ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Νέα «ασφαλή» επενδυτικά προϊόντα από την Alpha Bank και…

Νέο επενδυτικό προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου εκδίδει η Alpha Bank. Τα προϊόντα της σειράς απευθύνονται σε επενδυτές, οι οποίοι επιθυμούν να διαφοροποιήσουν μέρος του χαρτοφυλακίου τους. Εχουν μεσομακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και προσφέρουν την προοπτική υψηλών αποδόσεων συνδεδεμένων με τη διακύμανση χρηματιστηριακών δεικτών της παγκόσμιας κεφαλαιαγοράς ή συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Το προϊόν ALPHA BANK «EUR/USD Digital» συνδέεται με την ισοτιμία ευρώ/δολάριο ΗΠΑ. Το προϊόν έχει διάρκεια έξι μηνών και προσφέρει στον επενδυτή τη δυνατότητα αποκομίσεως ετησιοποιημένης αποδόσεως 4,00% εφόσον η τιμή του δείκτη στη λήξη του προϊόντος είναι ίση ή μεγαλύτερη της αρχικής τιμής πλέον 0,0350.

Το προϊόν είναι εγγυημένου κεφαλαίου και στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί η ανωτέρω προϋπόθεση για την παροχή αποδόσεως, επιστρέφει στον επενδυτή το κεφάλαιο επενδύσεως.

…την Τράπεζα Πειραιώς

Δύο νέα προϊόντα Εγγυημένου Κεφαλαίου της σειράς «ΠΕΙΡΑΙΩΣ DIAMONDS», προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών για εναλλακτικές λύσεις τοποθέτησης. Και αυτή η έκδοση απευθύνεται σε πελάτες που έχουν καταθέσεις σε ευρώ ή και σε δολάρια Αμερικής και οι οποίοι επιθυμούν να επωφεληθούν από μία υψηλή δυνητική απόδοση που μπορεί να προκύψει από την άνοδο του δείκτη FTSE/ASE-20, χωρίς να χρειαστεί να μετατρέψουν το κεφάλαιό τους σε άλλο νόμισμα.

Τα «ΠΕΙΡΑΙΩΣ DIAMONDS» είναι ειδικής μορφής προθεσμιακές καταθέσεις που παρέχουν 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη, καθώς και τη δυνατότητα απόδοσης μεγαλύτερης από τις παραδοσιακές προθεσμιακές καταθέσεις, η οποία εξαρτάται από την πορεία του χρηματιστηριακού δείκτη FΤSΕ/ΑSΕ-20.

Πρόκειται για προθεσμιακές καταθέσεις σε ευρώ ή δολάρια ΗΠΑ, των οποίων οι τελικές αποδόσεις είναι συνδεδεμένες με την πορεία του χρηματιστηριακού δείκτη FΤSΕ/ΑSΕ-20.

Η διάρκεια της κατάθεσης είναι 3 μήνες, με έναρξη την 28/01/2004 και λήξη την 28/04/2004 και το ελάχιστο ποσό συμμετοχής είναι 10.000 ευρώ ή 10.000 δολάρια αντίστοιχα.

Ο επενδυτής λαμβάνει απόδοση (ετησιοποιημένη):

α) 4,00% (για την κατάθεση σε ευρώ) ή 2,00% (για την κατάθεση σε δολάρια) αν στη λήξη της κατάθεσης ο δείκτης FTSE/ASE-20 έχει αυξηθεί πάνω από 3% σε σχέση με την τιμή του στην έναρξη της κατάθεσης.

β) Σε κάθε άλλη περίπτωση ο επενδυτής λαμβάνει μόνο το αρχικό του κεφάλαιο.

Το σύνολο των τόκων καταβάλλεται στη λήξη της κατάθεσης.