ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πιο παραγωγικές και κερδοφόρες οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την ΤτΕ

conteiner

Oι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι πιο παραγωγικές και πιο αποτελεσματικές από τις μη εξαγωγικές επιχειρήσεις. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «η διακοπή της εξαγωγικής δραστηριότητας συνδέεται με άσχημα αποτελέσματα για τις μονάδες παραγωγής/επιχειρήσεις, καθώς σημειώνονται σημαντικά χαμηλότεροι ρυθμοί μεταβολής των οικονομικών τους επιδόσεων σε σχέση με τις επιχειρήσεις που δεν διακόπτουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα. Το έτος εισόδου στην εξαγωγική αγορά επίσης σηματοδοτεί σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις της επιχείρησης».

Στα συμπεράσματα αυτά κατέληξαν οι ερευνητές της Τράπεζας της Ελλάδος μετά την εξέταση οικονομικών στοιχείων και δεδομένων περισσότερο από 60.000 ελληνικών επιχειρήσεων κατά την περίοδο 2006-2014. Το δείγμα αυτό προέκυψε από ένα πολύ μεγαλύτερο δείγμα επιχειρήσεων, άνω των 300.000, και το οποίο συρρικνώθηκε στις 60.000, προκειμένου ν’ αποφευχθούν ακραίες στατιστικές διακυμάνσεις. Στο εξεταζόμενο δείγμα, περίπου το 15% των επιχειρήσεων είχε έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα και το υπόλοιπο 85% εστίαζε στην εγχώρια αγορά. Μάλιστα, η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων, πάνω από 48.000 –δηλαδή σε ποσοστό περίπου 80%– δεν έχουν εξάγει ποτέ στην επιχειρηματική τους ιστορία.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η παραγωγικότητα της εργασίας κατά μέσον όρο είναι κατά μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ υψηλότερη στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, σε σχέση με τις μη εξαγωγικές. Η καμπύλη του συγκεκριμένου δείκτη στην 8ετία είναι σχεδόν ταυτόσημη μεταξύ των δύο κατηγοριών επιχειρήσεων και ανεβαίνει μέχρι το 2008, υποχωρεί στη συνέχεια μέχρι το 2012 και ανακάμπτει στην επόμενη διετία. Μάλιστα, η ανάκαμψη του δείκτη της παραγωγικότητας στις εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι πιο έντονη, απ’ ό,τι στις μη εξαγωγικές.

«Από τη μελέτη προκύπτει ότι η μέση ποσοστιαία απόκλιση της παραγωγικότητας μεταξύ εξαγωγικών και μη εξαγωγικών επιχειρήσεων εκτιμάται σε 14% για το σύνολο του δείγματος, καταδεικνύοντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα παραγωγικότητας για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, που είναι ακόμη ισχυρότερο σε κάποιους τομείς δραστηριότητας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Επίσης, τα αποτελέσματα δείχνουν υψηλότερη αύξηση της παραγωγικότητας για τις μόνιμα εξαγωγικές και τις νέες εξαγωγικές επιχειρήσεις, ενώ υπάρχει αρνητική, αν και μη στατιστικά σημαντική, επίδραση για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα. Τέλος, η μέση ποσοστιαία απόκλιση της κερδοφορίας μεταξύ εξαγωγικών και μη εξαγωγικών επιχειρήσεων εκτιμάται σε 2,8% για το σύνολο του δείγματος κατά την υπό εξέταση περίοδο και είναι ακόμη υψηλότερη σε κάποιους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, εύρημα που συνάδει με την υπόθεση ότι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις τείνουν να είναι σχετικά πιο κερδοφόρες.

Σύμφωνα με τους μελετητές, οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη εξαγωγική δραστηριότητα είναι της γεωργίας/ αλιείας, της μεταποίησης και ακολουθούν οι εμπορικές.