ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας με τη συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου

09s10epid

Δημοσιεύθηκε η 1η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του νέου προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020. Το νέο πρόγραμμα διαδέχεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013, το οποίο υλοποιήθηκε μεταξύ των δύο χωρών κατά τη διάρκεια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, και επιχειρεί να αξιοποιήσει την αποκτηθείσα εμπειρία και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την υλοποίησή του, επιδιώκοντας την ενίσχυση και αναβάθμιση της συνεργασίας.

Το νέο πρόγραμμα «Interreg» έχει ως στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας με την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται επίσης στους τρόπους με τους οποίους οι περιοχές αυτές μπορούν να συνεργάζονται για τον περιορισμό και την αντιστροφή των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής μέσω επενδύσεων σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της πρόληψης των κινδύνων ή με την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών.

Η περιοχή του προγράμματος βρίσκεται σε πλεονεκτική γεωγραφική θέση στον χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς συνδέει την περιοχή της Ευρώπης με τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, ενώ αποτελεί την πύλη εισόδου – εξόδου της Ε.Ε. σε τρίτες χώρες. Επίσης κατέχει ιδιαίτερα σημαντική θέση όσον αφορά την ανάπτυξη των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τα υπόλοιπα κράτη της Μεσογείου στο πλαίσιο της ευρω-μεσογειακής συνεργασίας και κομβική θέση στο πλαίσιο της ανάπτυξης της «θαλάσσιας λεωφόρου» της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η περιοχή συνεργασίας του προγράμματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιοχές:

Ελλάδα: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Λέσβος, Σάμος, Χίος), Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησος, Κυκλάδες), Περιφέρεια Κρήτης (Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι).
Κύπρος: όλη η χώρα.

Επιλέξιμοι φορείς

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν δικαιούχους (εταίρους) και από τις δύο συμμετέχουσες χώρες του προγράμματος, οι οποίοι θα πρέπει να συνεργάζονται στην ανάπτυξη και την υλοποίηση των σχεδίων. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων (εταίρων) δεν πρέπει να είναι μικρότερος από δύο και δεν μπορεί να ξεπερνά τους έξι συμπεριλαμβανομένου του κύριου δικαιούχου (επικεφαλής εταίρου). Για να είναι επιλέξιμοι προς συγχρηματοδότηση, ο κύριος δικαιούχος και οι λοιποί δικαιούχοι του έργου θα πρέπει να εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω τρεις κατηγορίες:

1. Εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές.

2. Οργανισμοί δημοσίου δικαίου, πέραν των νομικών προσώπων της παραγράφου (1), οι οποίοι έχουν συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν εμπίπτουν στον βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα, έχουν νομική προσωπικότητα και πληρούν τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους όρους:

– η δραστηριότητά τους χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος, τις αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, ή

– η διαχείρισή τους υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς, ή

– περισσότερο από το ήμισυ των μελών του διοικητικού, του διευθυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου του διορίζεται από το κράτος, τις αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

3. Ιδιωτικοί οργανισμοί: μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα ή δραστηριότητα,

– δεν διανέμουν κέρδη,

– λειτουργούν για τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Εταιρικά σχήματα που αποτελούνται μόνο από φορείς της κατηγορίας (3) δεν θα είναι επιλέξιμα. Σημειώνεται ότι ιδιωτικές εταιρείες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες (2) και (3), επίσης δεν είναι επιλέξιμες.

Επιπροσθέτως οι φορείς θα πρέπει:

– να είναι άμεσα υπεύθυνοι για την εκπόνηση και διαχείριση της πράξης τους και να μην ενεργούν ως ενδιάμεσοι και

– να είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή συνεργασίας του προγράμματος.

Σε περίπτωση που δεν είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή συνεργασίας θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: να είναι εθνική αρχή ή να διαθέτουν τοπικά/περιφερειακά θυγατρικά/ υποκαταστήματα στην περιοχή συνεργασίας [ισχύει για τις παραπάνω κατηγορίες φορέων (2) και (3)].

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό για υποβολή προτάσεων έως τη 15η Μαρτίου 2016.

Ενδεικτικοί στόχοι

Οι δράσεις οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν, ενδεικτικά, θα πρέπει να αφορούν στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

– Αύξηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού).

– Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜμΕ.

– Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια.

– Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε αστικές περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση.

– Ενίσχυση της προσπελασιμότητας στην περιοχή των συνόρων με παράλληλη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών.

– Βελτίωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιων ζωνών.

– Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

– Δημιουργία κοινών στρατηγικών τουριστικής ανάπτυξης και σχεδιασμός κοινών εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων / προορισμών.

– Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υδάτινων πόρων. Προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων.

Αξονες προτεραιότητας

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά και στους τρεις άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος:

1. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας στην επιλέξιμη περιοχή.

2. Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές.

3. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται στο πλαίσιο της πρώτης πρόκλησης ανέρχεται σε 16 εκατ. ευρώ (η συνεισφορά ΕΤΠΑ ανέρχεται σε 13,6 εκατ.).

Ο προϋπολογισμός των πράξεων ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στις 400.000 ευρώ και κατά μέγιστο στα 2,2 εκατ. ευρώ. Οι πράξεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 30 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Χρηματοδότησης.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.