ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρηματοδότηση ΜμΕ ύψους 500 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank

Χρηματοδότηση ΜμΕ ύψους 500 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank

Στα 500 εκατ. ευρώ ανέρχεται πλέον η συνολική χρηματοδότηση της Alpha Βank προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) μέσω του εγγυοδοτικού προγράμματος COSME, μετά την επέκταση της συμφωνίας κατά 300 εκατ. ευρώ, την οποία υπέγραψαν η τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλων των κλάδων και κάθε νομικής μορφής, οι οποίες εδρεύουν και λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. και σε συνεργαζόμενες χώρες του COSME. Σκοπός του είναι:

• Η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την κάλυψη δαπανών απόκτησης ή/και δημιουργίας παγίων περιουσιακών στοιχείων.

• Η μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης για την ανάπτυξη και επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

• Η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση για την κάλυψη αναγκών, οι οποίες σχετίζονται με το εμπορικό ή συναλλακτικό κύκλωμα της επιχειρήσεως.

Το ύψος της χρηματοδότησης είναι έως 150.000 ή άνω των 150.000 ευρώ, εφόσον η ΜμΕ δεν πληροί κάποιο από τα κριτήρια καινοτομίας του προγράμματος InnovFin. Σε αυτή την περίπτωση το μέγιστο ποσό χρηματοδοτήσεως διαμορφώνεται ως εξής:

• Για διάρκεια έως 5 ετών, έως 3 εκατ. ευρώ (πλην των ΜμΕ οδικών εμπορευματικών μεταφορών, όπου το μέγιστο ποσό είναι 1.500.000 ευρώ).

• Για διάρκεια μεγαλύτερη των 5 ετών και έως 10 έτη, έως 1,5 εκατ. ευρώ (πλην των ΜμΕ οδικών εμπορευματικών μεταφορών, όπου το μέγιστο ποσό είναι 750.000 ευρώ).

Η εγγύηση του ΕΤαΕ παρέχεται έως δέκα έτη.

Με την υπογραφή της νέας συμφωνίας, η Alpha Bank επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, μέσω της παροχής ρευστότητας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους στην ελληνική και διεθνή αγορά. Με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα COSME, η τράπεζα συμβάλλει στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων των επιλέξιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην κάλυψη των αναγκών τους σε κεφάλαια κινήσεως, με προνομιακούς όρους τιμολογήσεως και μειωμένες εξασφαλίσεις.

Η χρηματοδότηση των ΜμΕ καθίσταται δυνατή χάρη στην εγγύηση που παρέχεται από τo COSME και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και να εξασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις.