ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Atebank

Tην αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» (ΑΤΕ), από σήμερα Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012 αποφάσισε το
Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού, μετά
την ανακοίνωση της απόφασης της Τραπέζης της Ελλάδος να ανακαλέσει
την άδεια λειτουργίας της ΑΤΕ, να τη θέσει σε ειδική εκκαθάριση και
να διορίσει ειδικό εκκαθαριστή.

Αναστέλλεται ακόμη και η διαπραγμάτευση όλων των παραγώγων
προϊόντων συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων δανεισμού, με
υποκείμενο τίτλο της ΑΤΕ.

Πηγή: ΑΜΠΕ