ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανάπτυξη διακρατικών θεματικών τουριστικών προϊόντων μέσω COSME

tourist3

Από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις COSME, έχει ανακοινωθεί πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης: «Προώθηση και Ανάπτυξη Διακρατικών Θεματικών Τουριστικών Προϊόντων μέσω των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών».

Το COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της Ε.Ε., στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και ανάπτυξης ΜμΕ. Οπως αναφέρεται στην πρόσκληση η οποία δημοσιεύεται στον ιστότοπο του προγράμματος αλλά και μεταφρασμένη στις ανακοινώσεις του υπουργείου Εσωτερικών, το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση της εταιρείας τους, σε πολίτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν μια επιχείρηση, αλλά και σε κρατικές αρχές που διαμορφώνουν ή εφαρμόζουν σχετικές πολιτικές. Το πρόγραμμα στοχεύει στα εξής: Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜμΕ στη χρηματοδότηση. Δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των ΜμΕ.

Ενθάρρυνση επιχειρηματικής κουλτούρας στην Ευρώπη. Ενδυνάμωση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Υποστήριξη της διεθνοποίησης των ΜμΕ και βελτίωση της πρόσβασής τους στις αγορές.

Οι κύριες δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος αφορούν τα εξής: Την πρόσβαση των ΜμΕ στη χρηματοδότηση, μέσω εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων. Το Enterprise Europe Network: Δίκτυο Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων. Το δίκτυο αυτό είναι ένα «one-stop shop» για τις επιχειρηματικές ανάγκες των ΜΜΕ στην Ε.Ε. και πέρα από αυτήν. Την Επιχειρηματικότητα. Η υποστήριξη θα δίνεται για την ενθάρρυνση των εθνικών δικτύων, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τον εντοπισμό δυνατοτήτων για επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Τη βελτίωση του πλαισίου των συνθηκών για την

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την πολιτική ανάπτυξής τους. Τη διεθνοποίηση των ΜμΕ.
Οπως αναφέρεται στα δημοσιευμένα στοιχεία της Δράσης, βασικός στόχος της είναι η υποστήριξη έργων τα οποία προωθούν και αναπτύσσουν διακρατικά τουριστικά προϊόντα που συνδέονται με Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ). Ενας πολιτιστικός χώρος της Unesco πρέπει να είναι το επίκεντρο γύρω από το οποίο κατασκευάζεται το διακρατικό προϊόν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στη χρήση τεχνολογιών που σχετίζονται με τις ΠΔΒ για την προώθηση αυτών των τουριστικών προϊόντων και την ενίσχυση της εμπειρίας των επισκεπτών. Οι ειδικοί στόχοι της πρόσκλησης περιλαμβάνουν:

• Την ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας αναφορικά με την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και τον τουρισμό.

• Την ευαισθητοποίηση για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και αύξηση της αξίας, της ελκυστικότητας και του δυναμικού της για την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα.

• Την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και πολυμορφίας της προσφοράς των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της προώθησης διακρατικών θεματικών τουριστικών προϊόντων πολιτιστικής κληρονομιάς.

• Την καλύτερη κατανόηση της αγοράς και προβολή ελκυστικών ευρωπαϊκών διακρατικών τουριστικών προϊόντων που εστιάζουν στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά.

Επιλέξιμες δράσεις

Οι επιλέξιμες δράσεις ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

• Καταγραφή προορισμών, χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς, τουριστικών υπηρεσιών, ανάπτυξη συναφών προϊόντων.

• Ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, για τουρίστες και τουριστικούς πράκτορες, βιώσιμες μετά το πέρας της χρηματοδοτικής περιόδου.

• Ανάπτυξη και υλοποίηση κοινής επικοινωνιακής στρατηγικής.

• Ανάπτυξη δημιουργικών δράσεων προβολής, παρέχοντας πρακτικές πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία για δυνητικούς τουρίστες.

• Υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και διάχυσης (π.χ. παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, επικοινωνιακές δράσεις, δημοσιεύσεις, δημιουργία ιστοσελίδων, συμπράξεις με διεθνή ΜΜΕ κ.τ.λ.).

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, τα έργα θα πρέπει: να έχουν θεματικό χαρακτήρα σε σχέση με την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, να αφορούν «διακρατικό τουριστικό προϊόν», δηλ. διακρατική διαδρομή με θεματικό περιεχόμενο, να προωθούν συνέργειες μεταξύ του τουριστικού τομέα, των ΠΔΒ και της χρήσης νέων τεχνολογιών.

Προϋπολογισμός

Επιλέξιμες είναι συμπράξεις νομικών πρόσωπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (π.χ. ευρωπαϊκά, διεθνή, περιφερειακά ή τοπικά δίκτυα δημοσίων αρχών, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, επιμελητήρια, τουριστικοί πράκτορες, ΜΚΟ, ΜμΕ κ.ά.). Η σύμπραξη των ανωτέρω φορέων θα πρέπει να περιλαμβάνει 5 έως και 8 μέλη από τουλάχιστον 4 διαφορετικές συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες, με απαραίτητη τη συμμετοχή σε αυτήν τοπικής ή περιφερειακής αρχής. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά σε 1.500.000 ευρώ. Ο προϋπολογισμός ανά πρόταση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 75% των επιλέξιμων δαπανών. Προτάσεις υποβάλλονται έως την 29η Ιουνίου 2017.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.