ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οροι και προϋποθέσεις στήριξης κινηματογραφικών δικτύων στην Ευρώπη

oroi-kai-proypotheseis-stirixis-kinimatografikon-diktyon-stin-eyropi-2133783

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη (2014 – 2020), το υποπρόγραμμα MEDIA παρέχει στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία κινηματογραφικού δικτύου.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι. Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε δίκτυα κινηματογράφων.

Ως κινηματογραφικό δίκτυο νοείται ένα σύνολο ανεξάρτητων ευρωπαϊκών κινηματογράφων οι οποίοι, μέσω ενός νομίμως συγκροτημένου συντονιστικού φορέα, αναπτύσσουν κοινές δράσεις στον τομέα της προβολής και της προώθησης ευρωπαϊκών ταινιών. Ειδικότερα, ο συντονιστικός φορέας διασφαλίζει τη λειτουργία ενός συστήματος επικοινωνίας και πληροφόρησης μεταξύ των κινηματογράφων. Για να είναι επιλέξιμο ένα δίκτυο κινηματογράφων, πρέπει να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 100 κινηματογράφους σε τουλάχιστον 20 χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA.

Ως ανεξάρτητος ευρωπαϊκός κινηματογράφος νοείται μια επιχείρηση, μια ένωση ή μια οργάνωση που έχει μία ή περισσότερες αίθουσες προβολής ταινιών, εδρεύει σε χώρα που μετέχει στο υποπρόγραμμα MEDIA και δραστηριοποιείται με την ίδια επωνυμία. Κύρια δραστηριότητα των συμμετεχουσών οντοτήτων, ή τμημάτων αυτών, είναι η προβολή ταινιών.

Το δίκτυο και οι συμμετέχοντες σε αυτό κινηματογράφοι πρέπει να τελούν και να συνεχίζουν να τελούν υπό την κυριότητα –άμεση ή κατά πλειοψηφία– πολιτών από χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA και να έχουν την έδρα τους σε μία από τις χώρες αυτές.

Επιλέξιμοι ως συμμετέχοντες στο δίκτυο είναι μόνο οι ανεξάρτητοι ευρωπαϊκοί κινηματογράφοι, οι οποίοι:

• Είναι κινηματογράφοι πρώτης προβολής (με πρόγραμμα παρουσίασης ευρωπαϊκών ταινιών σε πρώτη προβολή εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία κυκλοφορίας τους στη χώρα). Διαθέτουν κατ’ ανώτατο όριο το 30% των προβολών τους σε αναδρομικά αφιερώματα ή επανακυκλοφορίες ταινιών.

• Εχουν παραμείνει ανοιχτοί για το κοινό επί τουλάχιστον 6 μήνες.

• Διαθέτουν σύστημα έκδοσης εισιτηρίων και δήλωσης εισόδου.

• Εχουν τουλάχιστον μία οθόνη και 70 θέσεις.

Πραγματοποίησαν τουλάχιστον 300 προβολές ετησίως, εάν πρόκειται για κινηματογράφους με μία οθόνη, 520 προβολές ετησίως για κινηματογράφους με περισσότερες οθόνες (κινηματογράφοι που λειτουργούν επί τουλάχιστον 6 μήνες ανά έτος) και τουλάχιστον 30 προβολές ανά μήνα, εάν πρόκειται για θερινούς/υπαίθριους κινηματογράφους (κινηματογράφοι που λειτουργούν λιγότερο από 6 μήνες ετησίως).
• Είχαν τουλάχιστον 20.000 θεατές τους προηγούμενες δώδεκα μήνες.

Χώρες

Οι ακόλουθες χώρες είναι επιλέξιμες εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» και εφόσον η Επιτροπή έχει αρχίσει διαπραγματεύσεις με αυτές:

• Κράτη-μέλη της Ε.Ε. Προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνητικά υποψήφιες χώρες για τις οποίες υπάρχει προενταξιακή στρατηγική, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στα προγράμματα της Ενωσης που θεσπίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης και σε παρόμοιες συμφωνίες.

• Χώρες της ΕΖΕΣ που είναι μέλη του ΕΟΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας του ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία).

• Την Ελβετική Συνομοσπονδία, με βάση διμερή συμφωνία που θα συναφθεί με τη χώρα αυτή.

Χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται με τις εν λόγω χώρες βάσει των συμφωνιών-πλαισίων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Συνεργασία

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε δράσεις διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας που απευθύνονται ειδικά σε επιλεγμένες χώρες ή περιφέρειες με βάση συμπληρωματικές πιστώσεις που θα καταβάλλουν αυτές οι χώρες ή περιφέρειες, σύμφωνα με ειδικό διακανονισμό που θα συμφωνηθεί με αυτές.

Μπορούν να επιλεγούν προτάσεις αιτούντων από τρίτες χώρες, με την προϋπόθεση ότι, κατά την ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης, έχουν υπογραφεί συμφωνίες με τις οποίες καθορίζονται οι όροι για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στο πρόγραμμα που είχε θεσπιστεί με τον προαναφερόμενο κανονισμό.

Κριτήρια αξιολόγησης

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, οι προτάσεις θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν με άριστα το 100. Οι ποσοστιαίες μονάδες θα κατανέμονται σύμφωνα με τη στάθμιση που ακολουθεί:

1. Συνάφεια και ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία (35 μονάδες). Το κριτήριο αυτό αξιολογεί τη στρατηγική του δικτύου για την επίτευξη των γενικών στόχων που προβλέπονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων/ βραχυπρόθεσμων ειδικών στόχων. Το κριτήριο αυτό αξιολογεί επίσης την ποιότητα της προσέγγισης σχετικά με την παρακολούθηση της επίτευξης των παραπάνω στόχων μέσω, μεταξύ άλλων, του καθορισμού βασικών δεικτών επιδόσεων.

2. Ποιότητα του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων (20 μονάδες). Το κριτήριο αυτό αξιολογεί τη δυνητική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων που πρόκειται να εφαρμοστούν, καθώς και τον βαθμό στον οποίον, μέσω λογικής παρέμβασης, οι δραστηριότητες αυτές ενσωματώνονται στη στρατηγική του δικτύου.

3. Επικοινωνία και διάδοση (40 μονάδες). Το κριτήριο αυτό αξιολογεί την προσέγγιση του δικτύου σε θέματα επικοινωνίας, διάδοσης και επιμερισμού δραστηριοτήτων, καθώς και ανταλλαγής γνώσεων, αποτελεσμάτων, και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των μελών του δικτύου αλλά και εκτός αυτού.

4. Ποιότητα του δικτύου (5 μονάδες). Το κριτήριο αυτό αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο η διοίκηση, η διαχείριση και η οργάνωση του δικτύου διασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής και των δραστηριοτήτων του.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 10,4 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών που μπορεί να συγχρηματοδοτηθεί κατά μέγιστο από την επιχορήγηση της Ε.Ε. περιορίζεται σε 50%. Η δράση θα επιλέξει και θα χρηματοδοτήσει μόνο ένα κινηματογραφικό δίκτυο.

Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 08/06/2016 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου).

Το πλήρες κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών και τα έντυπα αίτησης διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cinema-networks-2016_en

Δραστηριότητες

Σύμφωνα με την πρόσκληση, το κινηματογραφικό δίκτυο πρέπει να προβλέπει τη διεξαγωγή των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

• Δραστηριότητες δικτύωσης: ενημέρωσης, ενθάρρυνσης και επικοινωνίας.

• Παροχή οικονομικής στήριξης σε συμμετέχοντες κινηματογράφους, οι οποίοι διεξάγουν επιλέξιμες δραστηριότητες, όπως αυτές απαριθμούνται ακολούθως:

– Ενέργειες που αποσκοπούν στην προώθηση και την προβολή των ευρωπαϊκών ταινιών.
– Εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των θεατών νεαρής ηλικίας.
– Δραστηριότητες προώθησης και εμπορίας σε συνεργασία με άλλες πλατφόρμες διανομής (π.χ. τηλεοπτικούς σταθμούς, πλατφόρμες VOD).

Η διάρκεια της δράσης και η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών είναι 12 μήνες, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου. Επιλέξιμες είναι μόνον οι δράσεις και οι δραστηριότητες που διεξάγονται στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα MEDIA.

Ο αιτών υποβάλλει πρόταση με στόχο τη σύναψη διετούς εταιρικής σχέσης με το υποπρόγραμμα MEDIA, μέσω σύμβασης που ονομάζεται συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης («ΣΠΕΣ»). Το πρόγραμμα δεν θα στηρίξει καμία δραστηριότητα που περιλαμβάνει πορνογραφικό ή ρατσιστικό υλικό ή υλικό που προάγει τη βία.

*Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.