ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόσθετη ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Πρόσθετη ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Άρθρα 12 έως 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27 Απριλίου 2016

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην οδό Αιόλου αρ. 86, Τ.Κ. 105 59, Αθήναι (στο εξής «Τράπεζα»), όπως ανακοινώθηκε δια του Τύπου, έχει αναθέσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 4354/2015, ως ισχύουν, τη διαχείριση των οφειλών που αφορούν σε ορισμένες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (εφεξής οι «Οφειλές»), στην αλλοδαπή τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «doBank S.p.A.», ενεργούσα μέσω του ελληνικού υποκαταστήματός της που φέρει το διακριτικό τίτλο «doBank Hellas» – Λεωφ. Κηφισίας 66, 15 125, Μαρούσι Αττικής (εφεξής ο «Διαχειριστής»). Τα φυσικά πρόσωπα που ήδη εμπλέκονται άμεσα με τις εν λόγω οφειλές (ως εγγυητές, ενυπόθηκοι οφειλέτες, ευθυνόμενοι εταίροι προσωπικής εταιρίας κ.λπ.) έχουν ενημερωθεί σχετικώς με σχετική ατομική επιστολή. Η παρούσα έχει ως σκοπό να ενημερώσει για τα ανωτέρω και το ευρύτερο κοινό, επιπροσθέτως της ισχύουσας γενικής ενημερώσεώς μας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016. Σημειώνεται ότι η ανάθεση της διαχειρίσεως (εφεξής η «Διαχείριση») γίνεται από κοινού μετά των Τραπεζών Alpha Τράπεζα A.E., Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής οι «Λοιπές Τράπεζες»). Ο Διαχειριστής, για λογαριασμό της Τραπέζης και των Λοιπών Τραπεζών, θα συσχετίσει τα προσωπικά δεδομένα με όσα τυχόν έχει συλλέξει από τις Λοιπές Τράπεζες σε σχέση με οφειλές (υφιστάμενες ή εν δυνάμει) που τυχόν υπάρχουν προς καθεμία από αυτές (εφεξής οι «Άλλες Τραπεζικές Οφειλές») και θα προβεί σε περαιτέρω επεξεργασία με σκοπό την από κοινού Διαχείριση (α) των Οφειλών προς την Τράπεζα και (β) των τυχόν Άλλων Τραπεζικών Οφειλών. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015, η Διαχείριση συνίσταται, ιδίως, στη νομική και λογιστική παρακολούθηση, την είσπραξη, τη διενέργεια διαπραγματεύσεων με τους οφειλέτες των προς διαχείριση απαιτήσεων και τη σύναψη συμβάσεων συμβιβασμού ή ρυθμίσεως και διακανονισμού οφειλών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, ο Διαχειριστής νομιμοποιείται να ασκεί, ως μη δικαιούχος διάδικος, κάθε ένδικο βοήθημα και να προβαίνει σε κάθε άλλη δικαστική ενέργεια για την είσπραξη των υπό διαχείριση απαιτήσεων.

Κατ’ ακολουθία η Τράπεζα ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις ανωτέρω απαιτήσεις, άμεσα ή έμμεσα, με οποιαδήποτε ιδιότητα και οποιονδήποτε τρόπο, όπως ενδεικτικά, οφειλέτες/συνοφειλέτες, εγγυητές, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω και εν γένει πρόσωπα που αναφέρονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στους σχετικούς φακέλους που αφορούν στις σχετικές οφειλές, ότι τα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν στις ως άνω απαιτήσεις, θα τύχουν επεξεργασίας σύμφωνα με τα ανωτέρω και κατά τις ήδη ανακοινωθείσες πολιτικές επεξεργασίας της Τραπέζης.

Ειδικώς σε σχέση με την ως άνω επεξεργασία, τα υποκείμενα των ως άνω δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων απευθυνόμενα εγγράφως στην εξής διεύθυνση: «Προς doBank Hellas, ενεργούσης για λογαριασμό της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», Λεωφ. Κηφισίας 66, 15 125, Μαρούσι Αττικής.»

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα παρατίθενται στην ισχύουσα δημοσιευμένη ενημέρωση της Τραπέζης μας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και η οποία μπορεί να ευρεθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.nbg.gr/Style%20Library/ReusableContent/privacy_statement.pdf