ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

• Από 1.1.2019 αυστηροποιούνται οι προϋποθέσεις κατάρτισης συμβάσεων με τα μέλη Δ.Σ. στις ανώνυμες εταιρείες. Στις νέες διατάξεις εμπίπτουν και οι αμοιβές που λαμβάνουν τα μέλη Δ.Σ. βάσει ειδικής σχέσης (εργασίας, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών κ.λπ.). Πλέον, απαιτούνται σωρευτικώς  (α) η χορήγηση άδειας έγκρισης από το Δ.Σ., (β) η κατάρτιση έκθεσης αξιολόγησης («fairness opinion») από ορκωτό ελεγκτή για τις εισηγμένες εταιρείες για το κατά πόσον η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία και τους μετόχους και  (γ) γενικευμένη δημοσιότητα. Ενδεικτικά, καθίσταται υποχρεωτική η δημοσιοποίηση της χορηγούμενης άδειας, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ύψος της συναλλαγής, η οποία θα συνοδεύεται από την παραπάνω έκθεση αξιολόγησης.

• Θεσπίζεται επίσης πολιτική αποδοχών των μελών Δ.Σ. των εισηγμένων Α.Ε. Στις εταιρείες αυτές, ο προσδιορισμός και το επιτρεπτό των αμοιβών υπόκειται σε διπλό ελεγκτικό μηχανισμό. Κατ’ αρχάς, οφείλουν να θεσπίσουν πολιτική αποδοχών, τετραετούς το πολύ διάρκειας, η οποία έχει το περιεχόμενο που ορίζεται στον νέο νόμο των Α.Ε., και υπόκειται σε έγκριση από την Γ.Σ. Η ψήφος της Γ.Σ. είναι δεσμευτική και όχι συμβουλευτική. Η πολιτική αποδοχών υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας, και ενόσω ισχύει, παραμένει αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρείας. Το δεύτερο σκέλος του μηχανισμού παροχής αμοιβών για τις εισηγμένες εταιρείες είναι η έκθεση αποδοχών, η οποία συγκεκριμενοποιεί τις αμοιβές ανά εταιρική χρήση.

• Επιδίωξη του νομοθέτη είναι το παραπάνω μοντέλο της ενεργότερης ανάμειξης των μετοχών στον έλεγχο και στην έγκριση της πολιτικής αποδοχών στις Α.Ε. να λειτουργήσει αποτρεπτικά στην υιοθέτηση υπέρογκων αμοιβών για τα μέλη Δ.Σ. και ιδίως του διευθύνοντος συμβούλου. Αλλες στρεβλώσεις που φιλοδοξεί να «διορθώσει» o νόμος είναι, μεταξύ άλλων, οι περιπτώσεις ανάληψης υπερβολικού κινδύνου από τα εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. εις βάρος της μακροπρόθεσμης πορείας της εταιρείας (όπως συμβαίνει π.χ. σε bonus συνδεδεμένο με τη διακύμανση της μετοχής), η καταβολή αποζημιώσεων διακοπής της εργασιακής σχέσης («golden parachutes»), οι οποίες φαίνεται ότι καταβάλλονται ακόμη και σε περιπτώσεις αποχώρησης λόγω ανεπαρκούς απόδοσης ή για προσωπικούς λόγους κ.λπ.

• Οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος υπάγονται στα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων («πόθεν έσχες») ανεξάρτητα αν αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η σχετική διάταξη δεν κάνει διάκριση μεταξύ περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Ετσι όταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος αποκτούν για παράδειγμα ένα ακίνητο στο εξωτερικό ή αποκτούν μετοχές αλλοδαπής εταιρείας, υπάγονται στα τεκμήρια απόκτησης (Ε.2008/2019).

• Ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί εισοδήματα που έχουν προκύψει στην αλλοδαπή για την κάλυψη τεκμηρίων, εφόσον τα εισοδήματα αυτά έχουν φορολογηθεί ή νομίμως απαλλαγεί και περιλαμβάνονται στη δήλωσή του, εφόσον υπήρχε σχετική υποχρέωση. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ενδεικτικά μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών, μερίσματα μετόχων ναυλομεσιτικών και λοιπών ναυτιλιακών εταιρειών του άρθρου 25 του ν. 27/1975, το τίμημα πώλησης ακινήτου στην αλλοδαπή. Η δικαιολόγηση των τεκμηρίων συντρέχει ανεξάρτητα αν τα εισοδήματα αυτά εισάγονται στην Ελλάδα ή όχι (Ε.2008/2019).

• Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 η προθεσμία μέσα στην οποία οφείλουν οι ιδιοκτήτες να υποβάλουν δήλωση στους οικείους δήμους περί της μη χρήσης των ακινήτων στα οποία είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση προκειμένου να απαλλαγούν από τα αναλογούντα τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Η παράταση της ισχύουσας προθεσμίας, που έληξε στις 18/01/2019, κρίνεται αναγκαία για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να βρεθούν αντιμέτωποι με χρεώσεις δημοτικών τελών πολίτες οι οποίοι είτε δεν ενημερώθηκαν εντός της εξάμηνης προθεσμίας για την υποχρέωση υποβολής δήλωσης είτε δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στον οικείο ΟΤΑ.

• Προσαύξηση περιουσίας η οποία προέρχεται από «παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία» φορολογείται, αυτοτελώς, ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή 33% για τα φορολογικά έτη από το 2014 και εφεξής. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη χρήση του 2013, η οποία δεν είναι παραγεγραμμένη και μπορεί να ελεγχθεί, η προσαύξηση περιουσίας προστίθεται, ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, στα λοιπά εισοδήματα της εν λόγω κατηγορίας, τα οποία φορολογούνται με συντελεστή 26% έως το ποσό των 50.000 ευρώ, ενώ για το υπερβάλλον, με 33%.

Πηγή: Grant Thornton