Τροποποίηση και παράταση της πρόσκλησης «Ψηφιακό Αλμα»

Τροποποίηση και παράταση της πρόσκλησης «Ψηφιακό Αλμα»

3' 18" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Συγχρόνως με το «Ψηφιακό Βήμα», από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ανακοινώθηκε δεύτερη τροποποίηση και στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων της δράσης «Ψηφιακό Αλμα».

Σήμερα, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της πρόσκλησης έτσι όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Αναλυτικά τα στοιχεία της δράσης, μετά την τροποποίηση, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr.

Υπενθυμίζουμε ότι η συνολική δημόσια δαπάνη για τη δράση ανέρχεται στις 50.000.000 ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Σκοπός της δράσης είναι να συμβάλει στην ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων στη χώρα μας με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Σύμφωνα με την τροποποιημένη δημοσιευμένη πρόσκληση, επιλέξιμες για υποβολή αίτησης ενίσχυσης είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

• Εχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017.

• Διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, οι οποίες επιπλέον πληρούν τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

• Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων.

• Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου.

• Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.

• Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

• Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία.

• Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ, αποκλειστικά σε μία μόνο περιφέρεια.

• Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά επιλέξιμο ΚΑΔ.

Επισημαίνεται ότι από τη δράση αποκλείονται επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ: 01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 02. Δασοκομία και υλοτομία 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.

Δαπάνες

Σύμφωνα με τον οδηγό της δράσης, επιλέξιμες για ενίσχυση είναι δαπάνες που αφορούν:

• Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

• Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού.

• Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά 2 τουλάχιστον γλώσσες, mobile responsive, λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών.

• Υπηρεσίες που αφορούν φιλοξενία (hosting, collocation), σύνδεση στο Διαδίκτυο, ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads), ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης, ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού, σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου.

• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Επισημαίνεται ότι μετά την τροποποίηση, οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (4/6/2018). Κάθε επιχείρηση πριν από την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση.

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά δύο ψηφιακές βαθμίδες:

• Από τη Χαμηλή (Δ) στην Ανώτερη (Β) ψηφιακή βαθμίδα.

• Από τη Μέση (Γ) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα.

• Από την Ανώτερη (Β) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα.

Επισημαίνεται ότι από την ανωτέρω προϋπόθεση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη βαθμίδα (Α).

Προϋπολογισμός

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δράση ενισχύει επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis. Για τις ήδη οριστικοποιημένες αιτήσεις δίνεται η δυνατότητα αίτησης αναίρεσης της οριστικοποίησης έως και δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση. Με την επιλογή αυτή, τα δεδομένα που έχουν καταχωρισθεί στο ΠΣΚΕ για τη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης είναι διαθέσιμα για διόρθωση/τροποποίηση. Προτάσεις κατατίθενται έως την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή