1. Ποιότητα – αξιοπιστία των επιχειρήσεων (συντελεστής βαρύτητας 25%): Αξιολογείται το οργανωτικό σχήμα, η δυνατότητα τεχνικής, διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης του έργου, καθώς και η εμπειρία και αξιοπιστία/καταλληλότητα όλων των συντελεστών του έργου και η ορθότητα/πληρότητα ενδεχόμενων συνεργασιών.

2. Επιστημονική και τεχνολογική ποιότητα της πρότασης (συντελεστής βαρύτητας 35%): Αξιολογείται η πρόταση, ως προς την ποιότητα και αρτιότητά της, τον καινοτομικό της χαρακτήρα, την αποτελεσματικότητα και καταλληλότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας-τεχνολογίας, την εφικτότητά του και τη σαφήνεια των παραδοτέων.

3. Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων – επιπτώσεις στην επιχείρηση και στην αγορά (συντελεστής βαρύτητας 40%): Αξιολογείται η ικανότητα των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα της έρευνας και η γενικότερη επίδραση του έργου στην παραγωγική διαδικασία/αύξηση της ανταγωνιστικότητας των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, η δημιουργία θέσεων εργασίας και οι επιπτώσεις στην οικονομία και κοινωνία ή το περιβάλλον.

Επισημαίνεται ότι τα προαναφερθέντα στοιχεία της δράσης βασίζονται στην προδημοσίευσή της και είναι δυνατόν να τροποποιηθούν κατά την προκήρυξή της.

Προϋπολογισμός, ποσοστά ενίσχυσης

Τα βασικά χαρακτηριστικά έργων μεμονωμένων ή συμπράξεων επιχειρήσεων είναι:

Κατηγορία Α.: Μία ή δύο επιχειρήσεις, διάρκεια έργου 12-14 μήνες, προϋπολογισμός έως 400.000 ευρώ.

Κατηγορία Β.: Τουλάχιστον τρεις (3) ανεξάρτητες μεταξύ τους επιχειρήσεις, διάρκεια έργου 12-14 μήνες, προϋπολογισμός έως 800.000 ευρώ.

Το ποσοστό ενίσχυσης των έργων εξαρτάται από την κατηγορία της έρευνας και το μέγεθος καθώς και τον αριθμό των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κυμαίνεται δε από 25% έως και 80% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οπως αναφέρεται στην προδημοσίευση της δράσης, οι κατηγορίες δαπανών που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση αφορούν σε:

• Δαπάνες προσωπικού.

• Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση εξηρτημένης σχέσης εργασίας (υφιστάμενο ή/και νέο).

• Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.

• Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό.

• Δαπάνες προς τρίτους.

• Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει από νομικά πρόσωπα/Υπεργολαβία.

• Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας.

• Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

• Μετακινήσεις και λοιπές δαπάνες.

• Αναλώσιμα και πρόσθετα έξοδα

• Δαπάνες επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, στο εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό (ισχύει μόνο για ΜμΕ).