ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων εργαζομένων σε ιδιωτικό τομέα – Β΄ κύκλος

Κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων εργαζομένων σε ιδιωτικό τομέα – Β΄ κύκλος

Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) έχει ανακοινωθεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της δράσης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β’ κύκλος)». Σκοπός της δράσης είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οπως αναφέρεται στον δημοσιευμένο οδηγό της δράσης, η πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δικαιούχων:

• Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ.

• Θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι / οργανώσεις αυτών.

• Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα (αποκλειστικά: δευτεροβάθμιες ομοσπονδίες επιχειρήσεων).

• Ομοσπονδίες εργαζομένων (που νομιμοποιούνται να υπογράψουν κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας).

• Σύνδεσμοι επιχειρήσεων και ενώσεις επιχειρήσεων.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει απαραίτητα να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Να είναι εθνικής εμβέλειας και να υφίστανται πριν από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης.

2. Να τεκμηριώνουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση της πράξης για την οποία υποβάλλουν πρόταση.

3. Να απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης (πλην των μελών του Δ.Σ.) πριν από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. Η μισθοδοσία του ανωτέρω εργαζομένου δεν είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο της δράσης. Η σχέση εργασίας θα πρέπει να διατηρηθεί μέχρι της ολοκλήρωση της πράξης.

Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν σχέδια δράσης που θα στηρίζονται σε μελέτη για την αναγκαιότητα υλοποίησης των προτεινόμενων θεματικών αντικειμένων κατάρτισης, βάσει πρόσφατων στοιχείων αγοράς εργασίας (πρωτογενείς ή δευτερογενείς έρευνες).

Κάθε δικαιούχος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική πρόταση. Οι φορείς των οποίων οι προτάσεις χρηματοδότησης εγκρίθηκαν στον 1ο κύκλο της πρόσκλησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εντάχθηκαν στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης και στον Β΄ κύκλο.

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης είναι οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα γενικά, δηλαδή ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομίας στον οποίο απασχολούνται (απουσία σχετικού κριτηρίου επιλογής τους στη μεθοδολογία επιλογής ωφελουμένων).

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Επισημαίνεται ότι κάθε σχέδιο πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει:

• Διαμόρφωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε θεματικά αντικείμενα βάσει διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας και ειδικότερα αναγκών για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων.

• Παροχή κατάρτισης με βάση τα ως άνω προγράμματα που περιλαμβάνουν α) οριζόντια αντικείμενα κατάρτισης που οδηγούν σε γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους εργαζομένους όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας και β) εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης. Τα εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα μπορεί να είναι διαβαθμισμένα σε δύο ή περισσότερα επίπεδα εξειδίκευσης (π.χ. level 1, level 2). Το σχέδιο δράσης μπορεί να περιλαμβάνει συνδυασμό των ανωτέρω σε επίπεδο σχεδίου δράσης είτε σε επίπεδο προγράμματος κατάρτισης.

• Πιστοποίηση αποκτηθέντων προσόντων/δεξιοτήτων από τα ως άνω προγράμματα, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ. Η πιστοποίηση θα παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες που είναι ελεγμένες από τους αρμόδιους φορείς διαπίστευσης ή τον ΕΟΠΠΕΠ και είναι υποχρεωτική για το σύνολο των προγραμμάτων κατάρτισης που περιέχονται στο σχέδιο δράσης. Στην περίπτωση μεικτής κατάρτισης σε επίπεδο προγράμματος, η πιστοποίηση θα αφορά το εξειδικευμένο αντικείμενο κατάρτισης και οι οριζόντιες ενότητες θα πρέπει να αφορούν περιορισμένο αριθμό διδακτικών ωρών. Στην περίπτωση δε αυτή, θα πρέπει τα αντικείμενα οριζόντιας κατάρτισης να έχουν συνάφεια με τα εξειδικευμένα.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 120.000 ευρώ, ενώ δεν πρέπει να ξεπερνάει το 1.500.000 ευρώ. Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τον Β΄ κύκλο ανέρχεται σε 70.387.748,44 ευρώ. Αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr. Η κατάθεση των προτάσεων ξεκινάει την 1η Νοεμβρίου 2018.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.