ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εταιρεία Δημόσιων Συμμετοχών – ΕΔΗΣ

hcap_logotype_rgb-name_gr

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ») ως μοναδικός μέτοχος της Ελληνικής Εταιρείας Δημόσιων Συμμετοχών Α.Ε. («ΕΔΗΣ») προκηρύσσει διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΗΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΗΣ θα πρέπει να έχει συλλογικά επαρκή και διαφοροποιημένη εμπειρία προκειμένου οι συμμετοχές του κράτους σε δημόσιες επιχειρήσεις να διαχειρίζονται επαγγελματικά, να επαυξάνεται η αξία τους μέσω βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης και αξιοποίησης.

Η επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων θα γίνει με κριτήριο τόσο τα τυπικά προσόντα και ικανότητες που προκύπτουν από την εκπαίδευση, την επαγγελματική εμπειρία και τις γνώσεις που διαθέτουν, όσο και από τις διαπροσωπικές δεξιότητες και χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων σε τέτοιες θέσεις διοίκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρακαλώ απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας www.hcap.gr.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 25η Ιουλίου 2017 με σαφή ένδειξη ενδιαφέροντος για το ρόλο (Εκτελεστικό ή Μη Εκτελεστικό Μέλος) μέσω e-mail στη διεύθυνση: [email protected]