ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΔΔΗΧ: Ρευστότητα, «φέσια» Δημοσίου και κόκκινα δάνεια τα «αγκάθια» για την οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Ρευστότητα, «φέσια» Δημοσίου και κόκκινα δάνεια τα «αγκάθια» για την οικονομία

H ρευστότητα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ελληνικών τραπεζών, παραμένουν οι βασικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για το ελληνικό χρέος.

Όπως αναφέρεται, «μετά την ομαλή εκπλήρωση των οροσήμων που, έναν χρόνο πριν, αποτελούσαν ζητούμενα για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας (επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος στήριξης, δημιουργία ταμειακού αποθέματος ασφαλείας, εφαρμογή μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων), οι εναπομένουσες δυσχέρειες στο εσωτερικό περιβάλλον συγκεντρώνονται γύρω από τη ρευστότητα της πραγματικής οικονομίας, τις πηγές και τις δυνατότητες χρηματοδότησής της. Στην κατεύθυνση αντιμετώπισης των συναφών αδυναμιών κινείται η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ελληνικού Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα και τα εργαλεία διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα (δευτερογενής αγορά δανείων, ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, μηχανισμός εξωδικαστικού συμβιβασμού)».

Στην έκθεση γίνεται μια αποτίμηση των όσων έγιναν την περασμένη χρονιά και ειδική αναφορά στην προσπάθεια για βέλτιση των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, μέσω εφαρμογής προγράμματος πράξεων διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας υπό τη μορφή repo agreements, τις οποίες συνάπτει ο ΟΔΔΗΧ.

Στην ίδια έκθεση καταγράφεται μία έκρηξη πράξεων repo στα 24,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2018, με χρησιμοποιημένο πλέον το 75% των διαθεσίμων φορέων του ελληνικού δημοσίου. Εκτιμάται δε ότι υπάρχουν διαθέσιμα για τουλάχιστον δύο χρόνια ακόμη και υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες.

Όπως τονίζεται, οι μεικτές χρηματοδοτικές ανάγκες του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το έτος 2018 (εξαιρουμένου του stock του βραχυπρόθεσμου χρέους εντόκων και repos) ανήλθαν στο ποσό των 10.310 εκατ. ευρώ και καλύφθηκαν:

• Από δανεισμό ύψους 34.640 εκατ. ευρώ

• Εσοδα από αποκρατικοποιήσεις (πώληση μετοχών) 752 εκατ.

• Εσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 789 εκατ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στο τέλος του 2018 στα 26.819 εκατ., έναντι 948 εκατ. που ήταν το τέλος του 2017, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 25.871 εκατ.

Ειδικότερα οι εκδόσεις χρέους 34.640 εκατ. αποτελούνται από:

• Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του ESM εντός του έτους ανήλθαν σε 21.700 εκατ., με μεσοσταθμικό κόστος 1,43%.

• Εκδοση νέου 7ετούς ομολόγου ονομαστικής αξίας 3.000 εκατ. σταθερού επιτοκίου 3,375%, λήξεως 15-2-2025 και απόδοσης 3,50%, με τιμή έκδοσης 99,236%, άρα ταμειακή εισροή 2.977 εκατ.

• Από Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων 36 εκατ., με επιτόκιο 1,771%.

• Από καθαρές εκδόσεις εντόκων γραμματίων 337 εκατ., διαμορφώνοντας το stock των εντόκων γραμματίων στο τέλος του 2018 στα 15,280 εκατ. Οι μεικτές εκδόσεις εντόκων γραμματίων 13 και 26 εβδομάδων και 52 εβδομάδων για το 2018 ανήλθαν σε 35,005 εκατ. με μεσοσταθμικό κόστος δανεισμού 0,93% ενώ οι λήξεις εντόκων εντός του έτους ήταν 34,669 εκατ.

• Εκδοση νέου βραχυχρόνιου χρέους repo 9,590 εκατ., διαμορφώνοντας το stock των repos στο τέλος του 2018 στα 24,521 εκατ. Η μεσοσταθμική διάρκεια του νέου δανεισμού για το 2018 διαμορφώθηκε στα 19,8 έτη ενώ το μεσοσταθμικό κόστος του νέου δανεισμού -εκτός των συμφωνιών repo- διαμορφώθηκε σε 1,39%