ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Συνεργασία»: Με τρεις τρόπους η δήλωση των μειωμένων ωρών εργασίας

«Συνεργασία»: Με τρεις τρόπους η δήλωση των μειωμένων ωρών εργασίας

Με τρεις διαφορετικούς τρόπους μπορούν οι επιχειρήσεις  να δηλώσουν το συμβατικό ωράριο πλήρους απασχόλησης και το ωράριο μειωμένης απασχόλησης των εργαζομένων τους για τον μήνα που εντάσσονται στον Μηχανισμό «Συνεργασία».

Οπως τονίζεται σε σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, οι επιχειρήσεις δύνανται να προβούν στην εν λόγω δήλωση:

  • Με χρόνο αναφοράς την εβδομάδα
     
  • Με χρόνο αναφοράς ολόκληρο τον μήνα
     
  • Με χρόνο ένταξης οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του μήνα αναφοράς

Αναλυτικά, όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο:

Για την υλοποίηση των προϋποθέσεων, οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλουν  αίτηση/δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό ανά μήνα. Κατά την Α’ φάση υποβολής της αίτησης/δήλωσης ένταξης στον Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" στο Πληροφοριακό Σύστημα  "Εργάνη", οι επιχειρήσεις δύνανται να δηλώσουν το συμβατικό ωράριο πλήρους απασχόλησης και το ωράριο μειωμένης απασχόλησης των εργαζομένων τους για τον μήνα που εντάσσονται στον Μηχανισμό, εναλλακτικά, με τους εξής 3 τρόπους:

1. Με χρόνο αναφοράς την εβδομάδα

Με δηλώσεις ανεξάρτητες και αυτοτελείς του συνόλου των συμβατικών ωρών εργασίας καθώς και του ωραρίου μειωμένης απασχόλησης των εργαζομένων, ανά εργαζόμενο, την εβδομάδα, (για μία ή περισσότερες εβδομάδες εντός του μήνα ένταξης).

Στην περίπτωση αυτή, οι επιχειρήσεις – εργοδότες έχουν ως χρόνο αναφοράς την εβδομάδα και δύνανται να μειώνουν το χρόνο εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό, έτσι ώστε η μείωση του χρόνου εργασίας την εβδομάδα να μην υπερβαίνει το 50% των συμβατικών ωρών εργασίας.  

Η έναρξη της ημέρας υπολογισμού του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας καθώς και η οργάνωση αυτού καθορίζονται από την επιχείρηση και σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη οι κείμενες διατάξεις περί χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων.

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι είναι δυνατόν οι εργαζόμενοι να μην εργάζονται όλες τις ημέρες εντός της εβδομάδας. Η κατανομή των μειωμένων ωρών εντός της εβδομάδας θα εμφανίζεται στο έντυπο Ε4 (πίνακας προσωπικού – συμπληρωματικός ωραρίου) Πληροφοριακό Σύστημα  "Εργάνη", με προαναγγελία.

  • Ενδεικτικό Παράδειγμα

Αυτοτελής και ανεξάρτητη δήλωση του συνόλου των συμβατικών ωρών εργασίας καθώς και του ωραρίου μειωμένης απασχόλησης, ανά εργαζόμενο, με περίοδο ένταξης στον Μηχανισμό την εβδομάδα:

* Δηλώνεται το συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριο πχ. 40 ώρες για εργασία 5 ημερών.

* Δηλώνεται το ωράριο μειωμένης απασχόλησης που θα γίνεται με υπολογισμό στην περίοδο ένταξης, που είναι εν προκειμένω, η εβδομάδα. Η μειωμένη απασχόληση μπορεί να είναι κατ΄ ελάχιστον 50% του συνολικού συμβατικού χρόνου, ήτοι 20 ώρες

2. Με χρόνο αναφοράς ολόκληρο τον μήνα

Με μία δήλωση άπαξ στην αρχή του μήνα για όλη τη χρονική περίοδο ένταξης (μήνας) ή με περισσότερες τμηματικές – αθροιζόμενες  δηλώσεις, του συνόλου των συμβατικών ωρών εργασίας καθώς και του ωραρίου μειωμένης απασχόλησης των εργαζομένων, ανά εργαζόμενο, τον μήνα.

Στην περίπτωση αυτή, οι επιχειρήσεις – εργοδότες έχουν ως χρόνο αναφοράς τον μήνα και δύνανται να μειώνουν το χρόνο εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό, έτσι ώστε η μείωση του χρόνου εργασίας τον μήνα να μην υπερβαίνει το 50% των συμβατικών ωρών εργασίας.

Στη δήλωση πρέπει να αποτυπώνεται το σύνολο (άθροισμα) των συμβατικών ωρών εργασίας ανά εργαζόμενο ανά μήνα, καθώς και το σύνολο μειωμένων ωρών εργασίας  ανά μήνα.  Η  οργάνωση του χρόνου εργασίας στην περίοδο αναφοράς καθορίζεται από τον εργοδότη

Η Δήλωση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

– Μια φορά, με μία Δήλωση στην αρχή του μήνα, με περίοδο ένταξης όλο τον μήνα  ή

-Με 4 ή περισσότερες Δηλώσεις (ανάλογα σε πόσες εβδομάδες επιμερίζεται ο μήνας), οι οποίες λειτουργούν τμηματικά και αθροίζονται στο τέλος του μήνα, προκειμένου να υπολογιστεί η μηνιαία πλέον μείωση του συνόλου των μηνιαίων δηλωθέντων συμβατικών ωρών.

Και στις δύο περιπτώσεις η μείωση του χρόνου εργασίας τον μήνα δεν πρέπει να  υπερβαίνει το 50% των μηνιαίων δηλωθέντων συμβατικών ωρών.  Η κατανομή των μειωμένων ωρών εντός μήνα θα εμφανίζεται στο Ε4 (πίνακας προσωπικού –συμπληρωματικός ωραρίου με προαναγγελία), είτε άπαξ για το σύνολο του μήνα, είτε τμηματική δήλωση για την κάθε εβδομάδα.

  • Ενδεικτικό Παράδειγμα

Δήλωση του συνόλου των συμβατικών ωρών εργασίας καθώς και του  ωραρίου μειωμένης απασχόλησης, ανά εργαζόμενο, με περίοδο ένταξης στον Μηχανισμό, τον μήνα :

* Εργαζόμενος με συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριο 40 ωρών και εργασία 5 ημερών, εντάσσεται στον Μηχανισμό για όλο τον μήνα Ιούλιο, ήτοι από 1/7/2020 έως 31/7/2020.

Η επιχείρηση -εργοδότης μπορεί να επιλέξει:

*Να δηλώσει άπαξ την 1/7/2020 αφενός το άθροισμα των συμβατικών ωρών εργασίας του εργαζομένου τον μήνα πχ. 184 ώρες (για 23 εργάσιμες επί 8 ώρες ημερησίως) και αφετέρου τον χρόνο συνολικής μείωσης του χρόνου εργασίας,  που θα είναι κατ’ ελάχιστον 92 ώρες (50%) μέσα στον μήνα , ή

* Να υποβάλει 5 τμηματικές δηλώσεις ανά εβδομάδα, που αθροιζόμενες  θα φέρουν ως αποτέλεσμα κατ’ ελάχιστον τις 92 ώρες του παραδείγματος (σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις-εργοδότες δηλώνουν  ως  χρονικό διάστημα χρήσης του ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ την περίοδο από 1/7/2020 έως 31/7/2020 καθώς και  το άθροισμα των συμβατικών ωρών εργασίας του εργαζομένου τον μήνα δηλαδή  τις 184 ώρες με βάση το παράδειγμα).

Άρα σε αυτή την περίπτωση μπορεί να δηλωθεί η μείωση του χρόνου εργασίας, ως ακολούθως:

-Την 1η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 15 ώρες

-Την 2η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 25 ώρες

-Την 3η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 35 ώρες

-Την 4η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 10 ώρες

-Την 5η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 7 ώρες

Σύνολο 92/184 ώρες

Εναλλακτικά μπορούν:

– Την 1η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 16 ώρες

-Την 2η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 24 ώρες

-Την 3η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 24 ώρες

-Την 4η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 16 ώρες

-Την 5η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 12 ώρες

Σύνολο 92/184 ώρες

Εναλλακτικά μπορούν

-Την 1η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 24 ώρες

-Την 2η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 0 ώρες

-Την 3η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 24 ώρες

– Την 4η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 24 ώρες

– Την 5η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 20 ώρες

Σύνολο 92/184

Ο τρόπος των τμηματικών αθροιζόμενων δηλώσεων εξυπηρετεί την περίπτωση που δεν είναι εφικτός από τον εργοδότη εξαρχής ο ακριβής προσδιορισμός της μείωσης του χρόνου εργασίας που θα αντιστοιχεί ανά εβδομάδα και το πώς αυτός θα κατανεμηθεί σε επίπεδο μήνα στο έντυπο Ε4 (πίνακας προσωπικού – συμπληρωματικός ωραρίου).

Επίσης, ο τρόπος αυτός εξυπηρετεί τις περιπτώσεις που δεν είναι εξαρχής γνωστές οι παραγωγικές ανάγκες που μπορεί να προκύψουν και θα πρέπει να υπηρετηθούν από τον εργοδότη, εν αντιθέσει με τον πρώτο τρόπο που εξυπηρετεί περιπτώσεις όπου η παραγωγή προϊόντων ή η παροχή υπηρεσιών είναι εξαρχής γνωστή και πρέπει να διατηρείται σταθερή.

3. Με χρόνο ένταξης οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του μήνα αναφοράς

Με μία δήλωση άπαξ στην αρχή οποιουδήποτε ορισμένου χρονικού διαστήματος (εντός του μήνα αναφοράς) και για όλη τη χρονική περίοδο ένταξης ή με περισσότερες τμηματικές – αθροιζόμενες δηλώσεις, του συνόλου των συμβατικών ωρών εργασίας καθώς και του ωραρίου μειωμένης απασχόλησης των εργαζομένων, ανά εργαζόμενο, κατά το αντίστοιχο επιλεγέν χρονικό διάστημα.

Ως προς τη διαδικασία ισχύουν τα ανωτέρω που περιγράφονται στην περίπτωση 2  (με χρόνο αναφοράς ολόκληρο τον μήνα).

  • Ενδεικτικό παράδειγμα

Εργαζόμενος με συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριο 40 ωρών και εργασία 5 ημερών εντάσσεται στον Μηχανισμό ΜΟΝΟ για το διάστημα από 13/7/2020 έως και 31/7/2020 (15 εργάσιμες ημέρες), δηλώνεται το σύνολο των συμβατικών ωρών εργασίας για αυτό το διάστημα πχ. 120 ώρες και το σύνολο της αντίστοιχης μείωσης ωρών εργασίας για το διάστημα αυτό, που δεν μπορεί να είναι περισσότερο από 60 ώρες.

Αναλυτικά η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
/