ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση τηλεοπτικών παραγωγών μέσω του υποπρογράμματος MEDIA

Ενίσχυση τηλεοπτικών παραγωγών  μέσω του υποπρογράμματος MEDIA

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη (2014-2020), το υποπρόγραμμα MEDIA ενισχύει οικονομικά ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ταινιών και των οπτικοακουστικών μέσων, στην ανάπτυξη, διανομή και προώθηση του έργου τους. Σήμερα θα παρουσιάσουμε την πρόσκληση του MEDIA που αναφέρεται στην ενίσχυση παραγωγών δραματικών ταινιών, κινουμένων σχεδίων και ντοκιμαντέρ τα οποία προορίζονται κυρίως για την τηλεόραση.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν ευρωπαϊκές ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικών προγραμμάτων, οι οποίες πρέπει να αποτελούν τον πλειοψηφικό παραγωγό του έργου.

Επιλέξιμες είναι αιτήσεις από νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε μία από τις ακόλουθες χώρες:

–  Κράτη μέλη της Ε.Ε., προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνητικά υποψήφιες χώρες για τις οποίες υπάρχει προενταξιακή στρατηγική, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στα προγράμματα της Ενωσης που θεσπίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης και σε παρόμοιες συμφωνίες.

–  Χώρες της ΕΖΕΣ που είναι μέλη του ΕΟΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας του ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία).

–  Την Ελβετική Συνομοσπονδία, με βάση διμερή συμφωνία που θα συναφθεί με τη χώρα αυτή.

–  Χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται με τις εν λόγω χώρες βάσει των συμφωνιών-πλαισίων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε δράσεις διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας που απευθύνονται ειδικά σε επιλεγμένες χώρες ή περιφέρειες με βάση συμπληρωματικές πιστώσεις που θα καταβάλλουν αυτές οι χώρες ή περιφέρειες, σύμφωνα με ειδικό διακανονισμό που θα συμφωνηθεί με αυτές. Μπορούν να επιλεγούν προτάσεις αιτούντων από χώρες εκτός Ε.Ε., με την προϋπόθεση ότι, κατά την ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης, έχουν υπογραφεί συμφωνίες με τις οποίες καθορίζονται οι όροι για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στο πρόγραμμα που είχε θεσπιστεί με τον προαναφερόμενο κανονισμό.

Επιλέξιμες δράσεις

Σύμφωνα με την πρόσκληση, επιλέξιμες είναι δραστηριότητες ανάπτυξης για τα εξής οπτικοακουστικά έργα:

–  Δραματικές ταινίες (σε ένα ή περισσότερα επεισόδια) συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 90 λεπτών, προοριζόμενες πρωτίστως για την τηλεόραση. Οι συνέχειες ή ο δεύτερος και ο τρίτος κύκλος από υφιστάμενες δραματικές σειρές μπορούν να επιλεγούν για χρηματοδότηση.

–  Κινούμενα σχέδια (σε ένα ή περισσότερα επεισόδια) συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 24 λεπτών, προοριζόμενα πρωτίστως για την τηλεόραση. Οι συνέχειες ή ο δεύτερος, ο τρίτος κύκλος και οι επιπλέον κύκλοι από υφιστάμενα κινούμενα σχέδια δεν μπορούν να επιλεγούν για χρηματοδότηση.

–  Δημιουργικά ντοκιμαντέρ (σε ένα ή περισσότερα επεισόδια) συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 50 λεπτών, προοριζόμενα πρωτίστως για την τηλεόραση. Οι συνέχειες, ο δεύτερος, ο τρίτος κύκλος και οι επιπλέον κύκλοι από υφιστάμενα δημιουργικά ντοκιμαντέρ δεν μπορούν να επιλεγούν για χρηματοδότηση.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Η παραγωγή του έργου πρέπει να έχει γίνει με σημαντική συμμετοχή επαγγελματιών που είναι υπήκοοι ή/και κάτοικοι χωρών που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA.

Το έργο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο την πρώτη ημέρα της βασικής φωτογράφισης (ή στην αρχή της δημιουργίας των κινουμένων σχεδίων για τα έργα κινουμένων σχεδίων). Στο έργο πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις τηλεοπτικοί φορείς από τρεις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA.

Τα δικαιώματα εκμετάλλευσης που χορηγούνται στους τηλεοπτικούς φορείς που συμμετέχουν στην παραγωγή πρέπει να επιστρέφουν στον παραγωγό ύστερα από μέγιστη περίοδο άδειας:

–  Επτά ετών εάν η συμμετοχή του τηλεοπτικού φορέα έχει τη μορφή προπώλησης.

–  Δέκα ετών εάν η συμμετοχή του τηλεοπτικού φορέα έχει επίσης τη μορφή συμπαραγωγής.

–  Η συμμετοχή του τηλεοπτικού φορέα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% της συνολικής χρηματοδότησης της παραγωγής.

–  Τουλάχιστον το 50% του συνολικού προβλεπόμενου προϋπολογισμού της παραγωγής πρέπει να προέρχεται από χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA.

–  Η χρηματοδότηση τουλάχιστον 50% του συνολικού προβλεπόμενου προϋπολογισμού της παραγωγής πρέπει να τελεί υπό την εγγύηση πηγών χρηματοδότησης τρίτων μερών (είτε μέσω άμεσης χρηματοδότησης είτε μέσω της προπληρωμής των δικαιωμάτων).

–  Ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης των έργων είναι 30 μήνες ή 42 μήνες, αν πρόκειται για σειρές.

Κριτήρια αξιολόγησης

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν με άριστα το 100. Οι ποσοστιαίες μονάδες θα κατανέμονται σύμφωνα με τη στάθμιση που ακολουθεί:

–  Σημασία και ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία (30 βαθμοί): l  δυνατότητα ευρωπαϊκής και διεθνούς διανομής του έργου.

–  Ποιότητα του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων (30 βαθμοί): l  Ποιότητα του σχεδίου και της ευρωπαϊκής διάστασης και χρηματοδότηση του σχεδίου.

–  Γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων, του αντίκτυπου και της βιωσιμότητας του έργου (30 βαθμοί): ποιότητα της στρατηγικής για τη διανομή και την εμπορία.

–  Οργάνωση της ομάδας του σχεδίου (10 βαθμοί): κατανομή των ρόλων και των αρμοδιοτήτων της ομάδας παραγωγής και της δημιουργικής ομάδας.

Κριτήρια ανάθεσης

–  Εργο που απευθύνεται σε νεανικό κοινό (5 επιπλέον βαθμοί).

–  Αιτούσες εταιρείες εγκατεστημένες σε χώρες με μικρή ή μεσαία ικανότητα παραγωγής (5 επιπλέον μονάδες).

Υποβολή των αιτήσεων

Προτάσεις υποβάλλονται το αργότερο έως τις 26/05/2016 στις 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης (eForm). Καμία άλλη μέθοδος υποβολής αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή. Το πλήρες κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών καθώς και τα έντυπα της αίτησης διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2016_en/

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός  (και για τους δύο κύκλους υποβολής) διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 12,5 εκατ. ευρώ. Για θεατρικά έργα και κινούμενα σχέδια, η χορηγούμενη χρηματοδοτική συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ ή το 12,50% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με το ποιο ποσό είναι χαμηλότερο.

Μπορεί να ζητηθεί μέγιστο ποσό 1 εκατ. ευρώ ή 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους, ανάλογα με το ποιο από αυτά τα δύο ποσά είναι το χαμηλότερο, μόνο για τους πρώτους κύκλους δραματικών σειρών (οι οποίοι είναι συμπαραγωγή εταιρειών από διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA και αποτελούνται από 6 τουλάχιστον επεισόδια συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παραγωγής ύψους τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ).

Για δημιουργικά ντοκιμαντέρ, η χορηγούμενη χρηματοδοτική συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ ή το 20% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με το ποιο ποσό είναι χαμηλότερο.

*Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.