ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ισχυρό το επαγγελματικό ταμείο της Interamerican

Ισχυρό το επαγγελματικό ταμείο της Interamerican

Στη δεύτερη θέση μεταξύ των 13 Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) που λειτουργούν στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά το ύψος του ενεργητικού, κατατάσσεται το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης των εργαζομένων της Interamerican. Στο τέλος του 2016, το ΤΕΑ Interamerican παρουσίαζε τίτλους πάγιας επένδυσης 14,6 εκατ. ευρώ, το ενεργητικό ανήλθε σε 15,2 εκατ. ευρώ και οι ενεργοί ασφαλισμένοι ήταν 1.195.

Το ΤΕΑ των εργαζομένων της εταιρείας ιδρύθηκε το 2010 και είναι ένα από τα 9 ομοειδή επαγγελματικά ταμεία προαιρετικής ασφάλισης – υφίστανται και άλλα 4 Ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης. Οι επενδύσεις αποταμίευσης των μελών πραγματοποιούνται μέσω του ευέλικτου αμοιβαίου κεφαλαίου «ΤΕΑ Interamerican Global Balanced Fund of Funds» και απέφεραν κατά το 2016 αποδόσεις 2,30%.

Το Ταμείο έχει δώσει από την έναρξη της λειτουργίας του έως σήμερα 117 εφάπαξ αξίας 2,3 εκατ. ευρώ. Σε αυτό μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους και με καταβολή προσωπικών εισφορών σε ποσοστό από 1% έως 10% του ονομαστικού μισθού τους οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης. Η εισφορά της εταιρείας, που ανέρχεται σε ποσοστό 4,25% του ονομαστικού μισθού κάθε δικαιούχου, καταβάλλεται για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει 12 μήνες υπηρεσίας. Ενδεικτικά, η Interamerican διαθέτει ετησίως στο ΤΕΑ ποσόν που υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ.

Το Ταμείο είναι πιστοποιημένο από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή για την επάρκεια των αποθεματικών του, την κάλυψη των υποχρεώσεών του με επαρκή ασφαλιστική τοποθέτηση και τη συμμόρφωσή του με την κείμενη νομοθεσία, ενώ είναι πλήρως εναρμονισμένο και με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών για τα ΤΕΑ.