ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κλωστοϋφαντουργία: Διόγκωση των ζημιών κατά 70%, το 2011

Με ρυθμό άνω του 20% φαίνεται να υποχωρεί και κατά το 2012 η
παραγωγή της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας, ενώ το 2011, έτος
μείωσης της παραγωγής του κλάδου κατά 21,8%, oι μεγαλύτερες
ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών
κατέγραψαν, ως σύνολο, αυξημένες ζημιές. Η διόγκωση των ζημιών
προκύπτει από τα εταιρικά αποτελέσματα 48 επιχειρήσεων μεσαίου και
μεγάλου μεγέθους που παράγουν κλωστοϋφαντουργικές ύλες. Πρόκειται
για 48 επιχειρήσεις με πωλήσεις άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ
κάθε μία και συνολικές πωλήσεις 742,3 εκατ. ευρώ, οι οποίες
γνωστοποίησαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα του προηγούμενου
έτους έως τις 25 Ιουλίου 2012.

Οι εταιρείες αυτές, ως σύνολο, κατέγραψαν συνολικές καθαρές ζημιές
(ζημιές των ζημιογόνων μείον κέρδη των κερδοφόρων) 45,5 εκατ. ευρώ
το 2011, έναντι καθαρών ζημιών 26,2 εκατ. ευρώ το 2010. Από τις 48
εξεταζόμενες επιχειρήσεις με τις μεγαλύτερες πωλήσεις οι κερδοφόρες
ήταν 22 (45,8% του συνόλου) και οι ζημιογόνες 26 (54,2%).

Σε συνθήκες έντονης ανόδου των τιμών του βάμβακος και ανόδου των
τιμών των λοιπών προϊόντων του κλάδου κατά 5,7% οι 48 επιχειρήσεις,
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται εταιρείες εκκόκκισης βάμβακος,
κατέγραψαν συνολικές πωλήσεις ύψους 742,3 εκατ. ευρώ, όπως
προαναφέρθηκε, οι οποίες είναι αυξημένες έναντι του 2010 κατά 19%.
Αυτές που παρουσιάζουν επιδείνωση των καθαρών αποτελεσμάτων (31)
αντιστοιχούν στο 64,6% του συνόλου.

Τα καθαρά κέρδη των κερδοφόρων ήταν 7,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές
ζημιές των ζημιογόνων ανήλθαν σε 52,9 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 48 επιχειρήσεων:

– 18 επιχειρήσεις (37,5% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το
2010, παρέμειναν και κατά το 2011 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας
καθαρά κέρδη ύψους 6,8 εκατ. ευρώ έναντι 14,5 εκατ. ευρώ το 2010,
μειωμένα κατά 7,7 εκατ. ευρώ.

– 11 επιχειρήσεις (22,9%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2010 με
κέρδη 7,1 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2011 ζημιές ύψους 1,6 εκατ.
ευρώ, έχοντας έτσι απώλειες ύψους 8,7 εκατ. ευρώ.

– 15 επιχειρήσεις (31,2%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2010,
παρέμειναν και κατά το 2011 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές
51,3 εκατ. ευρώ έναντι 47 εκατ. ευρώ το 2010, αυξημένες έτσι κατά
4,3 εκατ. ευρώ.

– Τέσσερις επιχειρήσεις (8,4%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2010 με
ζημιές 0,9 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2011 κέρδη της τάξης του
0,5 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι ωφέλεια ύψους 1,4 εκατ. ευρώ.

Οι 22 κερδοφόρες πραγματοποίησαν συνολικές πωλήσεις 322,5 εκατ.
ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 43,4% των συνολικών των 48
εξεταζόμενων επιχειρήσεων του κλάδου, ενώ αυτές των 26 ζημιογόνων
ήταν ύψους 419,8 εκατ. ευρώ (56,6%).

Σε απόλυτο μέγεθος η αύξηση των πωλήσεων των 48 επιχειρήσεων
ανέρχεται σε 118,4 εκατ. ευρώ. Oι επιχειρήσεις που κατέγραψαν
αύξηση πωλήσεων ήταν 29 (60,4%), ενώ οι υπόλοιπες 19 (39,6%) είδαν
τις πωλήσεις τους να μειώνονται σε τρέχουσες τιμές.

Τις μεγαλύτερες πωλήσεις, σύμφωνα πάντα με τα εταιρικά τους
αποτελέσματα, πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις ΒΙΟΛΑΡ (67,4 εκατ.
ευρώ), ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ (52,5 εκατ. ευρώ), ΕΠΙΛΕ-ΚΤΟΣ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (40,1 εκατ. ευρώ), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (34,4
εκατ. ευρώ), ΜΑΡΚΟΥ (29,6 εκατ. ευρώ), ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ (29 εκατ. ευρώ),
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ – ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ (26,3 εκατ. ευρώ), ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (25,5
εκατ. ευρώ), SKL ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ (22,3 εκατ. ευρώ) και ΦΙΕΡΑΤΕΞ (22
εκατ. ευρώ).

Οι έξι από τις δέκα πρώτες σε πωλήσεις είναι εκκοκκιστήρια
βάμβακος.

Η άνοδος του κόστους παραγωγής με ρυθμό ανώτερο αυτού των πωλήσεων
οδήγησε σε συμπίεση του μεικτού περιθωρίου από το 9,8% στο 8% και
σε μείωση των μεικτών κερδών κατά 1,6 εκατ. ευρώ (-3%), στο επίπεδο
των 59,5 εκατ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω
αύξηση των μεικτών κερδών ήταν 25 (52,1% του συνόλου), ενώ αυτές
που βελτίωσαν το μεικτό περιθώριο ήταν 15 (31,2% του συνόλου).

Η προαναφερθείσα πτώση του μεικτού περιθωρίου κατά 1,8 εκατοστιαία
μονάδα συνοδεύτηκε από αύξηση των δαπανών εμπορικής και διοικητικής
λειτουργίας, γεγονός που οδήγησε τα κέρδη προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA) στο επίπεδο των 22,3 εκατ. ευρώ, από 31,5 εκατ.
ευρώ το 2010 (-29%). Έτσι, το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε από το
5,1% το 2010 στο 3% το 2011. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων
(EBIT) περιορίστηκαν σε -3,7 εκατ. ευρώ, από 3,4 εκατ. ευρώ έναν
χρόνο πριν, με διολίσθηση του περιθωρίου EBIT στο -0,5%, από 0,5%
το 2010.

Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω αύξηση των EBITDA ήταν
22 (45,8% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBITDA
ήταν 18 (37,5% του συνόλου). Επίσης, οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν
οριακή έστω αύξηση των EBIT ήταν 23 (47,9% του συνόλου), ενώ αυτές
που βελτίωσαν το περιθώριο EBIT ήταν 16 (33,3% του συνόλου).

Το συνολικό αποτέλεσμα προ φόρων των 48 επιχειρήσεων ήταν ζημιές
39,2 εκατ. ευρώ το 2011 (-5,3% των εσόδων) έναντι ζημιών 22,9 εκατ.
ευρώ το 2010 (-3,7% των εσόδων). Μετά τον συνυπολογισμό των φόρων
της χρήσης (6,3 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. ευρώ το 2010) προέκυψαν
καθαρές ζημιές 45,5 εκατ. ευρώ το 2011 (-6,1% των εσόδων) έναντι
καθαρών ζημιών 26,2 εκατ. ευρώ το 2010 (-4,2% των εσόδων). Οι
ζημιές προ φόρων αυξήθηκαν κατά 71%, ενώ οι καθαρές ζημιές
αυξήθηκαν κατά 74%.

Βελτίωση των προ φόρων αποτελεσμάτων, έστω οριακά, παρουσιάζουν
μόνο οι 17 από τις 48 εταιρείες (35,4% του συνόλου).

Βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων, έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 17
από τις 48 εταιρείες (35,4% του συνόλου).

Καθαρές ζημιές άνω του ενός εκατ. ευρώ εμφανίζουν οι επιχειρήσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (17,64 εκατ. ευρώ), ΕΛ. ΜΟΥ-ΖΑΚΗΣ (5,51 εκατ.
ευρώ), ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (5,43 εκατ. ευρώ), ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (5,42 εκατ.
ευρώ), ΦΙΕΡΑΤΕΞ (4,08 εκατ. ευρώ), ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (3,55 εκατ. ευρώ),
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫ-ΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (2,94 εκατ. ευρώ), ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ
(2,29 εκατ. ευρώ) και ΚΑΡΠΟΣ (1,74 εκατ. ευρώ).

Η αποδοτικότητα του ενεργητικού σε κέρδη προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκε στο 2,3% το 2011, από 3,3% έναν χρόνο
πριν.

Βελτίωση της αποδοτικότητας, σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά τους,
παρουσιάζουν 17 επιχειρήσεις (35,4%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες
31 (64,6%), οι οποίες δεν μπόρεσαν να τη βελτιώσουν.

Η μέση απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των 48 εταιρειών σε καθαρά κέρδη
ήταν -11,8% το 2011 έναντι -6,3% το 2010.

Τα ίδια κεφάλαια των 48 αυτών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 8% (-31,2
εκατ. ευρώ), ενώ οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 9% (+51 εκατ. ευρώ
), σε συνθήκες οριακής αύξησης του συνόλου των απασχολουμένων
κεφαλαίων.

Οι επιχειρήσεις με το μεγαλύτερο σύνολο ενεργητικού είναι η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (108,5 εκατ. ευρώ), η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (97 εκατ.
ευρώ), η ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (75,6 εκατ. ευρώ), η ΕΛ. ΜΟΥ-ΖΑΚΗΣ (64,1 εκατ.
ευρώ) και η ΒΙΟΛΑΡ (42,2 εκατ. ευρώ).

Αύξηση ιδίων κεφαλαίων εμφανίζουν οι 22 από τις 48 επιχειρήσεις
(45,8%). Η αναλογία των ξένων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια
αυξήθηκε από το 57,5% στο 61,7%, με αντίστοιχη πτώ-ση των ιδίων από
το 42,4% στο 38,3%. Mόνο 19 εταιρείες, δηλαδή το 39,5% του συνόλου,
βελτίωσαν τη χρηματοοικονομική τους διάρθρωση.

Tα μεγαλύτερα ίδια κεφάλαια έχουν οι εταιρείες ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (52,6
εκατ. ευρώ), ΕΛ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ (47,9 εκατ. ευρώ), ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (33,5 εκατ.
ευρώ), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (25,8 εκατ. ευρώ) και ΚΟΛΟΡΑ (22 εκατ.
ευρώ).

Το 2011, όσον αφορά τον όγκο παραγωγής, πέραν του εκκοκκισμένου
βάμβακος, αυξήθηκε η παραγωγή υφαντών υφασμάτων από συνθετικά και
τεχνητά νήματα συνεχών ινών κατά 24,3%. Συγχρόνως, όμως, μειώθηκε η
παραγωγή νημάτων από βαμβάκι, εκτός από τα νήματα για ράψιμο, κατά
41,2%, νημάτων από ασυνεχείς συνθετικές ίνες κατά 4,65%, βαμβακερών
υφαντών υφασμάτων κατά 32,4%, υφαντών υφασμάτων από φυτικές ίνες
εκτός των βαμβακερών κατά 19,7%, εργασιών φινιρίσματος κατά 7,2%,
άλλων υφασμάτων πλεκτών και κροσέ κατά 11,6%, σεντονιών και
μαξιλαροθηκών κατά 43,4%, σάκων και σακιδίων για συσκευασία
προϊόντων κατά 81,2%, ταπήτων και άλλων, θυσσανωτών υφαντικών
καλυμμάτων δαπέδου κατά 7,3% και λοιπών ταπήτων κατά 17,5%. Η
παραγωγή κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων ταξιδιού, ταπήτων και άλλων
υφαντικών καλυμμάτων, με κόμπους, ήταν μηδενική.

Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με την κατά 23%, σύμφωνα με την
Ελληνική Στατιστική Αρχή, μείωση του όγκου παραγωγής
κλωστοϋφαντουργικών υλών στη χώρα μας την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου
2012, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, πιστοποιούν ότι
ο κλάδος αδυνατεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις αυξομειώσεις
της τιμής του βάμβακος και οδηγείται, καθώς αυξάνεται συνεχώς η
εισαγωγική διείσδυση, σε ακόμη μεγαλύτερη συρρίκνωση.


Πηγή: ΑΜΠΕ