ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση για την ανάπτυξη οπτικοακουστικού περιεχομένου δέσμης έργων

Ενίσχυση για την ανάπτυξη οπτικοακουστικού περιεχομένου δέσμης έργων

Σήμερα θα παρουσιάσουμε τα βασικά στοιχεία της δράσης για τη στήριξη ανάπτυξης οπτικοακουστικού περιεχομένου δέσμης έργων (slate funding). Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη (2014-2020) και συγκεκριμένα στο υποπρόγραμμα MEDIA, το οποίο ενισχύει οικονομικά ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ταινιών και των οπτικοακουστικών μέσων, για την ανάπτυξη, διανομή και προώθηση του έργου τους. Στη συγκεκριμένη δράση το υποπρόγραμμα MEDIA στηρίζει τα ακόλουθα μέτρα:

• Την ανάπτυξη ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, ιδίως ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων όπως έργα μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, παιδικές ταινίες και ταινίες κινουμένων σχεδίων, καθώς και διαδραστικών έργων όπως βιντεοπαιχνιδιών και πολυμέσων με δυνατότητα διασυνοριακής κυκλοφορίας.

• Δραστηριότητες που αποσκοπούν στην υποστήριξη των ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής οπτικοακουστικών προγραμμάτων, ιδίως ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής, με στόχο τη διευκόλυνση ευρωπαϊκών και διεθνών συμπαραγωγών οπτικοακουστικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών έργων.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι. Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν ευρωπαϊκές εταιρείες οι δραστηριότητες των οποίων συμβάλλουν στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων, και ιδιαίτερα ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικών προγραμμάτων που έχουν συσταθεί νομίμως τουλάχιστον 36 μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής και έχουν στο ενεργητικό τους πρόσφατη επιτυχία (ως επιτυχία θεωρείται ότι η εταιρεία έχει ολοκληρώσει την παραγωγή ενός επιλέξιμου έργου την τελευταία 5ετία πριν από την υποβολή της πρότασης, το οποίο έχει κυκλοφορήσει ή μεταδοθεί τουλάχιστον σε μία χώρα πλην της χώρας της στην περίοδο από 1/1/2014 έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης). Επιλέξιμες είναι αιτήσεις από νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε μία από τις ακόλουθες χώρες:

• Κράτη-μέλη της Ε.Ε. και οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη που είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

• Προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνητικά υποψήφιες χώρες για τις οποίες υπάρχει προενταξιακή στρατηγική.

• Χώρες της ΕΖΕΣ που είναι μέλη του ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία).

• Την Ελβετική Συνομοσπονδία, με βάση διμερή συμφωνία που θα συναφθεί με τη χώρα αυτή.

• Χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, βάσει των συμφωνιών-πλαισίων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ε.E.

Επιλέξιμες δράσεις. Σύμφωνα με την πρόσκληση, επιλέξιμες είναι δραστηριότητες ανάπτυξης περιεχομένου για τα εξής οπτικοακουστικά έργα:

• Ταινίες μεγάλου μήκους, κινούμενα σχέδια, δημιουργικά ντοκιμαντέρ ελάχιστης διάρκειας 60 λεπτών προοριζόμενα πρωτίστως για κινηματογραφική διανομή.

• Εργα μυθοπλασίας (αυτοτελή ή σειρές) συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 90 λεπτών, κινούμενα σχέδια (αυτοτελή ή σειρές) συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 24 λεπτών και δημιουργικά ντοκιμαντέρ (αυτοτελή ή σειρές) συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 50 λεπτών, προοριζόμενα πρωτίστως για την τηλεόραση.

• Εργα μυθοπλασίας συνολικής διάρκειας ή εμπειρίας χρήστη τουλάχιστον 90 λεπτών, κινούμενα σχέδια συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 24 λεπτών και δημιουργικά ντοκιμαντέρ συνολικής διάρκειας ή εμπειρίας χρήστη τουλάχιστον 50 λεπτών, προοριζόμενα πρωτίστως για εκμετάλλευση σε ψηφιακές πλατφόρμες. Για τα σχέδια που προβλέπουν εμπειρία χρήστη σε μη γραμμική μορφή, οι παραπάνω ελάχιστες διάρκειες δεν ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι η έναρξη του κυρίως γυρίσματος των υποβληθέντων έργων πρέπει να έχει προγραμματιστεί τουλάχιστον 8 μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εάν στη δέσμη προστεθεί ταινία μικρού μήκους, οι δραστηριότητες ανάπτυξης και παραγωγής της ταινίας αυτής είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση υπό τον όρο ότι: α) η ταινία μικρού μήκους είναι μέγιστης διάρκειας 20 λεπτών και υποστηρίζει ανερχόμενα ταλέντα, β) η έναρξη του κυρίως γυρίσματος (ή αντίστοιχων εργασιών) της υποβληθείσας ταινίας μικρού μήκους δεν έχει προγραμματιστεί πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται ανέρχεται σε 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματοδοτική συνεισφορά χορηγείται υπό μορφή επιδότησης.

Οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 3 έως 5 επιλέξιμα έργα και να ζητούν οικονομική ενίσχυση τουλάχιστον 70.000 ευρώ.

Οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν μία μόνο αίτηση κατ’ έτος, για υποστήριξη είτε δέσμης έργων είτε μεμονωμένων έργων. Η διάρκεια του έργου είναι έως 36 μήνες. Η μέγιστη συνεισφορά ανά δράση ανέρχεται σε:

• 200.000 ευρώ για δέσμη έργων χωρίς ταινία μικρού μήκους.

• 210.000 ευρώ για δέσμη έργων με προσθήκη ταινίας μικρού μήκους.

• 150.000 ευρώ για δέσμη έργων με δημιουργικά ντοκιμαντέρ μόνο, χωρίς ταινία μικρού μήκους.

• 160.000 ευρώ για δέσμη έργων με δημιουργικά ντοκιμαντέρ μόνο και προσθήκη ταινίας μικρού μήκους.

Υποβολή αιτήσεων. Οι προτάσεις πρέπει να κατατεθούν το αργότερο έως τις 20/2/2019 χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης. Το κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών και τα έντυπα της αίτησης διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-slate-funding-2019_en

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.