ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση έργων που συνδέονται με το ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς

Ενίσχυση έργων που συνδέονται με το ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς

Οπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο, στο πλαίσιο του υποπρογράμματος «Πολιτισμός», εκτάκτως φέτος, έχει ανακοινωθεί πρόσκληση για ενίσχυση έργων ευρωπαϊκής συνεργασίας τα οποία συνδέονται με το ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς 2018. Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, κύριος στόχος της είναι να αναδειχθεί ο σκοπός του ευρωπαϊκού έτους πολιτιστικής κληρονομιάς 2018 (ΕΕΠΚ 2018), δηλαδή να ενθαρρυνθούν η κοινοχρησία και η αναγνώριση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης ως κοινού πόρου, να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την κοινή ιστορία και τις κοινές αξίες και να ενδυναμωθεί η αίσθηση του ανήκειν σε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο (άρθρο 1 παράγραφος 2 της απόφασης (Ε.Ε.) 2017/864).

Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται υποστήριξη σε έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας τα οποία συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Ετος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΕΠΚ) 2018 για τους ακόλουθους δύο σκοπούς:

1. Την ενίσχυση της αίσθησης των πολιτών ότι ανήκουν σε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο.

2. Την προαγωγή της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πηγής έμπνευσης για τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ του τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλων πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη πρόσκληση υποβολής προτάσεων εκτιμάται σε 5 εκατ. ευρώ.

Επιλέξιμοι φορείς – χώρες

Επιλέξιμοι είναι ευρωπαϊκοί πολιτιστικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και στον δημιουργικό τομέα και είναι νομίμως εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα «Πολιτισμός». Ο επικεφαλής του έργου πρέπει να διαθέτει νομική προσωπικότητα επί τουλάχιστον 2 έτη κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και να είναι σε θέση να αποδείξει την υπόστασή του ως νομικού προσώπου.

Επισημαίνεται ότι οι ακόλουθοι φορείς δεν μπορούν να είναι επικεφαλής έργων:

• ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων) και συναφή ιδρύματα, ενώσεις ή οργανισμοί με ερευνητικό προσανατολισμό,

• ερευνητικά ιδρύματα ή/και οργανισμοί, ιδρύματα ή ενώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνας,

• οργανισμοί τουρισμού ή/και τουριστικοί φορείς.

Φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμα για επιχορήγηση.

Επιλέξιμα είναι συνεργατικά έργα τα οποία υποβάλλονται από έναν επικεφαλής εταίρο και τουλάχιστον δύο ακόμη εταίρους που εδρεύουν σε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές χώρες οι οποίες συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», ενώ είτε ο επικεφαλής του έργου είτε ένας από τους εταίρους πρέπει να εδρεύει σε μία από τις επιλέξιμες χώρες που αναφέρονται παρακάτω.

Αναλυτικά, επιλέξιμα είναι νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες χωρών:

• Τα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε. και οι υπερπόντιες χώρες και τα εδάφη που είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 58 της απόφασης 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου.

• Προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνητικά υποψήφιες χώρες για τις οποίες υπάρχει προενταξιακή στρατηγική, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στα προγράμματα της Ε.Ε. που θεσπίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσιο, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης και σε παρόμοιες συμφωνίες.

• Χώρες της ΕΖΕΣ, που είναι μέλη της συμφωνίας του ΕΟΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν).

• Χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται με τις εν λόγω χώρες βάσει της συμφωνίας-πλαισίου για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Επικαιροποιημένος κατάλογος χωρών επιλέξιμων να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» καθώς και χωρών που ενδέχεται να καταστούν επιλέξιμες στο εγγύς μέλλον διατίθεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en

Συμμετοχή

Το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» στηρίζει μη κερδοσκοπικά έργα. Επιπλέον, όπως αναγράφεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Τα επιλέξιμα έργα να έχουν μέγιστη διάρκεια 24 μηνών. Η ζητούμενη επιχορήγηση από την Ε.Ε. να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο του 60% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Οι επιλέξιμες δραστηριότητες πρέπει να συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, όπως ορίζεται στην απόφαση για το ΕΕΠΚ, (Ε.Ε. 2017/864 της 17ης Μαΐου 2017). Οι δραστηριότητες που αφορούν αποκλειστικά τον οπτικοακουστικό τομέα δεν είναι επιλέξιμες. Ωστόσο, οι οπτικοακουστικές δραστηριότητες μπορεί να είναι επιλέξιμες εφόσον είναι βοηθητικές σε άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με τον μη οπτικοακουστικό πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.

Τα έργα πρέπει να ξεκινούν μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου του έτους 2018.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων καθώς και πληροφορίες σχετικά με αυτήν διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.