ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δολάριο ΗΠΑ: νέος κύκλος αποδυνάμωσης

Η πλέον αξιοσημείωτη εξέλιξη στις αγορές συναλλάγματος το διάστημα των τελευταίων τριών εβδομάδων είναι η νέα σημαντική αποδυνάμωση του αμερικανικού νομίσματος. Ο σταθμισμένος δείκτης του δολαρίου έναντι των νομισμάτων των κύριων εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ κατέγραψε χαμηλό 13 μηνών στα μέσα της εβδομάδας που διανύσαμε, ενώ την περασμένη Τετάρτη η ισοτιμία ευρώ / δολαρίου ανήλθε σε υψηλό έτους (1,4845). Η εξέλιξη αυτή μπορεί μεταξύ άλλων να αποδοθεί σε σειρά παραγόντων, που το τελευταίο διάστημα ασκούν σημαντική επίδραση στις ισοτιμίες του δολαρίου. Για παράδειγμα, η πρόσφατη σημαντική βελτίωση της διάθεσης των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου αποτελεί στην τρέχουσα συγκυρία αρνητικό παράγοντα για το δολάριο. Αυτό διότι οι αγορές παραδοσιακά αντιμετωπίζουν το νόμισμα των ΗΠΑ ως καταφύγιο σταθερότητας σε περιόδους αυξημένης οικονομικής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Συνεπώς, η πρόσφατη σταθεροποίηση του διεθνούς επενδυτικού και οικονομικού κλίματος έχει συμβάλει στην άμβλυνση του παράγοντα αυτού. Μια άλλη αρνητική εξέλιξη για το δολάριο είναι η μεγάλη υποχώρηση των διατραπεζικών επιτοκίων των ΗΠΑ που καθιστά το δολάριο funding currency, δηλαδή ελκυστικό εργαλείο δανεισμού για επενδύσεις σε άλλες αγορές υψηλότερου ρίσκου και υψηλότερων υποσχόμενων αποδόσεων. Τέλος, ο εντεινόμενος προβληματισμός των επενδυτών σχετικά με το μέλλον του δολαρίου ως νομίσματος αναφοράς για τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές (και την τιμολόγηση εμπορευμάτων όπως το πετρέλαιο) αποτελεί έναν επιπλέον αρνητικό παράγοντα για το αμερικανικό νόμισμα, με φόντο τη μεγάλη αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος και χρέους των ΗΠΑ. Είναι εμπειρικά τεκμηριωμένο ότι η εξέλιξη των κύριων συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι σχεδόν αδύνατον να προβλεφθεί σε βραχυπρόθεσμη βάση, καθώς αυτή προσομοιάζει διαδικασία που στην οικονομετρική θεωρία είναι γνωστή ως τυχαίος περίπατος (random walk process). Επίσης, πρόσφατη ανάλυσή μας συνηγορεί στην άποψη ότι η τρέχουσα ισοτιμία ευρώ / δολαρίου ενδεχομένως παρουσιάζει απόκλιση από το μακροπρόθεσμο σημείο ισορροπίας που θεωρητικά προσδιορίζεται μεταξύ 1,20-1,30 δολάρια ανά 1 ευρώ. Αποκλίσεις αυτού του μεγέθους είναι σύνηθες φαινόμενο στην ιστορία των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Επιπλέον, εάν κάποιος πιστεύει στην ικανότητα της λεγόμενης τεχνικής ανάλυσης να παρέχει σχετικά αξιόπιστες προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις στην αγορά συναλλάγματος, τότε ενδεχομένως ο πρόσφατος νέος κύκλος αποδυνάμωσης του δολαρίου δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Στην βάση αυτή, δεν είναι απίθανο να δούμε άνοδο της ισοτιμίας ευρώ / δολαρίου προς το 1,50 ή και υψηλότερα επίπεδα στο άμεσο μέλλον.

* Διευθυντής του Τμήματος Τρέχουσας Οικονομικής Ανάλυσης Eurobank EFG.