ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο στόχαστρο τελωνειακών αρχών της E.E. οι εταιρείες που δεν καταβάλλουν ΦΠΑ

Οι τελωνειακές αρχές της E.E. ανακοίνωσαν ότι το 80% των εμπορικών συναλλλαγών που διεκπεραιώνονται μέσω Διαδικτύου και πραγματοποιούνται από εταιρείες χωρών που δεν συμπεριλαμβάνονται στην E.E. θα πρέπει να συμμορφωθούν με τη νέα νομοθεσία περί φορολογίας προστιθέμενης αξίας, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου του 2003. Ωστόσο, αυξάνονται οι ενδείξεις βάσει των οποίων είναι αδύνατη η καταγραφή χιλιάδων εταιρειών, μικρού μεγέθους.

Μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, όπως είναι η AOL, η eBAY και η Amazon, των οποίων οι συναλλαγές αναλογούν στο μεγαλύτερο όγκο του εμπορίου της «Γηραιάς Ηπείρου» που διεκπεραιώνεται μέσω του Διαδικτύου εκ μέρους εταιρειών που εδρεύουν σε κράτη – μη μέλη της E.E., έχουν ήδη λάβει τα μέτρα τους για να ικανοποιηθούν τα κριτήρια της νέας νομοθεσίας που, ούτως ή άλλως, θα πλήξει την κερδοφορία τους.

Εκπρόσωπος των βρετανικών τελωνειακών αρχών ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι το 90% των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και το 80% των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, επί τη βάσει της αξίας τους, θα υπόκεινται στην οδηγία περί της προστιθέμενης αξίας του ηλεκτρονικού εμπορίου. Εν τούτοις, στη Βρετανία, μόνον, 22 εταιρείες που εκπροσωπούν συμφέροντα εκτός των ορίων της E.E. εκτιμάται ότι έχουν καταχωρισθεί για την επιβολή του φόρου, κάτι που υπονοεί ότι χιλιάδες άλλες εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου είτε δεν έχουν λάβει γνώση των νέων κανόνων, είτε δεν έχουν σκοπό να συμμορφωθούν. «Εάν μια εταιρεία εκτός των ορίων της E.E. αρνηθεί να καταβάλει το φόρο, τότε έχουμε το δικαίωμα να επιβάλουμε τη σχετική φορολογία υποχρεωτικά», επισήμανε εκπρόσωπος της Ε.Ε.

Στόχος της οδηγίας είναι να ανταγωνίζονται ισάξια οι ευρωπαϊκές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου τις εταιρείες που δεν εκπροσωπούν συμφέροντα εντός των ορίων της E.E., οι οποίες, προς το παρόν, δεν είναι υποχρεωμένες να καταβάλουν φόρο προστιθέμενης αξίας, εάν διατηρούν την έδρα τους εκτός E.E. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, θα επιβάλλεται φόρος προστιθέμενης αξίας εάν ο πελάτης των εταιρειών ηλεκτρονικού εμπορίου εδρεύει στην E.E.