Προδημοσίευση Β΄ κύκλου της δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Προδημοσίευση Β΄ κύκλου της δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

3' 20" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) έχει ανακοινωθεί η προδημοσίευση του Β΄ κύκλου της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», η προκήρυξη της οποίας αναμένεται μέσα στο Δ΄ τρίμηνο του 2018. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ήδη κατά τον Α΄ κύκλο της δράσης (προκήρυξη 2017), από τις 2.426 υποβληθείσες προτάσεις εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση και εντάσσονται σταδιακά 682 ερευνητικά έργα, με συνολικό προϋπολογισμό 434 εκατ. ευρώ και δημόσια δαπάνη 372 εκατ. ευρώ, στα οποία συμμετέχουν 878 επιχειρήσεις –στην πλειονότητά τους ΜμΕ– και όλα τα ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ της χώρας. Κατά την υλοποίηση των εγκεκριμένων έργων, αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 4.000 θέσεις εργασίας ερευνητικού προσωπικού.

Στόχοι της δράσης

Οπως αναφέρεται στην προδημοσίευση, η δράση στοχεύει σε:

• Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και στη βιώσιμη εξειδίκευση.

• Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας.

• Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.

Προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της δράσης είναι η επικέντρωση των πόρων και των προσπαθειών σε επιλεγμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε πεδία παρέμβασης όπου ανιχνεύεται δυναμικό επιχειρηματικότητας και ερευνητικής αριστείας, σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3), σε εθνικό καθώς και σε περιφερειακό επίπεδο.

Η δράση αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο «οικοσύστημα» της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών δικαιούχων.

Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις είναι δυνατόν να κατατάσσονται σε όλες τις κατηγορίες με βάση το μέγεθός τους (μικρές, μεσαίες, μεγάλες). Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν, στο πλαίσιο της δράσης, μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς. Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μείγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες:

• Κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας).

• Δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων).

• Υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες).

Σύμφωνα με την προδημοσίευση, οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τέσσερις παρεμβάσεις:

1. Ερευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις, με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων ερευνητικού και επιστημονικού/τεχνικού προσωπικού.

2. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς, με βασικό στόχο τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

3. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, με βασικό στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας.

4. Σφραγίδα αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις, με βασικό στόχο την υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας μέσω της χρηματοδότησης προτάσεων που κατατέθηκαν από ελληνικές ΜμΕ στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και έλαβαν σφραγίδα αριστείας, αλλά όχι τη χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Συνολικός προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 460.000.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών κύκλων. Ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων του Β΄ κύκλου ανέρχεται στα 117.464.278 ευρώ.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Οπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ, δικαιούχοι της δράσης είναι α) επιχειρήσεις και «λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και β) ερευνητικοί οργανισμοί και «λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί».

Τομείς δραστηριότητας

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις ερευνητικών έργων αφορούν όλους τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα μήνες. Για τις προτάσεις της τέταρτης παρέμβασης «Σφραγίδα Αριστείας για Επιχειρήσεις», ως διάρκεια του έργου είναι η εγκεκριμένη από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Η ένταση της ενίσχυσης ανά κατηγορία παρέμβασης εξαρτάται από την επιλέξιμη δραστηριότητα, την επιλέξιμη ενέργεια και από το μέγεθος της επιχείρησης, κυμαίνεται δε από 35% έως 100%. Το πλήρες κείμενο της προδημοσίευσης καθώς και αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το http://www.eyde-etak.gr.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή