ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιρλανδικό μοντέλο για μεγάλες επενδύσεις

Το ιρλανδικό μοντέλο με σκοπό να προσελκύσει μεγάλες επενδύσεις επιλέγει καθυστερημένα ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. N. Χριστοδουλάκης, σε μια προσπάθεια να μεταβάλει το κλίμα επενδυτικής άπνοιας που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Χθες, ανακοίνωσε ότι ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα περιλαμβάνει διάταξη σύμφωνα με την οποία οι μεγάλες επενδύσεις θα φορολογούνται με βάση συμφωνία (φορολογική σύμβαση) που θα κάνουν οι επενδυτές με το κράτος. Το καθεστώς φορολόγησης θα είναι σταθερό, δεν θα περιλαμβάνει ελέγχους και θα ισχύει το λιγότερο για μια δεκαετία. H φορολόγηση θα υπολογίζεται ως ποσοστό, όπως εξήγησε ο κ. Χριστοδουλάκης, είτε επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου είτε επί του τζίρου είτε επί των κερδών.

Η συγκεκριμένη φόρμουλα εφαρμόζεται στην Ιρλανδία και έχει συμβάλει σημαντικά τα τελευταία χρόνια στην προσέλκυση επενδύσεων. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι μέχρι πρόσφατα ο πρωθυπουργός δήλωνε στεντόρεια σε όλους τους τόνους ότι η Ελλάδα δεν επιθυμεί να γίνει Ιρλανδία…

Στα σημαντικά στοιχεία του νέου νόμου είναι επίσης και η δυνατότητα που δίνεται σε λειτουργούσες επιχειρήσεις να χρηματοδοτήσουν αγορές εξοπλισμού, μέσω της δημιουργίας αφορολόγητων αποθεματικών.

Επίσης ο νέος αναπτυξιακός θα δώσει έμφαση στους φτωχούς νομούς της χώρας, ενώ θα πάψει να επιχορηγεί τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων στις όμορες βαλκανικές χώρες.

Οι κατευθύνσεις του νέου αναπτυξιακού που δημοσιοποίησε χθες ο κ. Χριστοδουλάκης είναι οι ακόλουθες:

1) Βελτίωση κινήτρων για μεγάλες επενδύσεις και επενδύσεις εταιρειών με διεθνοποιημένη δραστηριότητα:

Αποσύνδεση της επιχορήγησης και επιδότησης leasing από τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και άρση του περιορισμού ανώτατου ποσού επιχορήγησης και επιδότησης leasing που ισχύει σήμερα (15.000.000 ευρώ) για επενδύσεις ίδρυσης νέων μεταποιητικών μονάδων στις εξής περιπτώσεις:

– Οταν το κόστος της επένδυσης είναι άνω των 40.000.000 ευρώ και δημιουργούνται τουλάχιστον 200 νέες θέσεις απασχόλησης. Το μέτρο αφορά μεγάλες επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου η προσέλκυση των οποίων είναι ιδαίτερα κρίσιμη για τη χώρα.

– Οταν το κόστος της επένδυσης είναι άνω των 15.000.000 και δημιουργούνται τουλάχιστον 75 νέες θέσεις απασχόλησης και η επένδυση πραγματοποιείται από επενδυτικό φορέα του οποίου η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε επιχειρήσεις με σημαντική δραστηριότητα στην διεθνή αγορά στον τομέα της μεταποίησης (ελάχιστος κύκλος εργασιών στην αλλοδαπή 30 εκατ.)

2) Αύξηση επιχορήγησης ανά δημιουργούμενη νέα θέση εργασίας:

Αναπροσαρμογή της επιχορήγησης και επιδότησης leasing ανά δημιουργούμενη νέα θέση απασχόλησης, από 45.000 ευρώ σε 50.000 ευρώ.

3) Επενδύσεις τουρισμού:

Αύξηση από 4.500.000 ευρώ σε 10.000.000 ευρώ του ενισχυόμενου κόστους επενδύσεων ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων.

4) Επενδύσεις για νέα και εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας προϊόντα:

Αποσύνδεση της επιχορήγησης και επιδότησης leasing από τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης για τις επενδύσεις ίδρυσης νέων μεταποιητικών μονάδων παραγωγής αποκλειστικά νέων προϊόντων ή/και προϊόντων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας και η άρση του περιορισμού ανώτατου ποσού επιχορήγησης και επιδότησης leasing που ισχύει σήμερα (15.000.000 ευρώ) για τις περιπτώσεις αυτές.

5) «Παλαιές» επιχειρήσεις:

– Καθιέρωση εναλλακτικής δυνατότητας δημιουργίας αφορολόγητου αποθεματικού για επενδύσεις του Ν.2601/98, αντί των φορολογικών εκπτώσεων που προβλέπονται σήμερα.

– Δυνατότητα ενίσχυσης των «παλαιών» επιχειρήσεων με κεφαλαιακά κίνητρα (επιχορήγηση) στις περιπτώσεις πραγματοποίησης επένδυσεων επέκτασης που δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης. Η παρεχόμενη ενίσχυση στις περιπτώσεις αυτές ισούται με αυτήν που δικαιούνται οι νέες επιχειρήσεις μειωμένη κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.

6) «Τεκμαρτός» προσδιορισμός κερδών – «Φορολογική Σύμβαση»:

Παροχή της δυνατότητας επιλογής συστήματος «τεκμαρτής» φορολόγησης για μία δεκαετία για τις νέες επιχειρήσεις, επενδύσεις των οποίων υπάγονται στα κεφαλαιακά κίνητρα (επιχορήγηση) του αναπτυξιακού νόμου. Στην περίπτωση αυτή τα φορολογητέα καθαρά κέρδη θα προσδιορίζονται σε ποσοστό 7% του ποσού των κεφαλαίων που επενδύονται και θα εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής φορολόγησης.

7) Υστερούσες περιοχές:

Αύξηση των πόρων του αναπτυξιακού νόμου που κατανέμονται στις περιοχές με κριτήριο την αναπτυξιακή τους υστέρηση.

8) Συντόμευση καταβολής επιχορηγήσεων:

Απλούστευση και συντόμευση των διαδικασιών καταβολής της επιχορήγησης με την καθιέρωση της καταβολής της επιχορήγησης αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και την έναρξη λειτουργίας της.

9) Εξορθολογισμός και βελτίωση διαδικασιών:

– Κατάργηση του κινήτρου της επιδότησης τόκων μεσομακροπρόθεσμων επενδυτικών δανείων. Τα συνεχώς μειούμενα επιτόκια απομείωσαν τη σημασία του κινήτρου.

Περαιτέρω αξιοποίηση της τραπεζικής εμπειρίας στην αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων με τη βελτίωση και τη διεύρυνση του περιεχομένου της έγκρισης δανείου που λαμβάνεται υπ’ όψιν για την υπαγωγή ή μη του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου.

– Περαιτέρω αντικειμενικοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης με τη βελτίωση του συστήματος βαθμολόγησης και την αύξηση των συντελεστών βαρύτητας της εξαγωγικής επίδοσης και της προστιθέμενης αξίας για τις μεταποιητικές επενδύσεις.

– Εξορθολογισμός του τρόπου βαθμολόγησης των τουριστικών επενδύσεων στις οποίες παρέχονται οριζόντια κίνητρα πανελλαδικά.

– Συστηματοποίηση του ελέγχου τήρησης των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων των επενδυτικών φορέων μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων, ιδίως όσον αφορά την απασχόληση.

10) Απλούστευση ενδιάμεσων διαδικασιών:

Απλούστευση των ενδιάμεσων διαδικασιών μετά την υπαγωγή της επένδυσης στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου και μέχρι την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης λειτουργίας με:

– Την καθιέρωση εξ αρχής ενός συγκεκριμένου ικανού χρονικού διαστήματος για την υλοποίηση της επένδυσης και την έναρξη λειτουργίας της με δυνατότητα παράτασης μόνο για λόγους ανώτερης βίας.

– Την εξέταση της αναμόρφωσης του κόστους της επένδυσης κατά την διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης λειτουργίας της.

– Τον σαφή καθορισμό των ημερομηνιών έναρξης και λήξης πραγματοποίησης των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών.

– Τον περιορισμό των τροποποιήσεων των όρων της απόφασης υπαγωγής.

11) Επενδύσεις στην αλλοδαπή (ΕΣΟΑΒ):

Στις περιπτώσεις επενδύσεων που πραγματοποιούνται στις γειτονικές χώρες μέσω του ΕΣΟΑΒ, θέσπιση υποχρέωσης μη διακοπής εργασιών και τήρησης των θέσεων απασχόλησης στην Ελλάδα των διασυνδεδεμένων με αυτές επιχειρήσεις.