ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οριο δύο μηνών για την προσωρινή σύνταξη

Προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης με την οποία θα χορηγείται στους συνταξιούχους το κατώτατο όριο σύνταξης, υποχρεούνται να εκδίδουν οι υπηρεσίες του ΙΚΑ, σε διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους 2 μήνες από την υποβολή της αίτησης για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη από το Ιδρυμα.

Η σχετική εγκύκλιος, την οποία δημοσιεύουμε στη συνέχεια έχει ήδη αποσταλεί από τη Διοίκηση του ΙΚΑ στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος. Η ρύθμιση για την προσωρινή σύνταξη ισχύει τόσο για τους ασφαλισμένους οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 1.10.2001, όσο και για τους ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση, η οποία εκκρεμεί κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

ΘΕΜΑ: «Επίσπευση διαδικασίας έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων – Εκδοση Προσωρινών Αποφάσεων – Ανακεφαλαιωτική Εγκύκλιος»

Στο γενικότερο πλαίσιο ανασχεδιασμού και επιτάχυνσης της διαδικασίας απονομής των συντάξεων και λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές επιπτώσεις που συνεπάγεται η καθυστέρηση στην έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων, το ΙΚΑ σχεδίασε εκ νέου τη διαδικασία χορήγησης προσωρινών συντάξεων στους ασφαλισμένους του.

Η ανωτέρω διαδικασία αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες το δικαίωμα αξιώνεται με χρόνο ασφάλισης μόνο στο ΙΚΑ και στις περιπτώσεις που το δικαίωμα αξιώνεται με χρόνο ασφάλισης ΙΚΑ και άλλου ή άλλων φορέων.

Από την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου μπορούν να επωφεληθούν όχι μόνο οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι θα υποβάλουν για πρώτη φορά αίτηση για συνταξιοδότηση μετά την 1.10.2001, αλλά και όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση, η οποία εκκρεμεί κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Α. Περιπτώσεις χορήγησης

προσωρινής σύνταξης

1. Αξίωση δικαιώματος με χρόνο

ασφάλισης ΙΚΑ

Οταν ζητείται η συνταξιοδότηση με χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ, η απόφαση για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης πρέπει να εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της αίτησης ή της κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών, αν αυτά κατατεθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, ή την οριστικοποίηση της γνωμάτευσης της ΑΥΕ ή την ημερομηνία έκδοσης της γνωμάτευσης της ΒΥΕ για τις περιπτώσεις γήρατος-θανάτου και αναπηρίας αντίστοιχα και εφόσον πληρούνται οι ελάχιστες κατά περίπτωση βασικές προϋποθέσεις για την αναγνώριση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Ως απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της απόφασης χορήγησης της προσωρινής σύνταξης θεωρούνται αυτά που κατά τη νομοθεσία του ΙΚΑ είναι απαραίτητα για την αναγνώριση του δικαιώματος. Δηλαδή, για όλες τις περιπτώσεις τα ασφαλιστικά βιβλιάρια από τα οποία θα διαπιστώνεται η συμπλήρωση του απαιτούμενου ελάχιστου χρόνου ασφάλισης για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, τα αποδεικτικά της ηλικίας στοιχεία για τις περιπτώσεις απονομής σύνταξης γήρατος και τα δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα μέλη οικογένειας νομιμοποιούνται για την απονομή σύνταξης σε αυτά, για τις περιπτώσεις θανάτου, όπως είναι η ληξιαρχική πράξη θανάτου του ασφαλισμένου προστάτη τους, η ληξιαρχική πράξη γάμου, η ληξιαρχική πράξη γέννησης των ορφανών, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.λπ. κατά περίπτωση.

2. Αξίωση δικαιώματος με χρόνο ασφάλισης ΙΚΑ και άλλου οργανισμού (Διαδοχική Ασφάλιση)

Οταν ζητείται η συνταξιοδότηση με χρόνο ασφάλισης ΙΚΑ και συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης άλλου οργανισμού (Διαδοχική Ασφάλιση), η απόφαση για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης πρέπει να εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της αίτησης ή της κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών, εφόσον διαπιστώνεται ότι το Ιδρυμα, εκτός από τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός, είναι και αρμόδιος (1.500 Η.Ε. από τις οποίες 500 την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης ή τη διακοπή της απασχόλησης) και ότι μόνο με τον χρόνο ασφάλισης σ’ αυτό (ΙΚΑ) συγκεντρώνονται οι ελάχιστες βασικές προϋποθέσεις της νομοθεσίας μας για συνταξιοδότηση (αυτοτελές δικαίωμα).

3. Χορήγηση προσωρινής

σύνταξης ΙΚΑ-ΤΕΑΜ

Στις περιπτώσεις απονομής κύριας σύνταξης από το ΙΚΑ και εφόσον, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την εγκ. 135/83, πρέπει να γίνονται δεκτές ταυτόχρονα οι αιτήσεις για χορήγηση της κύριας και της επικουρικής σύνταξης, αν για οποιονδήποτε λόγο εκδοθεί απόφαση για χορήγηση προσωρινής κύριας σύνταξης, ταυτόχρονα και, εφόσον γίνεται παράλληλη αναγνώριση δικαιώματος, θα εκδίδεται και η απόφαση χορήγησης και της προσωρινής σύνταξης ΙΚΑ-ΤΕΑΜ. Αν αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο, τότε η απόφαση χορήγησης προσωρινής σύνταξης ΙΚΑ-ΤΕΑΜ θα εκδίδεται αφού εκλείψουν οι λόγοι της αντικειμενικής αδυναμίας έκδοσης.

Β. Διαδικασία

Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 1.10.2001 θα πρέπει οι Υπηρεσίες Απονομής Συντάξεων μέσα σε διάστημα, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, να εκδίδουν προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης, με την οποία θα χορηγείται στον συνταξιούχο το Κατώτατο Οριο σύνταξης (πλήρες ή μειωμένο). Η προσωρινή απόφαση θα εκδίδεται εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις (ηλικία-ημέρες εργασίας), στις μεν περιπτώσεις γήρατος και θανάτου μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της αίτησης, ενώ στις περιπτώσεις αναπηρίας, αμέσως μετά την οριστικοποίηση της γνωμάτευσης της ΑΥΕ ή μετά την ημέρα έκδοσης της γνωμάτευσης της ΒΥΕ, εφόσον έχει ασκηθεί προσφυγή σ’ αυτή.

Η διαδικασία χορήγησης της προσωρινής σύνταξης θα ενεργοποιείται στην περίπτωση που υποβάλλεται σχετικό αίτημα. Για τον λόγο αυτό, σχεδιάστηκε ειδικό έντυπο (το οποίο σας διαβιβάζουμε), το οποίο θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στα σημεία υποβολής των αιτήσεων συνταξιοδότησης και στο οποίο θα δηλώνεται η επιθυμία τους για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης. Στο ίδιο έντυπο θα δηλώνεται ο ΑΦΜ καθώς και αριθμός λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος, ταυτόχρονα δε, θα κατατίθενται και φωτοαντίγραφα της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του ανωτέρω πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο του ΑΦΜ.

Συγκεκριμένα, όσοι καταθέτουν για πρώτη φορά αίτηση για συνταξιοδότηση θα πρέπει να συνυποβάλουν -εφόσον το επιθυμούν- και το ειδικό έντυπο για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης.

Οσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης και εκκρεμεί η έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης, θα μπορούν επίσης, εφόσον το επιθυμούν, να προσέρχονται στο Τμήμα όπου εκκρεμεί η υπόθεσή τους για να υποβάλουν το ειδικό έντυπο χορήγησης προσωρινής σύνταξης. Για αυτές τις περιπτώσεις η δίμηνη προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής του εν λόγω εντύπου.

Η Υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται το ανωτέρω έντυπο θα πρέπει να αναγράφει ευδιάκριτα στον σχετικό ασφαλιστικό φάκελο την ένδειξη «Προσωρινή Σύνταξη», προκειμένου η περίπτωση να ενταχθεί στη διαδικασία επίσπευσης της ανακεφαλαίωσης των ημερών εργασίας. Επομένως, η Υπηρεσία Ανακεφαλαίωσης οφείλει, προκειμένου να τηρηθεί η δίμηνη προθεσμία για έκδοση προσωρινής συνταξιοδοτικής απόφασης, να ολοκληρώσει άμεσα τη διαδικασία ανακεφαλαίωσης των ημερών εργασίας. Η Υπηρεσία Απονομών Συντάξεων οφείλει, μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, να προβαίνει στην έκδοση προσωρινής απόφασης συνταξιοδότησης και να συμπληρώνει εις διπλούν το «Δελτίο Αναγγελίας Προσωρινής Σύνταξης – ΔΑΠΣ». Με το πρωτότυπο, το οποίο θα αποστέλλεται απευθείας από τις Απονομές στη Δ/νση Πληροφορικής (Τμήμα Συντάξεων), θα δίνεται εντολή μέσω ΚΗΥΚΥ για πίστωση του λογαριασμού του συνταξιούχου με το ποσό της προσωρινής σύνταξης, από την ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης, τον αμέσως επόμενο μήνα (εφόσον αυτό παραληφθεί από τη Δ/νση Πληροφορικής μέχρι τις 25 κάθε προηγούμενου μήνα) προκειμένου η σχετική πληρωμή να ενταχθεί στο σύστημα Dias Pay. Το αντίγραφο θα παραμένει στον συνταξιοδοτικό φάκελο.

Μετά την έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης, η απόφαση και η πινακίδα πληρωμής σύνταξης θα διαβιβάζονται στα αρμμόδια Κέντρα Πληρωμών Συντάξεων προκειμένου να συντάσσεται ΔΑΜ, με το οποίο θα αναγγέλλονται οι μεταβολές στη Δ/νση Πληροφορικής. Στις περιπτώσεις όμως στις οποίες τα Κέντρα Πληρωμών Συντάξεων δεν έχουν πρόσβαση στο συνταξιοδοτικό φάκελο, επειδή αυτός φυλάσσεται στο αρχείο συνταξιοδοτικών φακέλων του Υποκαταστήματος που απένειμε τη σύνταξη, μαζί με την απόφαση και την πινακίδα πληρωμής, η Υπηρεσία Απονομών Συντάξεων θα διαβιβάζει και φωτοαντίγραφο του ΔΑΠΣ, το οποίο είχε συμπληρωθεί με την έκδοση της προσωρινής απόφασης συνταξιοδότησης.

Μετά την έκδοση και της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης, οι Υπηρεσίες Πληρωμών Συντάξεων θα πρέπει να φροντίζουν για την άμεση αποστολή Δελτίων Αναγγελίας Μεταβολών στη Δ/νση Πληροφορικής, ώστε ο λογαριασμός του συνταξιούχου να πιστώνεται άμεσα με τα τυχόν αναδρομικά και το ποσό της σύνταξης που θα αναγράφεται στην οριστική απόφαση χωρίς να μεσολαβεί η χειρόγραφη διαδικασία πληρωμής από το Υποκατάστημα με την έκδοση εντάλματος.

Γ. Διάρκεια προσωρινής

συνταξιοδότησης

Η προσωρινή σύνταξη χορηγείται μέχρι να εκδοθεί η οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αναστέλλεται η διαδικασία έκδοσης των οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Ομως, σε περίπτωση που από υπαιτιότητα του ασφαλισμένου ή των μελών της οικογενείας του δεν υποβληθούν μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της προσωρινής απόφασης τα ελλείποντα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να προσκομίσουν, όπως αυτά τους γνωστοποιήθηκαν κατά την παραλαβή της αίτησης για συνταξιοδότηση -εφόσον αυτά δεν είναι από τα στοιχεία που η Υπηρεσία υποχρεούται να συλλέξει αυτεπάγγελτα- οι ασφαλισμένοι ή τα μέλη οικογενείας θα ειδοποιούνται εγγράφως και με απόδειξη παραλαβής (πριν από τη λήξη του εξαμήνου) ότι, σε περίπτωση που δεν προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά εντός δεκαπενθημέρου από την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης, θα διακοπεί η πίστωση του λογαριασμού τους με την προσωρινή σύνταξη.

Δ. Ποσό προσωρινής σύνταξης

Το ποσό της προσωρινής σύνταξης είναι ίσο με το βασικό Κατώτατο Οριο σύνταξης που ισχύει κάθε φορά κατά κατηγορία (χωρίς οικογενειακά βάρη). Σε περίπτωση απονομής μειωμένης σύνταξης, χορηγείται το κατώτατο όριο μειωμένο κατά το ποσοστό που θα μειωθεί και η οριστική σύνταξη.

Τέλος, στις περιπτώσεις των διπλοσυνταξιούχων θα καταβάλλεται το κατά περίπτωση Κατώτατο Οριο μειωμένο κατά 30%.

Αν το ποσό της οριστικής σύνταξης είναι μικρότερο από το ποσό της προσωρινής σύνταξης, οι διαφορές που έχουν καταβληθεί επιπλέον θα παρακρατούνται τμηματικά από τη σύνταξη. Το ποσό της παρακράτησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1/4 της σύνταξης. Για το ποσό που θα παρακρατείται πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στην οριστική απόφαση.

Ε. Συμπλήρωση «Δελτίου

Αναγγελίας Προσωρινής Σύνταξης»

Το έντυπο του Δελτίου Αναγγελίας Προσωρινής Σύνταξης (ΔΑΠΣ), καθώς και οι οδηγίες για τη συμπλήρωσή του θα σας δοθούν από τη Διεύθυνση Πληροφορικής με σχετικό έγγραφο.

Η περιγραφείσα διαδικασία επιχειρεί να καλύψει κατά στοιχειώδη τρόπο τις κοινωνικές επιπτώσεις, τις οποίες, όπως προαναφέρθηκε, συνεπάγεται η καθυστέρηση έκδοσης των οριστικών αποφάσεων. Η δέσμευση που αναλήφθηκε από το Ιδρυμα για την καθιέρωση της διαδικασίας έκδοσης προσωρινών συντάξεων μας αφορά όλους και καλούμαστε να την τηρήσουμε με συνέπεια και ακρίβεια.

Η Διοίκηση θα παρακολουθήσει με προσοχή την υλοποίηση της παρούσας και θα συνδράμει ενισχυτικά στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί σημαντικός φόρτος διαχείρισης του έργου. Σχετικό στατιστικό δελτίο παρακολούθησης της εφαρμογής του μέτρου θα σας σταλεί άμεσα.

Είμαστε βέβαιοι για την προσπάθεια ορθής εφαρμογής της παρούσας.

Συνοδευτικά:

1. Εντυπο Απόφασης Χορήγησης Προσωρινής Σύνταξης (1)

2. Δήλωση Χορήγησης Προσωρινής Σύνταξης (1)