ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναχρηματοδότηση δανείων από τον όμιλο ΕΛΠΕ

2--124

Tη σύναψη νέων δανείων, συνολικού ύψους άνω των 900 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε χθες η διοίκηση του ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ). Οι νέες εκδόσεις αφορούν δάνεια ύψους 700 εκατ. ευρώ και επιπλέον 250 εκατ. δολ. ΗΠΑ (217 εκατ. ευρώ). Η τελευταία δανειακή έκδοση συνιστά νέο δάνειο για τον όμιλο, ενώ οι εκδόσεις σε ευρώ πρόκειται να αναχρηματοδοτούν παλαιότερες εκδόσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ που λήγουν άμεσα.

Ειδικότερα, ο όμιλος ΕΛΠΕ αναχρηματοδότησε υφιστάμενο κοινοπρακτικό δάνειο, με ταυτόχρονη αύξηση του ποσού σε 400 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας, με συμμετοχή ελληνικών και ξένων τραπεζών. Επίσης, προέβη στη σύναψη νέου κοινοπρακτικού δανείου ύψους 250 εκατ. δολ. ΗΠΑ (217 εκατ. ευρώ) τριετούς διάρκειας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι νέες δανειακές συμβάσεις θα διασφαλίσουν την επάρκεια κεφαλαίων για τις λειτουργικές και επενδυτικές ανάγκες του ομίλου στα επόμενα δύο χρόνια. Τα δάνεια, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, έχουν βελτιωμένους όρους χρηματοδότησης και σημαντικά μειωμένο κόστος δανεισμού, το οποίο αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην κερδοφορία του ομίλου.

Σημειώνεται ότι εντός του α΄ εξαμήνου 2018, υπεγράφη και η αναχρηματοδότηση κοινοπρακτικού δανείου τριετούς διάρκειας με ταυτόχρονη αύξηση του ύψους του δανείου κατά 100 εκατ. ευρώ σε 300 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, όπως αναφέρει η διοίκηση του ομίλου, επιτεύχθηκε η αύξηση της μέσης διάρκειας των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου. Τα δάνεια έχουν τη μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης, γεγονός που παρέχει ευελιξία στη διαχείριση. Τέλος, η διοίκηση του ομίλου αναφέρει ότι η ζήτηση για συμμετοχή από τράπεζες στις νέες δανειακές εκδόσεις ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του ελληνικού και διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος στον όμιλο. Ο όμιλος μόνο στο α΄ τρίμηνο του έτους είχε χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ. Επίσης, αποπλήρωσε δάνεια συνολικού ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ.

Στις 31 Μαρτίου 2018 ο όμιλος ΕΛΠΕ έφερε συνολικό δανεισμό, μέσω οκτώ δανειακών συμβάσεων, ύψους 2,66 δισ. ευρώ. Εξ αυτών, το 1,11 δισ. ευρώ αφορούσε σε μακροπρόθεσμο δανεισμό, και το 1,54 δισ. ευρώ σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Παράλληλα, ο όμιλος εμφανίζει ταμειακά διαθέσιμα 683 εκατ. ευρώ και ίδια κεφάλαια ύψους 2,45 δισ. ευρώ.