ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε η συγχώνευση των εταιρειών Χαλκόρ και Ελβάλ

3008so6xalko

Εγκρίθηκε από τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών Χαλκόρ και Ελβάλ το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης δι’απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τη συγχώνευση θα προκύψουν 273.961.959 νέες μετοχές, ως εξής:

Η σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών προτείνεται ως ακολούθως:

– Κάθε μέτοχος της Χαλκόρ θα ανταλλάσει 1 μετοχή ονομαστικής αξίας 0,38 ευρώ εκάστη που κατέχει στην Χαλκόρ, με 1 νέα μετοχή της Ελβάλ (όπως θα έχει προκύψει από τη συγχώνευση) νέας ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η κάθε μία.

– Κάθε μέτοχος της Ελβάλ θα ανταλλάσσει 0,0987220346164922 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,91 εκάστη που κατέχει στην Ελβάλ, με 1 νέα μετοχή της Χαλκόρ (όπως θα έχει προκύψει από τη συγχώνευση) νέας ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η κάθε μία.

Μετά τη συγχώνευση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που θα προκύψει από τη συγχώνευση και με την κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της Χαλκόρ ποσού 2.107.779,66 ευρώ θα ανέρχεται πλέον σε 146.344.218,54 ευρώ και θα διαιρείται σε 375.241.586 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η κάθε μία.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω τελούν υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ