ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση σχεδίων αγροδιατροφής στη Δυτική Ελλάδα

Ενίσχυση σχεδίων αγροδιατροφής στη Δυτική Ελλάδα

Από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη της δράσης «Χρηματοδοτική ενίσχυση σχεδίων Ερευνας, Ανάπτυξης & Καινοτομίας στον τομέα της αγροδιατροφής (RIS3)1» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 3.000.000 ευρώ.

Οπως αναφέρεται στην αναλυτική πρόσκληση, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χαρακτηρίζεται από τη συγκέντρωση ισχυρού Ερευνητικού Δυναμικού των Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Κέντρων, από τα οποία θα πρέπει να μεταφερθούν τα σχετικά ερευνητικά αποτελέσματα και οι νέες τεχνολογίες στους φορείς της παραγωγής και στις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί μια κουλτούρα συνεργασίας και συνέργειας μεταξύ όλων των μερών ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Η παραγωγή νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, καθώς και η μεταφορά και εφαρμογή τους στην αγροδιατροφική αλυσίδα, αποσκοπεί στην ενίσχυση της δημιουργίας δυναμικών επιχειρήσεων για την παραγωγή, τυποποίηση και ανάδειξη των εξαιρετικών τοπικών προϊόντων αγροδιατροφής που έχουν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα με στόχο την εξωστρέφεια και τις διεθνείς αγορές.

Ο στόχος

Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τη δημιουργία ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της απασχόλησης σε ένα αειφορικό περιβάλλον. Εξάλλου, η μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας στην παραγωγή και τις επιχειρήσεις είναι στρατηγικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την επόμενη δεκαετία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον διεθνή ανταγωνισμό στον πρωτογενή τομέα.

Επιπρόσθετα, σημαντικό στόχο της δράσης αποτελεί η δυναμική διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τους υπόλοιπους τομείς αιχμής της οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η πρόσκληση αφορά την ενίσχυση ερευνητικών έργων στον τομέα RIS3 της Δυτικής Ελλάδας «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ» στις παρακάτω θεματικές περιοχές:

• Παραγωγή υγιούς και άνοσου πολλαπλασιαστικού υλικού. Βελτίωση ποικιλιών – Παραγωγή υβριδίων.

• Νέες τεχνολογίες στις καλλιέργειες. Βιολογικές και νέες δυναμικές καλλιέργειες. Αξιοποίηση τοπικών ποικιλιών φυτών και φυλών ζώων. Νέες τεχνολογίες στην παραγωγή ζωοτροφών υψηλής διατροφικής αξίας.

• Σύγχρονα συστήματα παραγωγής στις καλλιέργειες υπό κάλυψη και στις καλλιέργειες εκτός εδάφους (Υδροπονία – Αεροπονία, ΝFT, Float System, κλπ.).

• Τυποποίηση, μεταποίηση, ποιότητα, ασφάλεια, ιχνηλασιμότητα, εφοδιαστικές αλυσίδες στα προϊόντα αγροδιατροφής φυτικής και ζωικής προέλευσης. Νέα προϊόντα θρέψης, λίπανσης, φυτοπροστασίας.

• Νέες τεχνολογίες και εφαρμογές βιοτεχνολογίας στην παραγωγή προϊόντων αγροδιατροφής (π.χ. τελικά προϊόντα, οίνος, superfoods, βιολειτουργικά τρόφιμα, βιοδραστικές ουσίες).

• Σύγχρονος εξοπλισμός αγροδιατροφικών μονάδων και θερμοκηπίων. Χρήση νέων υλικών. Αξιοποίηση γεωργικών αποβλήτων.

Επιλέξιμες δαπάνες

Στο πλαίσιο της δράσης επιλέξιμες για ενίσχυση είναι οι ακόλουθες δαπάνες:

• Δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο.

• Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Οταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές.

• Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευση από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.

• Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.

Μελέτες σκοπιμότητας (δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης).

Προϋπολογισμός

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, θα χρηματοδοτηθούν έργα με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 50.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ εφόσον συμμετέχουν 1 έως 2 επιχειρήσεις και με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 75.000 ευρώ έως 350.000 ευρώ εφόσον συμμετέχουν 3 και πλέον επιχειρήσεις (κάθε επιχείρηση θα πρέπει να έχει ουσιαστική συμμετοχή στο έργο με τουλάχιστον 15% του συνολικού Π/Υ της πρότασης). Η ένταση της ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως 80%, ανάλογα με την κατηγορία της δαπάνης και το μέγεθος της επιχείρησης. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων, ανάλογα με το αντικείμενο, είναι έως 24 μήνες.

• Προτάσεις προβλέπεται να υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την περίοδο από 10/7/2018 έως 8/10/2018.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.