ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής ξεκινά την έξοδο από το Χ.Α.

aget

Η AΓΕΤ Ηρακλής οδεύει προς την έξοδο του Χρηματιστηρίου μετά και την αίτηση που υπέβαλε το απόγευμα της Παρασκευής προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squezze out) των κοινών μετοχών της εισηγμένης η Lafarge Cementos. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην αίτηση, στις 16/12/2015, ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των προσφερθεισών μετοχών στο πλαίσιο της από 30 Ιουλίου 2015 υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, η μητρική εταιρεία κατείχε άμεσα 66.468.761 κοινές μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου ποσοστό 93,51% των κοινών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΑΓΕΤ Ηρακλής.

Σημειώνεται ότι, μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής της ως άνω δημόσιας πρότασης και έως τις 26 Ιανουαρίου 2016, ο γαλλικός μητρικός όμιλος της Lafarge έχει αποκτήσει 121.752 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου ποσοστό 0,17% των κοινών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΑΓΕΤ Ηρακλής μέσω του Χ.Α., στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος υποχρεωτικής πώλησης (sell-out) από ορισμένους μετόχους της μειοψηφίας. Κατόπιν των ανωτέρω, η Lafarge αιτείται την έγκριση της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των υπόλοιπων κοινών μετοχών της ΑΓΕΤ Ηρακλής, προσφέροντας για κάθε μετοχή το ποσό του 1,23 ευρώ (το οποίο ισούται με το αντάλλαγμα που προσέφερε στη δημόσια πρόταση). Στη διάρκεια του 9μήνου 2015 ο όμιλος της ΑΓΕΤ Ηρακλής παρουσίασε καθαρές ζημίες μετά από φόρους 9,512 εκατ. έναντι ζημιών μετά από φόρους 15,116 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2014. Οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε 31,974 εκατ. την εννεάμηνη περίοδο του 2015 έναντι ζημιών μετά από φόρους 5,401 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2014.