Πρόγραμμα ύψους 388 εκατ. για ενίσχυση της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

Πρόγραμμα ύψους 388 εκατ. για ενίσχυση της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

4' 47" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020 αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης για τη χώρα μας, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Το ΕΠΑλΘ 2014-2020 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη του Οκτωβρίου και σύντομα αναμένεται η προκήρυξη δράσεων. Οι βασικές στρατηγικές επιλογές της χώρας για την ενίσχυση του τομέα της αλιείας στοχεύουν στα κάτωθι:

– Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης των προϊόντων τους.

– Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα, το αναπτυξιακό όραμα που τίθεται για την αλιεία στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 είναι: «Η βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της αλιείας στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής».

Το σύνολο των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την Ελλάδα, την περίοδο 2014-2020, ανέρχεται σε 388.777.914 ευρώ που αντιστοιχεί σε περίπου 523,3 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη.

Στο ΕΠΑλΘ 2014-2020 έχουν συμπεριληφθεί μέτρα και δράσεις στο πλαίσιο των έξι ενωσιακών προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη της αλιείας, ως ακολούθως:

– Προτεραιότητα 1. Προώθηση περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας [Προϋπολογισμός (δημ. δαπάνη σε ευρώ): 186.200.00].

Ο χαμηλός βαθμός ανταγωνιστικότητας του κλάδου της θαλάσσιας αλιείας, τα χαρακτηριστικά του αλιευτικού στόλου (πολλά και μικρά σκάφη, παλαιότητα, περιορισμένη χωρητικότητα – δυναμικότητα, κ.λπ.), οι ανάγκες για εκσυγχρονισμό ή/και δημιουργία υποδομών (αλιευτικά καταφύγια, αλιευτικοί λιμένες), τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού (μεγάλης ηλικίας αλιείας, χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο) επιτάσσουν τον σχεδιασμό μιας στρατηγικής που να καλύπτει τα προαναφερόμενα. Το 35,6% των πόρων του προγράμματος, ήτοι 186,2 εκατ. ευρώ, θα διατεθεί για τον τομέα της αλιείας, στηρίζοντας μέτρα καινοτομίας, συμπράξεων μεταξύ αλιέων και επιστημόνων, επενδύσεων επί των σκαφών, διαφοροποίησης και νέων μορφών εισοδήματος, όπως ο αλιευτικός τουρισμός, προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, καθώς και επενδύσεις σε υποδομές, όπως αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και αλιευτικά καταφύγια.

Ενδεικτικά Μέτρα / Δράσεις. Καινοτομία, συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων, διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος, στήριξη για την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νέους αλιείς, υγεία και ασφάλεια, προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, ταμεία αλληλοβοήθειας για δυσμενή καιρικά φαινόμενα και περιβαλλοντικά συμβάντα, μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και προσαρμογή της αλιείας στην προστασία των ειδών, καινοτομία που συνδέεται με τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και καθεστώτα αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων, ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής (συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης ή εκσυγχρονισμού των κύριων ή βοηθητικών κινητήρων), αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια, αλιεία εσωτερικών υδάτων και υδρόβια πανίδα και χλωρίδα εσωτερικών υδάτων.

– Προτεραιότητα 2. Προώθηση περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας [Προϋπολογισμός (δημ. δαπάνη σε ευρώ): 89.758.782].

Ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας (με αιχμή τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια) συνδέεται με ένα από τα σημαντικότερα εξαγωγικά προϊόντα της χώρας, επιβεβαιώνοντας την εξωστρέφεια και τη συμβολή του στο παραγόμενο εθνικό προϊόν και εισόδημα, παρουσιάζοντας σημαντική ανάπτυξη τόσο σε επενδεδυμένα κεφάλαια όσο και σε παραγωγή. Το 17,2% των πόρων του προγράμματος, ήτοι 89,7 εκατ. ευρώ, θα διατεθεί για τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, στηρίζοντας κυρίως μέτρα καινοτομίας που αφορούν την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών, μέτρα ίδρυσης και εκσυγχρονισμού παραγωγικών μονάδων, με στόχο την τόνωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ενδεικτικά Μέτρα / Δράσεις. Καινοτομία, παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, υπηρεσίες διαχείρισης, ανακούφισης και παροχής συμβουλών για εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της δικτύωσης, αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας, ενθάρρυνση νέων καλλιεργητών για βιώσιμες υδατοκαλλιέργειες, μετάβαση σε συστήματα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου και σε μεθόδους βιολογικής υδατοκαλλιέργειας, υδατοκαλλιέργεια που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες, μέτρα για τη δημόσια υγεία, μέτρα για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων, ασφάλιση αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας.

– Προτεραιότητα 3. Ενίσχυση της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής [Προϋπολογισμός (δημ. δαπάνη σε ευρώ): 92.088.225].

Η τάση μείωσης των ιχθυοαποθεμάτων, η ανάγκη διασφάλισης της βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, καθώς και ο εντοπισμός ειδών αλιείας που βρίσκονται σε κίνδυνο, καθιστούν αναγκαία την περαιτέρω στήριξη των σχετικών μηχανισμών παρακολούθησης και ελέγχου, καθώς επίσης και την εφαρμογή περισσότερο αειφόρων διαχειριστικών συστημάτων. Το 17,6% των πόρων του προγράμματος, ήτοι περίπου 92 εκατ. ευρώ, θα διατεθεί για την ενίσχυση της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, στηρίζοντας τη συλλογή αλιευτικών δεδομένων και την υλοποίηση του συστήματος ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής.

Ενδεικτικά Μέτρα / Δράσεις. Ελεγχος και επιβολή, συλλογή δεδομένων.

Προτεραιότητα 4

Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής [Προϋπολογισμός (δημ. δαπάνη σε ευρώ): 54.117.647]. Το 10,4% των πόρων του προγράμματος, ήτοι 54,1 εκατ. ευρώ, θα διατεθεί για την ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών μέσω της εφαρμογής στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων. Ενδεικτικά Μέτρα / Δράσεις. Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

– Προτεραιότητα 5. Ενίσχυση της εμπορίας και μεταποίησης [Προϋπολογισμός (δημ. δαπάνη σε ευρώ): 78.227.020]. Η μεταποίηση και εμπορία στη χώρα αποτελεί τομέα με προστιθέμενη αξία, δεδομένου ότι δρα συμπληρωματικά σε σχέση με τους υπόλοιπους τομείς, αποτελώντας τον δίαυλο προώθησης των αλιευτικών προϊόντων. Το 15% των πόρων του προγράμματος, ήτοι 78,2 εκατ. ευρώ, θα διατεθεί για τον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, στηρίζοντας κυρίως μέτρα ίδρυσης και εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων του τομέα, εκστρατειών προώθησης και εξεύρεσης νέων αγορών, καθώς και στήριξης σχεδίων παραγωγής και εμπορίας ομάδων παραγωγών. Ενδεικτικά Μέτρα / Δράσεις. Σχέδια παραγωγής και εμπορίας, ενισχύσεις στην αποθεματοποίηση, μέτρα εμπορίας, μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. μέτρα προστασίας της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας εσωτερικών υδάτων.

– Προτεραιότητα 6. Ενίσχυση της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής [Προϋπολογισμός (δημ. δαπάνη σε ευρώ): 5.927.413]. Το 1,2% των πόρων του προγράμματος, ήτοι 6 εκατ. ευρώ, θα διατεθεί για την ενίσχυση της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, στηρίζοντας τη λειτουργία του Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών για την επιτήρηση του θαλάσσιου τομέα της Ενωσης.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT