Οι ελληνικές υδατοκαλλιέργειες σε πλάνο έρευνας και ανάπτυξης

Οι ελληνικές υδατοκαλλιέργειες σε πλάνο έρευνας και ανάπτυξης

4' 36" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας έχει προδημοσιευτεί ειδική δράση, η οποία αφορά στην υποστήριξη έργων έρευνας και καινοτομίας που εκτελούνται στην Ελλάδα από ερευνητικούς φορείς και δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη ανακοίνωση, στόχος της δράσης είναι να δημιουργηθεί η απαραίτητη γνωσιακή βάση, με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η δράση έχει ως ειδικότερους στόχους:

– Την επικέντρωση των προσπαθειών και των πόρων σε εστιασμένες επιστημονικές και τεχνολογικές (Ε&Τ) προτεραιότητες σημαντικές για την οικονομία και την κοινωνία, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ωφέλειας για την ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Eρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) για την έξυπνη εξειδίκευση.

– Την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής με υψηλή προστιθέμενη αξία με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας/παραγωγικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου και τη διείσδυσή τους σε νέες αγορές.

– Την ενίσχυση και αναβάθμιση του στελεχικού/ερευνητικού δυναμικού των επιχειρήσεων με τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ, που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων.

– Την ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην ανάληψη Ε&Τ δραστηριοτήτων και στην αποτελεσματικότερη διασύνδεση του ερευνητικού συστήματος της χώρας με τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 5,25 εκατ. ευρώ και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 7 εκατ. ευρώ.

E&T Προτεραιότητες

– 1. Βελτίωση εκτροφής τσιπούρας/λαβρακιού

1.1. Ανάπτυξη εποχικών σιτηρεσίων για την καλύτερη χρησιμοποίηση της τροφής και αύξησης των εκτρεφόμενων πληθυσμών – σχεδιασμός ειδο-ειδικών σιτηρεσίων εποχικής προσαρμογής (χειμερινές και εαρινές τροφές).

1.2. Διαχείριση ασθενειών. Πρόληψη, εμβόλια και νέες προληπτικές θεραπείες χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

1.3. Ανάπτυξη υψηλής πυκνότητας (high density) μικροσυστοιχιών Μοναδικών Νουκλεοτιδικών Πολυμορφισμών (SNP-chip) για την τσιπούρα και το λαβράκι.

– 2. Εκτροφή νέων θαλάσσιων ψαριών. Διαφοροποίηση της παραγωγής.

2.1. Βελτίωση πρακτικών διαχείρισης – παραγωγή γόνου μαγιάτικου.

2.2. Εφαρμογή του πρώτου προγράμματος επιλογής για τον κρανιό Argyrosomus regius, βασιζόμενη σε μοριακούς δείκτες (Marker Assisted Selection, MAS) για τη γενετική βελτίωση παραγωγικών ιδιοτήτων (ρυθμός ανάπτυξης, σωματικό βάρος και άλλα μορφομετρικά χαρακτηριστικά) ενός καλλιεργούμενου είδους με τεράστια δυναμική στην ιχθυοκαλλιεργητική παραγωγή της χώρας μας. Η επιλογή θα γίνει με τη χρήση RAD (restriction-site associated DNA) με σκοπό τη χαρτογράφηση γονιδιακών τόπων ποσοτικών ιδιοτήτων (QTL) στο γονιδίωμα του κρανιού, οι οποίοι δύνανται να επηρεάζουν παραγωγικές ιδιότητες οικονομικής σημασίας.

– 3. Βιώσιμη Παραγωγή Ιχθυοτροφών

3.1. Βελτιστοποίηση των μεθοδολογιών ελέγχου των πρώτων υλών και συγκριτικός έλεγχος διαθέσιμων μεθοδολογιών για τον έλεγχο φυτο-οιστρογόνων σε μεσογειακά είδη.

3.2. Προσδιορισμός εναλλακτικών πρώτων υλών, από μικρο-και μακροφύκη, σκουλήκια, προνύμφες εντόμων που θα ελεγχθούν ως προς την καταλληλότητά τους (πεπτικότητα, βιοδιαθεσιμότητα κ.λπ.) και θα εξεταστεί και η δυνατότητα μαζικής παραγωγής.

3.3. Eλεγχος και αξιολόγηση ιχθυοτροφών για χρήση στην τσιπούρα και το λαβράκι και προσδιορισμός συμπληρωμάτων που θα αδρανοποιούν αντιθρεπτικούς παράγοντες σε υπάρχουσες πρώτες ύλες.

– 4. Μεταποίηση – επεξεργασία

4.1. Νέοι τρόποι μεταποίησης υπαρχόντων εκτρεφόμενων ειδών.

4.2. Αύξηση διάρκειας ζωής προϊόντων.

– 5. Νέες τεχνολογίες εκτροφής: ανάπτυξη γνωσιακής βάσης για την υδατοκαλλιέργεια ανοικτής θάλασσας.

5.1. Νέα υλικά για κλουβιά και δίχτυα (π.χ. δίχτυα για χρήση 15ετίας).

5.2. Αυτοματοποίηση στη διαχείριση (τάισμα, παρακολούθηση, έλεγχος αποδράσεων, κ.λπ.), αυτοέλεγχος εξοπλισμού υδατοκαλλιέργειας.

5.3. Φυσιολογικές βάσεις εκτροφής σε περιβάλλοντα ανοικτής θάλασσας και παρουσίας Η/Μ πεδίων.

– 6. Παραγωγή νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων (domestication of the sea).

6.1. Αναγνώριση και απομόνωση βιοδραστικών ουσιών από θαλάσσιους οργανισμούς (φύκια, μαλάκια, κ.λπ.) που έχουν φαρμακευτικό ή άλλο ενδιαφέρον (καλλυντικά, τρόφιμα, κ.λπ.).

6.2. Αναγνώριση και καλλιέργεια τοπικών ειδών φυτοπλαγκτού. Παραγωγή προϊόντων από φύκη (έλαια, αντιοξειδωτικά, φυσικές χρωστικές, ενεργοί πολυσακχαρίτες, βιοδραστικά πρόσθετα, συμπληρώματα διατροφής).

Επιλέξιμες δαπάνες

1. Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης:

– Δαπάνες προσωπικού.

– Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού.

– Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει.

– Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

2. Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ:

– Δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

Σύμφωνα με την προδημοσίευση της δράσης, στο πλαίσιο αυτής ενισχύονται έργα με κατώτατη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 50.000 ευρώ και ανώτατη 350.000 ευρώ και με διάρκεια υλοποίησης από δέκα οκτώ (18) έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Το ύψος της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους (μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση), κυμαίνεται για τη βιομηχανική έρευνα από 65%-80%, ενώ για την πειραματική ανάπτυξη από 40%-60%. Οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται με το 100% του κόστους του έργου.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Οι προτάσεις αξιολογούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

– Ποιότητα – αξιοπιστία των φορέων.

– Επιστημονική και τεχνολογική ποιότητα της πρότασης.

– Επιπτώσεις – Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για προδημοσίευση της δράσης και αναμένεται αναλυτική πρόσκληση όπου θα διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και οι λεπτομέρειες συμμετοχής, καθώς και ο τρόπος υποβολής προτάσεων και χρηματοδότησης αυτών.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη προδημοσίευση, επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή πρότασης είναι ερευνητικοί φορείς και επιχειρήσεις με εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικράτειας.

Η πρόταση για επιχορήγηση υποβάλλεται από:

Α΄ Σχήμα – σύμπραξη ερευνητικού/ών φορέα/ων και επιχείρησης/εων για τις Ε&Τ προτεραιότητες 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.3, 4.1, 4.2 και 5.2 ως ανωτέρω.

Η συμμετοχή/προϋπολογισμός των επιχειρήσεων θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού της σύμπραξης.

Β΄ Σχήμα – σύμπραξη δύο (2) ή περισσοτέρων ερευνητικών φορέων για τις Ε&Τ προτεραιότητες με κωδικό 3.1, 3.2, 5.1, 5.3, 6.1 και 6.2.

Σημειώνεται ότι για τις Ε&Τ προτεραιότητες με κωδικό 6.1 και 6.2 είναι δυνατή η υποβολή πρότασης από έναν και μόνο ερευνητικό φορέα.

Το φυσικό αντικείμενο των προτάσεων θα πρέπει να εντάσσεται υποχρεωτικά σε μια συγκεκριμένη από τις αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο Ε&Τ προτεραιότητες.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή