ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η τελική εισήγηση της CESR προς την Κομισιόν

H Ανεξάρτητη Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (CESR) υπέβαλε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρίτο και τελικό μέρος εισήγησής της για την Οδηγία για τα Ενημερωτικά Δελτία. Η εισήγηση αυτή ακολουθεί την ευρεία διαβούλευση της CESR με την αγορά για την ελάχιστη πληροφόρηση που θα πρέπει να παρέχεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, με ειδική αναφορά στα ιστορικά οικονομικά στοιχεία που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε ένα Ενημερωτικό Δελτίο και στις δημοσιεύσεις διαφημίσεων. Η τελική εισήγηση της CESR προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) Την ελάχιστη πληροφόρηση που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε κάθε Ενημερωτικό Δελτίο στην Ευρωπαϊκή Ενωση, και ειδικότερα την προσθήκη νέων ενημερωτικών πινάκων: Η CESR εισηγείται τεχνικά μέτρα υλοποίησης που σχετίζονται με ενημερωτικούς πίνακες αναφερόμενους σε κινητές αξίες που εκδίδονται από κράτη-μέλη της Ε.Ε., από τρίτα κράτη, καθώς και των περιφερειακών και τοπικών τους αρχών, από διεθνείς δημόσιους οργανισμούς και, αν είναι νομικά εφικτό, από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου.

β) Την ελάχιστη πληροφόρηση που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε ένα Ενημερωτικό Δελτίο στην Ευρωπαϊκή Ενωση: τα ιστορικά οικονομικά στοιχεία.

Υποβάλλεται επίσης η τελική εισήγηση σχετικά με τα ιστορικά οικονομικά στοιχεία εκδοτών κρατών-μελών και τρίτων χωρών. Η CESR είχε ήδη δημοσιεύσει τις προτάσεις της γι’ αυτά τα θέματα τμηματικά τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο, αλλά εξαιτίας της πολυπλοκότητας του θέματος αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την τελευταία διαβούλευση προκειμένου να συγκεντρώσει περισσότερα σχόλια από την αγορά και γ) Τη δημοσίευση διαφημίσεων: Η CESR υποβάλλει επίσης τεχνική εισήγηση σε σχέση με πιθανά εκτελεστικά μέτρα που αφορούν στη δημοσίευση διαφημίσεων εκδοτριών εταιρειών που ανακοινώνουν την πρόθεσή τους για προσφορά κινητών αξιών στο κοινό ή την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση.

Η CESR τροποποίησε τις αρχικές της προτάσεις, αφού έλαβε υπ’ όψιν της τις απαντήσεις που έλαβε κατά τη διαβούλευση. Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις περιγράφονται ακολούθως:

– Εχει δημιουργηθεί ένας ξεχωριστός ενημερωτικός πίνακας για τους διεθνείς δημόσιους οργανισμούς βάσει του ενημερωτικού πίνακα που χρησιμοποιείται από το Δημόσιο. Η απόφαση να υιοθετηθεί μία παρόμοια προσέγγιση με εκείνη των εκδόσεων χρεογράφων του Δημοσίου καθορίστηκε από το γεγονός ότι το προφίλ κινδύνου των οργανισμών αυτών είναι παρεμφερές με εκείνο του Δημοσίου, παρά το γεγονός ότι η δομή τους είναι αντίστοιχη με εκείνη των εταιρειών.

– Σε σχέση με τις αρχές λογιστικής που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία των ιστορικών οικονομικών στοιχείων, η τελική εισήγηση της CESR εισήγαγε τρεις κύριες τροποποιήσεις στην πρόταση που δημοσίευσε στο κείμενο διαβούλευσης του Ιουλίου.

– Σε σχέση με τον «κανόνα αναθεώρησης», σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να παρουσιάζεται η ιστορική οικονομική πληροφόρηση και να προετοιμάζεται σε μορφή συνεπή με εκείνη που θα υιοθετηθεί στις επόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του εκδότη, η εισήγηση της CESR προτείνει, σχεδόν ομόφωνα, ότι οι εκδότες ομολόγων θα πρέπει να αναθεωρούν μόνο ένα οικονομικό έτος όταν υπάρχει αλλαγή στις λογιστικές αρχές αντί για δύο οικονομικά έτη που ισχύει για τους εκδότες κινητών αξιών.