ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε πλήρη λειτουργία τα εργοστάσια της εταιρείας Πλαστικά Θράκης στο εξωτερικό

Σε πλήρη λειτουργία τα εργοστάσια της εταιρείας Πλαστικά Θράκης στο εξωτερικό

Σε φάση πλήρους λειτουργίας είναι οι νέες επενδύσεις στο εξωτερικό, συνολικού ύψους περίπου 9 εκατ. ευρώ, που υλοποίησαν τα Πλαστικά Θράκης. Οι νέες εκτός Ελλάδας επενδύσεις αφορούν κυρίως την εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής στη Σκωτία για την παραγωγή τεχνικών υφασμάτων τύπου melt blown, τα οποία έχουν εφαρμογή στις αγορές των μονωτικών μεμβρανών οροφής, των νοσοκομειακών και προϊόντων υγιεινής και της βιομηχανίας φίλτρων, καθώς και νέα γραμμή thermoforming, η οποία εγκαταστάθηκε στο εργοστάσιο της Βουλγαρίας για την παραγωγή προϊόντων συσκευασίας γιαουρτιού και πλαστικών ποτηριών μιας χρήσης για τις αγορές της Βουλγαρίας και της ΝΑ Ευρώπης.

Συνολικά ο ελληνικός όμιλος έχει την εξής παρουσία στο εξωτερικό: α) στον κλάδο των τεχνικών υφασμάτων διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στη Σκωτία (Don & Low Ltd) και στις ΗΠΑ (Thrace Linq Inc και Lumite Inc.), καθώς και εμπορικές εταιρείες στην Αυστραλία (Dοn&Low Australia Pty Ltd) και στην Κίνα (Thrace Asia), β) στον κλάδο της συσκευασίας διαθέτει εγκαταστάσεις και λειτουργεί μέσω εννέα εταιρειών του ομίλου, στην Ιρλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Σουηδία, στη Νορβηγία, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και στη Σερβία.

Τα Πλαστικά Θράκης είναι εκτεθειμένα στη διακύμανση των τιμών του πολυπροπυλενίου (αντιπροσωπεύει το 55% του κόστους πωληθέντων), την οποία αντιμετωπίζει κατά κύριο λόγο με ανάλογη μεταβολή στην τιμή πώλησης του τελικού προϊόντος. Το ενδεχόμενο να μην υπάρχει η δυνατότητα να μετακυλισθεί πλήρως η αύξηση της τιμής του πολυπροπυλενίου στην τιμή πώλησης προκαλεί συμπίεση των περιθωρίων κέρδους, για τον λόγο δε αυτό η εισηγμένη προσαρμόζει ανάλογα και στο μέτρο του εφικτού τόσο την πολιτική των αποθεμάτων της, όσο και την εν γένει εμπορική της πολιτική. Επίσης, ο ελληνικός όμιλος εκτίθεται σε πιστωτικούς κινδύνους, τους οποίους προκειμένου να αντιμετωπίσει εφαρμόζει με συνέπεια, σαφή πιστωτική πολιτική, η οποία παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ούτως ώστε η χορηγούμενη πίστωση να μην υπερβαίνει το πιστωτικό όριο ανά πελάτη. Επίσης συνάπτονται ασφαλιστήρια συμβόλαια κάλυψης πωλήσεων ανά πελάτη, ενώ μέχρι στιγμής δεν απαιτούνται εμπράγματες εγγυήσεις επί των περιουσιακών στοιχείων των πελατών.

Να αναφέρουμε ότι η επένδυση των Πλαστικών Θράκης στον αγροτικό κλάδο που αφορά τη δραστηριότητα της εταιρείας Θερμοκήπια Θράκης Α.Ε. εξελίσσεται ικανοποιητικά. Η θυγατρική των Πλαστικών Θράκης αύξησε τις πωλήσεις της το 2015, από τα 579.000 ευρώ το 2014 στο 1,035 εκατ. ευρώ την περυσινή χρήση, σημειώνοντας κέρδη προ φόρων 15.000 ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 243.000 το 2014.

Στόχος του ομίλου (η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί πολύ μικρό τμήμα των εργασιών του) είναι σε βάθος πενταετίας να αυξήσει τον σχετικό τζίρο γύρω στα πέντε με έξι εκατ. ευρώ. Η θυγατρική εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2013, εδρεύει στον Δήμο Τοπείρου Νομού Ξάνθης, ελέγχεται σε ποσοστό 100% από την Πλαστικά Θράκης και έχει αντικείμενο δραστηριότητας τη δημιουργία θερμοκηπίων για την παραγωγή ντομάτας με την εφαρμογή της μεθόδου υδροπονικής καλλιέργειας και την αξιοποίηση και χρήση γεωθερμικής ενέργειας.

Ολοκληρώνοντας να σημειώσουμε ότι στην Ελλάδα η εισηγμένη ξεκίνησε την κανονική λειτουργία των νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων, οι οποίες περιλαμβάνονται στο επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου 2015-2016.

Εκτιμάται ότι οι νέες επενδύσεις σε πλήρη λειτουργία θα αποφέρουν πρόσθετο κύκλο εργασιών ύψους 50 εκατ. ευρώ.