ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Απαραίτητα δικαιολογητικά για αλλαγή φορολογικής έδρας στην αλλοδαπή

aparaitita-dikaiologitika-gia-allagi-forologikis-edras-stin-allodapi-2223146

Σειρά δικαιολογητικών πρέπει να προσκομίσουν στις εφορίες τους όσοι ενδιαφέρονται να αλλάξουν τη φορολογική τους κατοικία. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε εγκύκλιο στην οποία ενσωματώνονται οι πρόσφατες αποφάσεις της Δικαιοσύνης και της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών του υπουργείου Οικονομικών. Οπως προκύπτει από την απόφαση, όσοι στο παρελθόν είχαν προσπαθήσει να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στο εξωτερικό, αλλά η αίτησή τους απορρίφθηκε, μπορούν να την υποβάλουν εκ νέου με βάση τις νέες οδηγίες της φορολογικής διοίκησης.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όσοι μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία παύουν να πληρώνουν στην Ελλάδα φόρους για τα εισοδήματα που αποκτούν στην αλλοδαπή.

Οπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, τα τελευταία χρόνια δεκάδες χιλιάδες έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό εξαιτίας της αδυναμίας εύρεσης εργασίας, ενώ δεκάδες χιλιάδες είναι εγκλωβισμένοι καθώς, σύμφωνα με τις μέχρι πρότινος οδηγίες, οι αιτήσεις τους κολλούσαν στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Ειδικότερα και σύμφωνα με την εγκύκλιο:

1. Οσοι ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό οφείλουν να υποβάλουν τις αιτήσεις το αργότερο έως το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο τμήμα ή γραφείο Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους της εφορίας όπου είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Συγκεκριμένα θα πρέπει να αναζητήσουν και να συμπληρώσουν τα έντυπα Μ0, Μ1 και Μ7 και να ορίσουν φορολογικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα.

2. Εντός του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου θα πρέπει ο φορολογούμενος να προσκομίσει: α) Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνει φορολογικός κάτοικος, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του κράτους. Εάν ο φορολογούμενος έχει εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ), μπορεί να προσκομίσει, αντί της βεβαίωσης, την προβλεπόμενη αίτηση για την εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα) ή β) αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του, που υπέβαλε στο άλλο κράτος ως φορολογικός κάτοικος του κράτους αυτού. γ) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά επειδή αποδεδειγμένα η αλλοδαπή φορολογική αρχή δεν τα εκδίδει, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή, με την οποία θα αποδεικνύεται η μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση του προσώπου αυτού στο άλλο κράτος.

3. Επιπλέον, πρέπει να προσκομισθούν δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την ημερομηνία αναχώρησης και εγκατάστασής του στη χώρα όπου δηλώνει κάτοικος, προκειμένου να διαπιστώνεται ότι έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 183 ημέρες στη χώρα αυτή. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορεί να είναι, για παράδειγμα, έγγραφα περί ανάληψης μισθωτής εργασίας, έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας στην εν λόγω χώρα και υπαγωγής του στην ασφαλιστική νομοθεσία της χώρας αυτής, εγγραφής σε δημοτολόγιο της εν λόγω χώρας, μίσθωσης κατοικίας, εγγραφής ή παρακολούθησης σχολείων των παιδιών. Αντί των πιο πάνω επιπλέον δικαιολογητικών, ο φορολογούμενος μπορεί να προσκομίσει πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας από τη χώρα στην οποία δηλώνει κάτοικος των δύο προηγούμενων ετών από το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση μεταβολής.

4. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος, ο οποίος έχει υποβάλει τα έντυπα (Μ0-Μ1-Μ7) και προσκομίσει, εμπροθέσμως, και πάντως το αργότερο εντός του έτους που υποβάλλεται η αίτηση για τη μεταβολή της κατοικίας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να κριθούν πλήρη και επαρκή από τη φορολογική διοίκηση, θεωρείται φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, και τα εν λόγω έντυπα (Μ0-Μ1-Μ7) προωθούνται, μαζί με την έγγραφη δήλωση για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου και τη σχετική έγκριση, στο τμήμα ή γραφείο Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης της ΔΟΥ, προκειμένου να καταχωρισθούν.

6. Η ΔΟΥ υποχρεούται να αποφανθεί σχετικά με την πληρότητα και επάρκεια του φακέλου εντός 2 μηνών από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών. Αιτήσεις που υποβάλλονται και δικαιολογητικά που προσκομίζονται έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης παραλαμβάνονται κανονικά χωρίς κυρώσεις.

7. Ο φορολογούμενος οφείλει να διατηρεί όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη της φορολογικής του κατοικίας στην αλλοδαπή σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου.