ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρήσιμα εργαλεία για την απόκτηση δανείων με χαμηλότερα επιτόκια

Ακίνητη περιουσία, καταθέσεις, επενδύσεις, ο λογαριασμός μισθοδοσίας σας: τα πλεονεκτήματα του κάθε καταναλωτή που επιθυμεί να λάβει καταναλωτικό δάνειο με σημαντικά μειωμένο επιτόκιο από εκείνο που προσφέρει η τράπεζα στην αγορά.

Κατά πόσο όμως οι απλοί ιδιώτες πελάτες των τραπεζών στην εποχή της απελευθερωμένης καταναλωτικής πίστης εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα που έχουν για να εξασφαλίσουν μειωμένα επιτόκια; Δείχνουν πρόθυμοι να «χρησιμοποιήσουν» την ακίνητη περιουσία τους, ώστε να λάβουν ένα δάνειο με επιτόκιο μέχρι και έξι μονάδες χαμηλότερο από το ισχύον της τράπεζας ή προτιμούν το υψηλότερο, προκειμένου να μην «αγγίξουν» το σπίτι τους;

Η «Κ» απευθύνθηκε σε τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες για να σκιαγραφήσει τις τάσεις που διαμορφώνονται στην εγχώρια αγορά.

– Η Eurobank διατηρεί εξατομικευμένα επιτόκια στην χορήγηση καταναλωτικών δανείων, ανεξαρτήτως ποσού. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη είναι το ύψος του δανείου, η αποτίμηση της πελατειακής σχέσης (π.χ. οι πελάτες που διατηρούν μισθοδοτικό λογαριασμό έχουν προνομιακό επιτόκιο), το ρίσκο που παρουσιάζει ο πελάτης (π.χ. στους πελάτες χαμηλότερου κινδύνου προσφέρονται έκπτωση 2 έως 6 μονάδες) και η εξασφάλιση ακινήτου.

Το παράδειγμα είναι χαρακτηριστικό. Το επιτόκιο ενός προσωπικού δανείου 10.000 ευρώ με αποπληρωμή σε πέντε έτη μπορεί διαμορφώνεται: για ένα πελάτη που δεν έχει προηγούμενη σχέση με την Τράπεζα 10% κυμαινόμενο. Για έναν πελάτη που διατηρεί λογαριασμό μισθοδοσίας στην Eurobank 8% κυμαινόμενο. Για έναν πελάτη που παρέχει ακίνητες εξασφαλίσεις από 5,35% κυμαινόμενο.

Οπως μας ενημερώνουν αρμόδια στελέχη της Eurobank, τα στοιχεία για τον αριθμό των πελατών που επιθυμούν να δίνουν εξασφαλίσεις που συνδέονται με την ακίνητη περιουσία για λήψη καταναλωτικών δανείων δείχνουν μια πρώτη αυξητική τάση, αλλά προς το παρόν δεν είναι αντιπροσωπευτικά και γι’ αυτό γιατί χρειάζεται μια περίοδος εξοικείωσης των πελατών στο τοπίο που διαμορφώνεται μετά την απελευθέρωση.

– Στην Τράπεζα Πειραιώς η εξατομίκευση της τιμολόγησης στα καταναλωτικά δάνεια βασίζεται σε ένα τρόπο υπολογισμού του τελικού επιτοκίου κάθε πελάτη που υπολογίζεται βάσει του Βασικού Επιτοκίου Καταναλωτικής Πίστης (BEK) που σήμερα είναι 7,5% ονομαστικό, πλέον ενός εξατομικευμένου περιθωρίου που κυμαίνεται από 0%-4,5%. Το περιθώριο αυτό υπολογίζεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, στα οποία περιλαμβάνονται: τα χαρακτηριστικά των δανείων (ύψος, είδος επιτοκίου, σκοπός δανείου κ.λπ.), το προφίλ του πελάτη (καλή πιστωτική ιστορία σε άλλο δανειακό προϊόν, αγορά παγίων αγαθών κ.λπ.) και η σχέση με την τράπεζα (μισθοδοσία, επενδυτικά προϊόντα κ.λπ.). Η εξατομίκευση του επιτοκίου ισχύει για όλα τα καταναλωτικά δάνεια άνω των 6.000 ευρώ.

Το παράδειγμα από την Τράπεζα Πειραιώς. Για ένα δάνειο 10.000 ευρώ με διάρκεια πέντε έτη, το κυμαινόμενο επιτόκιο διαμορφώνεται ως εξής:

Για έναν πελάτη που δεν έχει προηγούμενη σχέση με την τράπεζα στο 11%. Αν όμως ο πελάτης φέρει δικαιολογητικά για αγορές που θα κάνει και έχει ακίνητη περιουσία στο όνομά του χωρίς βάρη (και χωρίς να γίνει προσημείωση του ακινήτου) το επιτόκιο μειώνεται στο 9,75%. Για έναν πελάτη που διατηρεί λογαριασμό μισθοδοσίας στην Τράπεζα Πειραιώς στο 10%. Και στην περίπτωση αυτή, αν ο πελάτης φέρει δικαιολογητικά για τις αγορές που θα κάνει και έχει ακίνητη περιουσία στο όνομά του χωρίς βάρη το επιτόκιο μειώνεται στο 8,75%. Για έναν πελάτη που παρέχει εξασφαλίσεις (προσημείωση ακινήτου ή ενεχυρίαση μετρητών ή τίτλων) το επιτόκιο διαμορφώνεται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο δηλαδή στο 7,50% (ίσο με το ΒΕΚ, άρα το περιθώριο σε αυτήν την περίπτωση είναι μηδενικό).

Οπως μας ενημερώνει η διευθύντρια της Διεύθυνσης Προϊόντων Πίστης Ιδιωτών και Πωλήσεων της Τράπεζας Πειραιώς Τζούλη Αντωνακοπούλου, ελάχιστοι έχουν λάβει μηδενικό περιθώριο και άρα το χαμηλότερο δυνατό επιτόκιο, σε αυτήν την κατηγορία δανείου, αλλά και πολύ λίγοι έχουν λάβει το μέγιστο δυνατό επιτόκιο. Το μεγαλύτερο ποσοστό δανειοληπτών της κατηγορίας αυτής έχει λάβει μια μέση τιμή επιτοκίου (10%-10,50%). Αυτοί που δίνουν εξασφαλίσεις είναι κυρίως αυτοί που έλαβαν δάνεια μεγαλύτερα από 30.000 ευρώ (όριο που η τράπεζα απαιτεί εξασφαλίσεις). Για μικρότερα ποσά δανείου είναι σπάνια η παροχή εξασφάλισης, επισημαίνει η κ. Αντωνακοπούλου.

– Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει δυνατότητα εκπτωτικών επιτοκίων για τους πελάτες της που ο λογαριασμός μισθοδοσίας τηρείται στην Εθνική. Για ένα δάνειο 10.000 ευρώ με δυνατότητα αποπληρωμής μέχρι 48 μήνες το επιτόκιο είναι 9,85% σταθερό (τελικό) ή 10,55% κυμαινόμενο. Για πελάτες που μισθοδοτούνται μέσω της Εθνικής παρέχεται έκπτωση 10% στο κυμαινόμενο επιτόκιο, δηλαδή τελικό επιτόκιο 9,56%. Με δυνατότητα παροχής εξασφαλίσεων η Εθνική προσφέρει το καταναλωτικό δάνειο Εύκολοι φόροι το οποίο χορηγείται για την εξόφληση φορολογικών υποχρεώσεων και οφειλών σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Οι εξασφαλίσεις μπορεί να είναι είτε προσημείωση ακινήτου είτε αυτορευστοποιούμενα στοιχεία (καταθέσεις, ομόλογα, έντοκα).

Οπως μας ενημερώνει ο διευθυντής Καταναλωτικής Πίστης της Εθνικής Δημήτρης Παυλάκης, η εξατομίκευση της επιτοκιακής πολιτικής μιας τράπεζας στον τομέα της καταναλωτικής Πίστης σε επίπεδο πελάτη, εξαρτάται εν πολλοίς τόσο από τον σχεδιασμό στρατηγικής C(ustomer) R(elationship) M(anagement), όσο και από την ύπαρξη κατάλληλης μηχανογραφικής υποδομής. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η Εθνική Τράπεζα έχει ήδη ξεκινήσει, εδώ και δύο χρόνια, την υλοποίηση σχεδιασμού CRM, αλλά και στον επανασχεδιασμό του πελατοκεντρικού της μηχανογραφικού συστήματος. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών, η Εθνική, σύντομα, θα μπορεί να υπολογίζει αποδοτικότητα ανά δανειακό λογαριασμό και ανά πελάτη.

– Η Alpha Bank προσφέρει τη δυνατότητα κάλυψης οφειλών καταναλωτικών δανείων με την παροχή εξασφαλίσεων (ακίνητα, αξιόγραφα, καταθέσεις κ.λπ.) επιλεκτικά σε πελάτες εφόσον αξιολογήσει την υφιστάμενη συνεργασία τους και τις προοπτικές περαιτέρω ενδυνάμωσης των σχέσεών τους με την τράπεζα, τη ρευστότητά τους και τη δυνατότητα ευχερούς αποπληρωμής του δανείου. Οπως αναφέρει η υποδιευθύντρια Μάρκετινγκ της Alpha Bank Ελπινίκη Κοκκιναρά, η τράπεζα κατόπιν μελέτης των στοιχείων του πρώτου εξαμήνου μετά την απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης, σχεδιάζει τη διάθεση μιας ολοκληρωμένης σειράς καταναλωτικών δανείων έναντι εξασφαλίσεων, τα οποία θα ανταποκρίνονται πλήρως στις συγκεκριμένες ανάγκες της πελατειακής βάσης.

Αναφορικά με την εξατομίκευση στην τιμολόγηση η Alpha Bank παρέχει προνομιακά επιτόκια για καταναλωτικό δάνειο σε πελάτη που λαμβάνει στεγαστικό δάνειο της τράπεζας. Επίσης, παρέχει ειδικά προνόμια σε πελάτες που διατηρούν μισθοδοτικούς λογαριασμούς, καθώς και σε πελάτες συμμετέχουν σε προγράμματα επιβράβευσης. Ειδικότερα σε πελάτες που διατηρούν λογαριασμούς μισθοδοσίας στην τράπεζα δίνονται μεταξύ άλλων τα εξής προνόμια. Για στεγαστικά δάνεια έκπτωση 25% στις δαπάνες νομικού και τεχνικού ελέγχου, ενώ δεν χρεώνεται αμοιβή προέγκρισης. Για το προσωπικό και καταναλωτικό δάνειο της τράπεζας (Alpha 702 και Alpha 710 αντίστοιχα) παρέχεται έκπτωση 5% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου της κατηγορίας, ενώ και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει αμοιβή προέγκρισης. Οι μισθοδοτούμενοι στην τράπεζα έχουν επίσης το προνόμιο, σε σχέση με τους υπόλοιπους πελάτες, να μην χρεώνονται με ετήσιες συνδρομές από ένα μέχρι πέντε έτη, ανάλογα την κάρτα και διάφορες άλλες παραμέτρους.