ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ομολογιακό δάνειο 10,2 εκατ. από την Yalco

omologiako-daneio-10-2-ekat-apo-tin-yalco-2142314

Η επαναληπτική συνέλευση των μετόχων της Yalco ενέκρινε την έκδοση μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές ομολογιακού δανείου, ύψους έως 10,2 εκατ. ευρώ, το οποίο θα εκδοθεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων και θα καλυφθεί από τις χρηματοδοτούσες τράπεζες με ιδιωτική τοποθέτηση. Σκοπός του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου θα είναι η αναχρηματοδότηση μέρους του από 28/2/2012 υφιστάμενου ομολογιακού δανείου ποσού 26.450.000 ευρώ εκδόσεως της εταιρείας, το οποίο έχει καλυφθεί από τις Eurobank Ergasias, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Το δάνειο θα έχει πενταετή διάρκεια με δυνατότητα της εταιρείας να ζητήσει την παράταση της διάρκειας αυτού κατά δύο επιπλέον έτη. Σε ασφάλεια του δανείου θα συσταθούν εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις.

Το δικαίωμα μετατροπής θα ασκείται από τους ομολογιούχους του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, με έγγραφη δήλωση καθενός από αυτούς προς τον εκδότη, διά του πληρεξουσίου καταβολών και με ταυτόχρονη παράδοση των τίτλων των ομολογιών των οποίων ζητείται η μετατροπή.

Το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών του δανείου σε μετοχές της εταιρείας θα μπορεί να ασκηθεί κατά την ημερομηνία λήξεως του δανείου, εφόσον η εταιρεία δεν αποπληρώσει το δάνειο και τους τόκους αυτού ή σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος καταγγελίας του δανείου. Κάθε μία (1) ομολογία θα παρέχει στον ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της σε 0,86956 έως 1,60000 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας, με δικαίωμα ψήφου, η δε τιμή μετατροπής θα είναι 0,63 ευρώ έως 1,15 ευρώ ανά μετοχή.