ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η «Φίλιππος Νάκας» επιστρέφει κεφάλαιο 0,10 ευρώ ανά μετοχή

Η «Φίλιππος Νάκας» επιστρέφει κεφάλαιο 0,10 ευρώ ανά μετοχή

Την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή προς τους μετόχους της αποφάσισε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης «Φίλιππος Νάκας».

Το σώμα των μετόχων ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού 1.585.000 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,25 ευρώ και την ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.585.000 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 951.000 ευρώ θα διατεθεί για συμψηφισμό λογιστικών ζημιών προηγούμενων ετών και το ποσό των 634.000,00 ευρώ θα επιστραφεί στους μετόχους.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60 ευρώ σε 0,85 ευρώ και ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί επιστροφή κεφαλαίου 634.000,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στην καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,10 ευρώ ανά μετοχή.