ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη από ΜμΕ σε τομείς της RIS3Crete

Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη από ΜμΕ σε τομείς της RIS3Crete

Από την Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώθηκε πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στη δράση «Ερευνα και ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), σε τομείς της RIS3Crete».

Η δράση έχει βασικό στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δράση επικεντρώνεται σε θεματικούς τομείς οι οποίοι αναδείχθηκαν από τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης της RIS3Crete.

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν τους τομείς αγροδιατροφής, περιβάλλοντος, τουρισμού – πολιτισμού και ενέργειας. Στόχοι της δράσης είναι:

• Η οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και στη βιώσιμη εξειδίκευση.

• Η ενσωμάτωση της γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας.

• Η σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.

• Η ενδυνάμωση του περιφερειακού οικοσυστήματος της καινοτομίας.

Επιλέξιμοι φορείς

Προτάσεις υποβάλλονται από επιχειρήσεις οι οποίες είναι σε θέση να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις, είτε μέσω σύμβασης με ερευνητικούς φορείς είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα.

Σε περίπτωση υπεργολαβίας, το τμήμα του έργου επί συμβάσει μπορεί να εκτελείται από: ΑΕΙ (πανεπιστήμια, ΤΕΙ), δημόσια ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα, ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα και κέντρα τεχνολογικής έρευνας των ΤΕΙ, λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, εξειδικευμένες επιχειρήσεις με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου ή φυσικά πρόσωπα με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση «δικαιούχος» του έργου παραμένει η επιχείρηση, έχοντας την ευθύνη για την άρτια υλοποίησή του, με τον ορισμό κατάλληλου επιστημονικού υπευθύνου.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οπως αναφέρεται στα δημοσιευμένα στοιχεία, επιλέξιμες δαπάνες για ενέργειες που αφορούν τη βιομηχανική έρευνα, την πειραματική ανάπτυξη και τις μελέτες σκοπιμότητας είναι οι εξής:

• Δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο.

• Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο.

• Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, στον βαθμό και για όσον χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο.

• Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.

• Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου,

• Μελέτες σκοπιμότητας (δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης).

Επιλέξιμες δαπάνες για την κατηγορία «ενίσχυση καινοτομίας για ΜμΕ» είναι οι εξής:

• Οι δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού.

• Οι δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού, υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό.

• Οι δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η επομένη από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Προϋπολογισμός

Σύμφωνα με τον οδηγό της δράσης, η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 1.500.000 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων πρέπει να μην είναι μικρότερος από 30.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή δεν θα είναι δυνατή η υποβολή της πρότασης διότι το έργο θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής.

Το ανώτερο όριο του προϋπολογισμού εξαρτάται από τον αριθμό των ΜμΕ που συμμετέχουν στην πρόταση και ορίζεται σε 100.000 ευρώ στην περίπτωση μιας επιχείρησης, 200.000 ευρώ για δύο ΜμΕ επιχειρήσεις, 300.000 ευρώ για τρεις ΜμΕ επιχειρήσεις και 400.000 ευρώ για τέσσερις ή περισσότερες ΜμΕ επιχειρήσεις.

Η ένταση της ενίσχυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος της ενέργειας και μπορεί να φτάσει έως και το 80% των επιλέξιμων δαπανών.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 36 μήνες.

Το πλήρες κείμενο της δημοσιευμένης πρόσκλησης διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://tinyurl.com/y9p6jm9y

Προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 31/1/2019.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.