ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενημέρωση για τη διαβίβαση αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ενημέρωση για τη διαβίβαση αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Άρθρα 12 έως 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016

Σημειώνεται ότι η παρούσα ενημέρωση είναι συμπληρωματική προς την Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία είναι διαθέσιμη στο Δίκτυο Καταστημάτων καθώς και στον διαδικτυακό ιστότοπο της Τράπεζας (https://www.piraeusbank.gr//~/media/Gr/Idiwtes/Files/gdpr/PB_Data_Privacy_Notice-GR.pdf).

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής, αριθ. 4, Τ.Κ. 105 64, Γ.Ε.Μ.Η.  225501000 (στο εξής η «Τράπεζα») έχει συνάψει συμφωνία για την πώληση και μεταβίβαση απαιτήσεων από επιλεγμένες απαιτήσεις Λιανικής Τραπεζικής (καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες) – εφεξής οι «Απαιτήσεις». Ειδικότερα, οι Απαιτήσεις περιλαμβάνουν κάθε απαίτηση της Τράπεζας κατά πελατών της, εφόσον απορρέουν από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες έννομες σχέσεις, ήτοι Συμβάσεις καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών που: (1) είχαν συναφθεί με την Τράπεζα ή οιαδήποτε εκ των τραπεζών, «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», «Γενική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ», «Millennium BCP», «Τράπεζα Κύπρου», «Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου», «Πανελλήνια Τράπεζα» και «Ελληνική Τράπεζα» (των οποίων καθολική ή ειδική διάδοχός είναι η Τράπεζά μας), και (2) υπήρξαν σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών καθ’ οιονδήποτε χρόνο κατά το διάστημα μεταξύ 1 Ιουνίου 1996 και 28 Σεπτεμβρίου 2017 και (3) στις 31/12/2017 δεν  εξυπηρετούνταν  ή / και είχαν ήδη καταγγελθεί. Ως προς τους εμπλεκόμενους στα εν λόγω τραπεζικά προϊόντα η Τράπεζα έχει ήδη αποστείλει προσωπικές επιστολές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.4354/2015 εντός του έτους 2018 καλώντας τους σε διακανονισμό με προτάσεις κατάλληλης ρύθμισης και συγκεκριμένους όρους αποπληρωμής, με σκοπό την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης για τη ρύθμιση των οφειλών τους. Στις επιστολές αυτές οι οφειλέτες ενημερώνονταν και για το ενδεχόμενο μεταβίβασης από την Τράπεζα στο προσεχές διάστημα των οφειλών τους, χωρίς, ωστόσο, να προσδιορίζονται οι εταιρείες που θα αποκτήσουν και θα διαχειριστούν τις Απαιτήσεις.

Εν όψει των ανωτέρω – και για σκοπούς έτι πληρέστερης ενημέρωσης (καθότι έχουμε ούτως ή άλλως ήδη ενημερώσει ως προς πιθανές διαβιβάσεις δεδομένων προς αυτήν την κατηγορία αποδεκτών) – ενημερώνουμε ότι η εταιρεία που αποκτά τις ως άνω αναφερόμενες απαιτήσεις είναι η «APS Delta S.A.» (ενεργούσα μέσω του «Arctos Compartment»), η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο, επί της οδού Rue Jean Piret, αρ. 1, L-2350 (εφεξής η «Αποκτώσα Εταιρεία»), ενώ η διαχείριση των απαιτήσεων αυτών αναμένεται να ανατεθεί  από την αποκτώσα εταιρεία στην εταιρεία «Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», με έδρα τη Νέα Σμύρνη, Λεωφόρος Συγγρού αρ. 209-211, ΤΚ 171 21, (η «Cepal Hellas»), η οποία έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) του Ν. 4354/2015), όπως ισχύει (απόφαση αρ. 207/1/29.11.2016  της ΕΠΑΘ της ΤτΕ, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ Β 970/22.03.2017 ), αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης.

Κατ’ ακολουθία, η Τράπεζα ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις ανωτέρω Απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα, όπως είναι, ενδεικτικά, οφειλέτες / συνοφειλέτες, εγγυητές, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω, αντίκλητοι ή πληρεξούσιοι των ανωτέρω, Δικηγόροι του ή μη, Δικαστικοί Επιμελητές, καθώς και πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατό να προβληθεί δικαίωμα της Τράπεζας για την είσπραξη της Απαίτησης (π.χ. τρίτοι στα χέρια των οποίων δυνατό επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού), εταίροι νομικών προσώπων ή  νομικών οντοτήτων μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτών, εκπρόσωποι κλπ. ότι τα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν στις ως άνω Απαιτήσεις, θα διαβιβασθούν για τον σκοπό της πώλησης και μεταβίβασης των εν λόγω Απαιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4354/2015, στην Αποκτώσα Εταιρεία και για λογαριασμό και κατ’ εντολή της, για τον σκοπό της διαχείρισής τους, στη διαχειρίστρια εταιρεία Cepal Hellas, κατ’ άρθρο 2 του Ν. 4354/2015.

Στην εν λόγω διαβίβαση είναι δυνατό να περιλαμβάνονται στοιχεία και δεδομένα οφειλετών / συνοφειλετών, εγγυητών καθώς και προσώπων κατά των οποίων δύναται να προβληθεί δικαίωμα της Τράπεζας προς είσπραξη της Απαίτησης, που αφορούν περιουσιακά τους στοιχεία τηρούμενα στην Τράπεζα ή / και κάθε άλλο στοιχείο του οποίου η διαβίβαση καθίσταται αναγκαία για τον σκοπό της πώλησης και μεταβίβασης των απαιτήσεων καθώς και για τον σκοπό της εν γένει διαχείρισης των εν λόγω απαιτήσεων.

Σημειωτέον, ότι η Αποκτώσα Εταιρεία και η Cepal Hellas θα ενημερώσουν αυτοτελώς τα αμέσως ενδιαφερόμενα υποκείμενα ως προς τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν.

Τα υποκείμενα των ως άνω δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων:

α) για το σκοπό πώλησης και μεταβίβασης των Απαιτήσεων, προς την Τράπεζα, στο Δίκτυο Καταστημάτων αυτής, ενώ για την πλήρη ενημέρωσή τους μπορούν  να ανατρέχουν στην Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία είναι διαθέσιμη στο Δίκτυο Καταστημάτων καθώς και στον διαδικτυακό ιστότοπο της Τράπεζας (https://www.piraeusbank.gr//~/media/Gr/Idiwtes/Files/gdpr/PB_Data_Privacy_Notice-GR.pdf) και

β) μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης για τον σκοπό της διαχείρισης των Απαιτήσεων, προς τη διαχειρίστρια εταιρεία με την επωνυμία «Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», με έδρα τη Νέα Σμύρνη, Λεωφόρος Συγγρού αρ. 209-211, ΤΚ 171 21. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 099 6100.