Φορολογικός οδηγός για μισθώσεις τύπου Airbnb

Φορολογικός οδηγός για μισθώσεις τύπου Airbnb

2' 19" χρόνος ανάγνωσης

Προθεσμία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν προχωρήσει σε βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων προκειμένου να οριστικοποιήσουν τις δηλώσεις τους στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής. Στην περίπτωση που ξεχάσουν να υποβάλουν τα στοιχεία τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με υψηλά πρόστιμα και φόρους. Στο πλαίσιο αυτό, η φορολογική διοίκηση εξέδωσε αναλυτικό οδηγό με τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών που μισθώνουν τα ακίνητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαμοιρασμού τύπου Airbnb, έτσι ώστε να γνωρίζουν επακριβώς τις υποχρεώσεις τους.

Για παράδειγμα, το πότε πρέπει να υποβληθεί η δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής, πώς φορολογείται το εισόδημα από τη μίσθωση του ακινήτου, ποιοι είναι υπόχρεοι στην υποβολή της δήλωσης κ.λπ.

Στην περίπτωση που οι ιδιοκτήτες ακινήτων αμελήσουν τις υποχρεώσεις τους, προβλέπεται πρόστιμο 5.000 ευρώ. Μάλιστα, σε περίπτωση πρώτης υποτροπής, το πρόστιμο θα είναι 10.000 ευρώ και 20.000 ευρώ για κάθε μετέπειτα υποτροπή.

Μέσα από έξι ερωτήσεις – απαντήσεις η «Κ» δίνει διευκρινίσεις για το πλαίσιο λειτουργίας των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

– Πότε μια μίσθωση ακινήτου ορίζεται ως βραχυχρόνια στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού;

– Οι μισθώσεις συνάπτονται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους, και όταν δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων. «Ψηφιακές πλατφόρμες» νοούνται όσες παρέχουν εξειδικευμένα εργαλεία για τη σύναψη της μίσθωσης ηλεκτρονικά. Επομένως, τυχόν βραχυχρόνιες μισθώσεις που συνάπτονται ιδιωτικά, και όχι μέσω πλατφόρμας, δεν υπάγονται στις συγκεκριμένες διατάξεις και αντιμετωπίζονται ως κοινές αστικές μισθώσεις, εκτός εάν συνοδεύονται από επιπλέον υπηρεσίες, οπότε αντιμετωπίζονται ως επιχειρηματική δραστηριότητα.

– Εάν κάποιος εκμισθώσει το ακίνητό του με βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά δεν το κάνει μέσω ψηφιακών πλατφορμών, πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής;

– Οχι. Αυτές οι μισθώσεις δηλώνονται με Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

– Πώς φορολογείται το εισόδημα που αποκτάται από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού;

– Θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και φορολογείται με συντελεστές από 15% έως 45% ανάλογα με το ύψους του εισοδήματος που προκύπτει. Συγκεκριμένα:

α) 15% μέχρι το επίπεδο ετησίου εισοδήματος 12.000 ευρώ.

β) 35% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 12.001 έως 35.000 ευρώ.

γ) 45% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος πάνω από 35.000

ευρώ. 

– Υπάγεται σε ΦΠΑ το εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση;

– Οχι.

– Ποιος μπορεί να είναι διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης;

– Κατ’ αρχήν ορίζεται ότι διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα που αναλαμβάνει τη διαδικασία ανάρτησης ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωσή του και γενικά μεριμνά για τη βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου.

– Πώς ένας διαχειριστής ακινήτου, που είναι ο ιδιοκτήτης του, αποκτά αριθμό μητρώου ακινήτου (ΑΜΑ);

– Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά από τον ιδιοκτήτη με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης TAXISnet. Τα στοιχεία που απαιτούνται για να χορηγηθεί ο ΑΜΑ είναι ο ΑΤΑΚ (αριθμός ταυτότητας ακινήτου) και για τις περιπτώσεις τμηματικής μίσθωσης, τα σχετικά τ.μ.