Φορολογικά κίνητρα για στρατηγικές επενδύσεις

Φορολογικά κίνητρα για στρατηγικές επενδύσεις

2' 53" χρόνος ανάγνωσης

Ο νόμος 4608/2019 εισήγαγε σημαντικά κίνητρα για την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας μας.

Ως στρατηγικές επενδύσεις νοούνται οι επενδύσεις οι οποίες, λόγω της στρατηγικής τους βαρύτητας για την εθνική ή και την τοπική οικονομία, μπορούν να επιφέρουν σημαντικά ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα για την αύξηση της απασχόλησης, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά την εξωστρέφεια, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, και την υψηλή προστιθέμενη αξία, ιδίως σε τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Οι στρατηγικές επενδύσεις (Σ.Ε.) διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α) Σ.Ε. που δημιουργούν κατά τρόπο βιώσιμο τουλάχιστον 120 ή 100 νέες ετήσιες θέσεις εργασίας και ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος των 100.000.000 και 40.000.000 ευρώ, αντιστοίχως. Ειδικά οι επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας πρέπει να δημιουργούν τουλάχιστον 75 νέες θέσεις εργασίας και ο συνολικός προϋπολογισμός τους να είναι μεγαλύτερος των 30.000.000 ευρώ.

β) Εμβληματικές επενδύσεις, οι οποίες υλοποιούνται από διακεκριμένες, διεθνούς φήμης νομικές οντότητες που κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις στον κλάδο τους παγκοσμίως ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων ιδίως όσων προωθούν την πράσινη οικονομία και την οικονομία χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Επίσης, στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας οι οποίες δημιουργούν κατά τρόπο βιώσιμο τουλάχιστον 200 νέες θέσεις εργασίας και ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος των 200.000.000 ευρώ.

γ) Στρατηγικές επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης, οι οποίες δημιουργούν τουλάχιστον 30 νέες θέσεις εργασίας και ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος των 20.000.000 ευρώ.

δ) Αυτοδίκαια εντασσόμενες στρατηγικές επενδύσεις, όπως εκείνες που έχουν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) και οι επενδύσεις του άρθρου 8 του ν. 4271/2014 (Α΄ 144) για τα «Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Εργα Κοινού Ενδιαφέροντος – Projects of Common Interest (PCI)». Οι επενδύσεις της κατηγορίας αυτής μπορούν, ύστερα από σχετικό αίτημα, να λάβουν τα κίνητρα της παραγράφου 1 του άρθρου 12 και, διαζευκτικά ή σωρευτικά, του άρθρου 13.

Κίνητρα

Τα κίνητρα που προσφέρονται είναι (διαζευκτικά ή σωρευτικά, ανάλογα με την κατηγορία της επένδυσης) τα εξής:

Χωροθέτηση σε ενιαίες εκτάσεις, προσδιοριζόμενες βάσει ειδικών σχεδίων χωρικής ανάπτυξης στρατηγικών επενδύσεων.

Ταχεία αδειοδότηση, η οποία θα ολοκληρώνεται εντός 45 ημερολογιακών ημερών.

Σταθεροποίηση του φορολογικού συντελεστή για 12 έτη (τυχόν μειώσεις, όμως, ωφελούν τον φορέα της επένδυσης).

Φορολογική απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων κερδών, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μετά την αφαίρεση του φόρου ο οποίος αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό, το οποίο θα φορολογηθεί όπως ορίζει ο νόμος σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται με βάση το ποσό της επιλέξιμης δαπάνης.

Επιτάχυνση των φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης με προσαύξηση των φορολογικών συντελεστών απόσβεσης κατά 100%. Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 20%, ο τελικός προσαυξημένος συντελεστής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40%. Επιπλέον, αποκλειστικά για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις των μηχανημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό 30%.

Επιδότηση μισθολογικού κόστους εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία.

Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης.

Δυνατότητα εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών μέσω διαιτησίας.

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να ενταχθεί στον νόμο πρέπει να υποβάλει προς την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. αίτηση για τον χαρακτηρισμό ενός σχεδίου ως Σ.Ε. καθώς και πλήρη φάκελο με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται.

* Η κ. Τζένη Πάνου είναι υπεύθυνη του φορολογικού τμήματος της ASnetwork (www.asnetwork.gr).