Είκοσι μέτρα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

Είκοσι μέτρα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

5' 10" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Αρση σειράς περιορισμών, ειδικά σε ό,τι αφορά την άσκηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων, θέσπιση συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών, ανάθεση αρκετών αρμοδιοτήτων στον ιδιωτικό τομέα –κάτι που διαπερνά στο σύνολό του το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο– και ελαστικοποίηση των ελέγχων αποτελούν τα βασικά συστατικά της «συνταγής» που προτείνει η νέα κυβέρνηση για τη δημιουργία ενός φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος.

Το κατά πόσον, βεβαίως, τα μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο υπό τον διακριτικό τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε στη Βουλή τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, θα καταστήσουν την Ελλάδα δημοφιλή επενδυτικό προορισμό και θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των επιχειρήσεων θα εξαρτηθεί τόσο από την ποιότητα και την ταχύτητα μετάβασης της δημόσιας διοίκησης στα νέα δεδομένα όσο και από την υπευθυνότητα που θα επιδείξει η επιχειρηματική κοινότητα, έτσι ώστε το περιβάλλον μεγαλύτερης «ελευθερίας», το οποίο επιχειρεί να διαμορφώσει η κυβέρνηση με το εν λόγω νομοσχέδιο, δεν θα μετατραπεί σε πεδίο ασυδοσίας. Τα μέτρα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι τα ακόλουθα:

1. Για την πλειονότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων δεν θα απαιτείται η αδειοδότηση λειτουργίας ούτε καν μέσω απλής γνωστοποίησης ή μέσω του καθεστώτος της έγκρισης λειτουργίας. Θα αρκεί η εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), η έκδοση ΑΦΜ και η εγγραφή στον ΕΦΚΑ. Στόχος της κυβέρνησης είναι η γνωστοποίηση και η έγκριση λειτουργίας να αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Εως 31/12/2020 θα καθοριστεί ποιες θα υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης λειτουργίας.

2. Εάν μια οικονομική δραστηριότητα που υπάγεται σε καθεστώς έγκρισης λειτουργίας εφαρμόζει συγκεκριμένα πρότυπα που θα καθοριστούν με δευτερογενή νομοθεσία, τότε μεταπηδά στο απλούστερο καθεστώς, αυτό της απλής γνωστοποίησης. Η πιστοποίηση συμμόρφωσης με τα πρότυπα θα γίνεται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

3. Εάν μια επιχείρηση βρίσκεται εντός επιχειρηματικού πάρκου (Ε.Π.), τότε ξεκινάει να λειτουργεί με απλή γνωστοποίηση και δεν θα υπόκειται στο καθεστώς έγκρισης λειτουργίας.

4. Θα ισχύει απλή γνωστοποίηση και όχι καθεστώς έγκρισης για βιομηχανικές δραστηριότητες που εγκαθίστανται σε περιοχές στις οποίες ορίζονται χρήσεις γης για βιομηχανία – βιοτεχνία.

5. Στην απλή γνωστοποίηση θα υπάγονται και οι δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α2 (ηπιότερες για το περιβάλλον), καθώς, επειδή ανήκουν στην κατηγορία αυτή, συνάγεται ότι έχουν λάβει έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 

6. Αυξάνεται σε 0,6 ο συντελεστής δόμησης για τις στρατηγικές επενδύσεις στη βιομηχανία, ανεξαρτήτως των θέσεων εργασίας που αυτές δημιουργούν.

7. Παρέχονται τα κίνητρα ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύσεων με τη μορφή επιχορήγησης και στις περιπτώσεις πρόσληψης ατόμων με χρόνια πάθηση. Σήμερα το μέτρο περιορίζεται στους εργαζομένους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στα άτομα με αναπηρία.

8. Ορίζεται ως επιβαρυντική περίσταση για την επιβολή πειθαρχικής ποινής στον αρμόδιο υπάλληλο και στον προϊστάμενό του η άπρακτη παρέλευση της προβλεπόμενης προθεσμίας των 45 ημερολογιακών ημερών, για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας που αφορά στρατηγική επένδυση.

9. Μειώνονται σε 30 εργάσιμες ημέρες οι προθεσμίες για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) από 45 που είναι σήμερα το μέγιστο.

10. Η πιστοποίηση ολοκλήρωσης μιας επένδυσης που έχει ενταχθεί σε αναπτυξιακό νόμο επιτρέπεται να γίνεται από ελεγκτική εταιρεία ή ορκωτό λογιστή. Θα γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος.

11. Διευρύνονται οι κατηγορίες δραστηριοτήτων που επιτρέπεται να ενισχυθούν από τον αναπτυξιακό νόμο. Οι νέες κατηγορίες είναι οι ακόλουθες: εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη, άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και υποστηρικτικές υπηρεσίες για τα παραπάνω, ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες και δραστηριότητες προγραμματισμού ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.

12. Εάν μια επιχείρηση που έχει ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο υποπέσει σε παράβαση, δεν χρειάζεται να επιστρέψει το σύνολο της ενίσχυσης εάν κατά την περίοδο υλοποίησης της επένδυσης κάλυψε νόμιμα την ίδια συμμετοχή.

13. Επιτρέπεται η ίδρυση βιομηχανιών μέσης όχλησης ακόμη και εντός της Αττικής, υπό την προϋπόθεση να είναι εντός οργανωμένων υποδοχέων (π.χ. εντός Ε.Π.).

14. Η εγκατάσταση επιχείρησης σε Ε.Π. μπορεί να γίνει και με σύσταση δικαιώματος επιφάνειας. Με αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις αποκτούν δικαίωμα εγκατάστασης χωρίς ένταση κεφαλαίου για την απόκτηση της γης, αλλά δυνάμενο να δοθεί ως εμπράγματη ασφάλεια για τη λήψη χρηματοδοτήσεων, ενώ αποκτούν την κυριότητα των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

15. Καταργείται η εξαίρεση από τα φορολογικά κίνητρα που προβλέπονται για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων που έχουν τις εγκαταστάσεις τους εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης σε Ε.Π. εντός αυτών.

16. Οι αγοραπωλησίες εκτάσεων προς τις εταιρείες ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων (ΕΑΝΕΠ) και οι δωρεές εκτάσεων απαλλάσσονται από τον φόρο μεταβίβασης και τον φόρο δωρεάς. Η επιχείρηση που ωφελείται αυτού του κινήτρου οφείλει για 5 χρόνια να μη μεταβιβάσει την έκταση σε τρίτον και να ασκεί εκεί δραστηριότητα.

17. Ο έλεγχος νομιμότητας, πληρότητας στοιχείων των εταιρειών, καθώς και οι εγκρίσεις πράξεων, όπως π.χ. οι συγχωνεύσεις, δεν θα γίνονται πλέον από την Περιφέρεια αλλά από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ. Ο έλεγχος και η καταχώριση θα πρέπει να γίνονται εντός 5 εργάσιμων ημερών με ανώτατο όριο τις 21 ημέρες.

18. Στις υπηρεσίες ΓΕΜΗ πλέον συμπεριλαμβάνονται και οι συμβολαιογράφοι, ενώ πρώτα λειτουργούσαν μόνο ως υπηρεσίες μιας στάσης για ορισμένες νομικές μορφές επιχειρήσεων.

19. Θα καταχωρίζονται αυτοματοποιημένα, χωρίς δηλαδή τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και θα δημοσιεύονται με μέριμνα του υπόχρεου όλες οι πράξεις και τα στοιχεία των εταιρειών, εκτός από αυτά που αφορούν λύση, διαγραφή, αναβίωση της εταιρείας ή τροποποίηση του καταστατικού της. Επίσης, εξαιρούνται της αυτοματοποιημένης καταχώρισης οι πράξεις εταιρικών μετασχηματισμών (π.χ. συγχωνεύσεις).

20. Παρατείνεται έως τις 31/12/2020 η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών έργων των αναπτυξιακών νόμων.

Ειδική ρύθμιση για τα ΜΜΕ

Ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες δραστηριότητες συγκαταλέγονται στο νομοσχέδιο. Πλέον χαρακτηριστική είναι αυτή του άρθρου 158, με την οποία δίνεται η δυνατότητα σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (π.χ. επενδυτικά κεφάλαια) να επενδύουν σε επιχειρήσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης, χωρίς να έχουν την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ονομαστικοποίηση μετοχών, απαλλάσσονται οι βασικοί μέτοχοι αυτών των ΜΜΕ από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης «πόθεν έσχες».  

Στο άρθρο 157 προβλέπεται ότι σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται άμεση ανάγκη εκτέλεσης τεχνικών εργασιών σε κτίρια υπουργείων και εποπτευόμενων φορέων τους θα μπορούν να ανατίθενται καθήκοντα αναθέτουσας αρχής σε εξωτερικό τεχνικό σύμβουλο, εάν δεν επαρκούν οι τεχνικές υπηρεσίες των εν λόγω υπηρεσιών. Στην αιτιολογική έκθεση γίνεται επίκληση του σεισμού της 19ης Ιουλίου 2019 (με επίκεντρο τη Μαγούλα) και αναφέρεται ότι πολλά δημόσια κτίρια παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές.

Μια ειδική διάταξη, τέλος, είναι αυτή που αφορά την εξαίρεση από την υποχρεωτική ανάπαυση τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας του προσωπικού σε κέντρα logistics καταστημάτων λιανικής (κυρίως σούπερ μάρκετ). 

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή