ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενισχύσεις για επενδύσεις στις υδατοκαλλιέργειες και στη βιομηχανία

Ενισχύσεις για επενδύσεις στις υδατοκαλλιέργειες και στη βιομηχανία

Από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ανακοινωθεί τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων για τη Δράση «Ειδικές Δράσεις “Υδατοκαλλιέργειες” – “Βιομηχανικά Υλικά” – “Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό”».

Η τροποποίηση αφορά τη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης και λήξης υποβολής προτάσεων, καθώς και την τροποποίηση ορισμένων σημείων της αναλυτικής πρόσκλησης της Δράσης, τα οποία όμως δεν επιφέρουν αλλοίωση στις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής και επιλογής των ερευνητικών έργων.

Με αφορμή την επικείμενη έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σήμερα, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της Δράσης.

Σκοπός και Προϋπολογισμός Δράσης. Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση: Οι Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» και «Βιομηχανικά Υλικά» σκοπεύουν στη συνεργασία μεταξύ δυναμικών επιχειρήσεων και Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων για την υλοποίηση έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, των οποίων τα ερευνητικά αποτελέσματα αξιοποιούνται και ενσωματώνονται σε αλυσίδες αξίας. Η Ειδική Δράση «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» έχει στόχο την υλοποίηση εμβληματικού χαρακτήρα έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας με την ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών, μεθόδων, πρωτότυπων ερευνητικών διατάξεων, νέων τεχνολογιών ή άλλων καινοτόμων εφαρμογών και διαδικασιών με πυλώνες παρέμβασης τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων, έργων τέχνης, αντικειμένων και άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 24,25 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 5,25 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στις «Υδατοκαλλιέργειες», τα 6 εκατ. ευρώ στα «Βιομηχανικά Υλικά» και 13 εκατ. ευρώ στην «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό».

Επιλέξιμοι Φορείς. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται, ανάλογα με την ειδική δράση, από σύμπραξη: Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων και υφιστάμενων επιχειρήσεων ή από σύμπραξη ερευνητικών οργανισμών, είτε Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, υφιστάμενων επιχειρήσεων και φορέων πολιτισμού.

Για τους σκοπούς της πρόσκλησης ισχύουν τα ακόλουθα:

Ερευνητικοί φορείς: Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο/ινστιτούτο ή φορείς του αρ. 3 παρ. 2 του Ν. 4310/2014, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.

Επιχειρήσεις. Κάθε μονάδα, του ιδιωτικού ή/και του δημόσιου τομέα, έχουσα νομική μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα με εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικράτειας.

Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, θεωρούνται οι ακόλουθες οντότητες:

Δημόσιες υπηρεσίες, που ανήκουν στην κεντρική διοίκηση κατά την έννοια της παρ. 1 στ του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28.06.2014), Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (όπως μουσεία με ανεξάρτητη νομική οντότητα, δημόσια νοσοκομεία, Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνική Πινακοθήκη, κ.ά.), Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με νόμο ή Π.Δ. και επιχορηγούνται από το κράτος και κοινωφελή ιδρύματα που διέπονται από το ν. 4182/2013.

Επιλέξιμες δαπάνες. Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, για το σύνολο των Ειδικών Δράσεων, οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται οπωσδήποτε στις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες:

• Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας), δραστηριότητες καινοτομίας (για ερευνητικούς φορείς και για ΜΜΕ).

• Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (μόνο ΜΜΕ).

Επισημαίνεται ότι υποχρεωτικές δραστηριότητες κάθε προτεινόμενου έργου αποτελούν οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Οι ενισχύσεις αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών: Προσωπικού, οργάνων και εξοπλισμού, για κτίρια και γήπεδα, για έρευνα επί συμβάσει. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες. Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας, καινοτομίας και συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός – ποσοστά ενίσχυσης. Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται πράξεις με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό: Για την Ειδική Δράση «Υδατοκαλλιέργειες»:

Α΄ Σχήμα (σύμπραξη τουλάχιστον μιας επιχείρησης και ενός Οργανισμού έρευνας και διάδοσης γνώσεων): 200.000 ευρώ – 400.000 ευρώ.

Β΄ Σχήμα (σύμπραξη δύο (2) ή περισσοτέρων Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων): 50.000 ευρώ -200.000 ευρώ. Για την Ειδική Δράση «Βιομηχανικά Υλικά» προϋπολογισμοί έως 600.000 ευρώ.

Για την Ειδική Δράση «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» προϋπολογισμοί έως 1.000.000 ευρώ. Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 25% έως και 80% για τις επιχειρήσεις ανάλογα με το μέγεθός τους και τη κατηγορία έρευνας, ενώ οι ερευνητικοί Οργανισμοί ενισχύονται 100%. Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 15 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2017.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.