ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιμόρφωση στελεχών και ανέργων με έμφαση στις εξαγωγές

Ενα σύνολο προγραμμάτων για την επιμόρφωση τόσο στελεχών επιχειρήσεων όσο και ανέργων, ετοιμάζει ο Ελληνικός Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών – ΟΠΕ σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Θεσσαλονίκης και την εταιρεία Συμβούλων Exceed Consultants.

Ως προς τα στελέχη των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα ΜΜΕ, έχει ετοιμαστεί εντατικό πρόγραμμα 52 ωρών με αντικείμενο το εξαγωγικό marketing και τις εξαγωγικές διαδικασίες γενικότερα. Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στα επιμορφωτικά προγράμματα του ΟΑΕΔ / ΛΑΕΚ και θα τεθεί σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο. Μάλιστα συζητείται και η συνδρομή των Επιμελητηρίων της χώρας. Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί είτε στα KEK που διαθέτει ο ΟΠΕ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, είτε σε εγκαταστάσεις υπό την εποπτεία του.

Παράλληλα, ο Οργανισμός θα συμμετέχει στα σχετικά επιμορφωτικά προγράμματα του υπουργείου Εργασίας, που προκηρύχθηκαν πρόσφατα, μέσω εκπαιδευτικών προτάσεων πολύ πιο εκτεταμένων του προαναφερθέντος των 52 ωρών. Ενα δεύτερο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΟΠΕ αφορά στους ανέργους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ και σχετίζεται με τις σχετικές προκηρύξεις του υπουργείου Εργασίας.

Ο ΟΠΕ, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, επιδιώκει όχι μόνο την ολοκληρωμένη κατάρτιση των ενδιαφερομένων, αλλά μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας την ένταξη των πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ στην αγοράς εργασίας μέσω μιας πρωτοβουλίας που έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή με σκοπό τη δημιουργία «πιστοποιημένων συμβούλων εξαγωγών».

Εξαγωγικό μάρκετινγκ

Στην πρωτοβουλία αυτήν, με τίτλο «ΠΡΩΤΕΥΣ», μπορεί να ενταχθεί κάθε ενδιαφερόμενος που θα εκπαιδευτεί σε θέματα εξαγωγικού μάρκετινγκ, είτε από το ΚΕΚ του ΟΠΕ είτε από κάθε άλλο πιστοποιημένο ΚΕΚ. Με τον τρόπο αυτόν είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν και να οδηγηθούν στην αγορά εργασίας απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ μετά την ολοκλήρωση του κύκλου της ανωτέρω εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η πρωτοβουλία αυτή του ΟΠΕ, όπως επισημαίνεται, διασυνδέει την εκπαιδευτική δραστηριότητα και την πρακτική άσκηση με την αγορά εργασίας στον τομέα των εξαγωγών όπου έχει διαπιστωθεί εδώ και καιρό η έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών.