ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο επίκεντρο η Ευρώπη των καλών τεχνών και των εμπνευσμένων δημιουργών

Στο επίκεντρο η Ευρώπη των καλών τεχνών και των εμπνευσμένων δημιουργών

Σήμερα θα παρουσιάσουμε τα βασικά στοιχεία της δράσης στήριξης για ευρωπαϊκές πλατφόρμες. Αυτή η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη (2014-2020)», και συγκεκριμένα στο υποπρόγραμμα «Πολιτισμός», το οποίο ενισχύει οικονομικά φορείς που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και στον δημιουργικό τομέα.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δράση αποσκοπεί στο να στηρίξει πλατφόρμες απαρτιζόμενες από έναν συντονιστικό φορέα και τουλάχιστον 10 οργανισμούς-μέλη που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού [Κανονισμός αριθ. 1295/2013, που δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης στις 20.12.2013 (Ε.Ε. L347/221), και το διορθωτικό αυτής στις 27.06.2014 (ΕΕ L189/260)], οι οποίοι είναι νομίμως εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα «Πολιτισμός».

Ο συντονιστικός φορέας θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι υφίσταται ως νομικό πρόσωπο για τουλάχιστον δύο έτη κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Οι οργανισμοί-μέλη πρέπει να είναι νόμιμα εγκατεστημένοι σε τουλάχιστον 10 διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε πρέπει να είναι κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή χώρες της ΕΖΕΣ [Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών: Ελβετία, Ισλανδία, Λίχτενσταϊν και Νορβηγία]. Για να είναι επιλέξιμα, τα μέλη της πλατφόρμας πρέπει να συμμορφώνονται προς το σύνολο των κριτηρίων που ορίζονται από τον συντονιστικό φορέα στην αίτηση κατά τον χρόνο υποβολής της. Οι πλατφόρμες που περιλαμβάνουν αποκλειστικά μέλη από τον οπτικοακουστικό τομέα δεν είναι επιλέξιμες. Οι πλατφόρμες που απαρτίζονται κατά κύριο λόγο από μέλη εκτός του οπτικοακουστικού τομέα και περιλαμβάνουν μέλη του οπτικοακουστικού τομέα είναι επιλέξιμες. Φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμα για επιχορήγηση.

Επιλέξιμες χώρες

Επιλέξιμες είναι αιτήσεις από νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες χωρών:

– 1. Τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και οι υπερπόντιες χώρες και τα εδάφη που είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα, σύμφωνα με το άρθρο 58 της απόφασης 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2001 για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ L 314 της 30.11.2001, σ. 1).

– 2. Οι υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες χώρες: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και Σερβία.

– 3. Τα κράτη ΕΖΕΣ/ΕΟΧ: Ισλανδία και Νορβηγία.

– 4. Χώρες που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας: Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία.

Το Ισραήλ μπορεί να λάβει μέρος στη συγκεκριμένη πρόσκληση, υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα έχει υπογράψει και επικυρώσει τη συμφωνία Ε.Ε.-Ισραήλ, που καθορίζει τους όρους συμμετοχής της στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ανάθεσης στο πλαίσιο της πρόσκλησης.

Επικαιροποιημένος (Φεβρουάριος 2017) κατάλογος των χωρών που είναι επιλέξιμες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» διατίθεται στη διεύθυνση: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Οπως αναφέρεται στην πρόσκληση της δράσης, ο συντονιστικός φορέας πρέπει να προβλέπει τη διεξαγωγή των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

– Ορισμός, επιλογή και παρακολούθηση των μελών της πλατφόρμας, βάσει ενός καθορισμένου συνόλου κριτηρίων.

– Συντονισμός, παρακολούθηση, προαγωγή, αξιολόγηση και εποπτεία των δραστηριοτήτων των μελών, καθώς και των δραστηριοτήτων που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη της πλατφόρμας.

– Ανάπτυξη και υλοποίηση μιας στρατηγικής επικοινωνίας και εμπορικού σήματος, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού σήματος ποιότητας.

– Προώθηση καλλιτεχνών και δημιουργών και των έργων τους.

– Ανάπτυξη και καλλιέργεια νέου κοινού.

– Δραστηριότητες δικτύωσης: ενημέρωση, ενθάρρυνση και επικοινωνία.

Παροχή οικονομικής στήριξης στα μέλη της πλατφόρμας που υλοποιούν τις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες:

– Ανάπτυξη ενός αυθεντικού ευρωπαϊκού προγραμματισμού, βάσει ενός κοινού καλλιτεχνικού και πολιτιστικού οράματος.

– Καλλιέργεια της κινητικότητας και της προβολής των Ευρωπαίων δημιουργών και καλλιτεχνών και της κυκλοφορίας των έργων τους – ιδίως όσων στερούνται διεθνούς προβολής.

– Ενίσχυση των δραστηριοτήτων προώθησης και προβολής τουλάχιστον του 30% των αναδυόμενων ταλέντων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

– Ανάπτυξη κοινού, μεταξύ άλλων με την καλλιέργεια νέου κοινού, ιδίως από νέους ανθρώπους.

– Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, ιδίως για νέους ανθρώπους.

– Καλύτερη προβολή των αξιών και των διαφορετικών πολιτισμών της Ευρώπης, ώστε να ενισχύεται η αίσθηση της ταύτισης των πολιτών με την Ε.Ε.

– Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης καινοτόμων μοντέλων διανομής.

Το σχέδιο «ευρωπαϊκές πλατφόρμες» υλοποιείται μέσω τετραετούς συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης (ΣΠΕΣ). Η μέγιστη διάρκεια για ένα έργο και η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών είναι τέσσερις περίοδοι διάρκειας έως 12 μηνών. Οι δραστηριότητες του πρώτου έτους της ΣΠΕΣ πρέπει να ξεκινήσουν μεταξύ Απριλίου και Δεκεμβρίου 2017. Ωστόσο μπορεί να δίδεται επιχορήγηση από την Ε.Ε. για έργο που έχει ήδη ξεκινήσει, μόνο εφόσον ο αιτών μπορεί να τεκμηριώσει την ανάγκη εκκίνησης του έργου πριν από την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης, αλλά σε κάθε περίπτωση το έργο δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης επιχορήγησης. Επισημαίνεται ότι το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» δεν υποστηρίζει έργα που περιλαμβάνουν πορνογραφικό ή ρατσιστικό υλικό ή στα οποία ενθαρρύνεται η βία. Το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» στηρίζει, ειδικότερα, μη κερδοσκοπικά έργα.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την πρόσκληση του 2017 εκτιμάται στα 5,5 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ενωσης ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ ή το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου, όποιο από τα δύο είναι χαμηλότερο. Η χρηματοδοτική στήριξη προς τα μέλη της κάθε πλατφόρμας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ ανά οργανισμό-μέλος και πρέπει να αφορά τις επιλέξιμες δραστηριότητες του μέλους της πλατφόρμας, όπως ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 6η Απριλίου 2017 στις 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών). Το πλήρες κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών και τα έντυπα της αίτησης διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/european-platforms-062017_en

Αξιολόγηση

Οι επιλέξιμες προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και την αντίστοιχη στάθμιση: Συνάφεια (25 μονάδες), ποιότητα περιεχομένου και δραστηριοτήτων (20 μονάδες), στρατηγική προώθησης, επικοινωνίας και εμπορικού σήματος (30 μονάδες), ποιότητα πλατφόρμας (25 μονάδες).

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.